Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 oktober 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 oktober 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Fors´ socken den 31
Oktober 1874.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A. Leijonhufvud
Herr C. J. Lundberg
Herr L. F. Ståhlberg
Herr P G. Andersson i Kohlsta
Herr Gustaf Andersson i Kohlsta
Herr P. G. Haglund, Flackersta
Herr A. F. Eriksson, Flacksta.

{§.1.}
Den i Nämndens föregående protokoll omnämnda
Smidesabetaren Johan Adolf Lindström var hemtad
till detta sammanträde för att höras, i anledning
deraf, att han på sednare tiden underlåtit att
bidraga till sin 11 åriga dotter Emma Carolinas
försörjning, hvilket han sig åtagit på samma gång
Nämnden bifallit bidrag till 2:ne andra Lindströms
barn, Johan Adolf och Alma Concordia.

Lindström erkände nu att han var fader
till alla dessa tre barn, hvars numera aflidna
moder hette Christina Catharina Carlsdotter;
men förklarade sig icke kunna betala af Nämnden
utgifna 16 rd 50 öre [Riksdaler] för Emma Carolinas vård, emedan
han vore sjuklig, -derom han dock icke hade något betyg.

För Lindström upplästes de stadganden i Kongl. Förord-
ningen om fattigvården, som hade afseende på tred-
skande personer i hans ställning, hvarefter han
varnades för sitt beteende och ålades att
en gång i veckan, dermed början göres nästa
lördag, sjelfvilligt betala utackorderingskost-
naden för hans ifrågavarande barn Emma
Carolina, vid äfventyr, att Fattigvårds Styrelsen
å honom tillämpar fattigvårdsförordningens
strängaste föreskrifter.

{§.2.}
Ombudsmannen vid Allmänna Barnhusinrättningen
hade yrkat att Fors´ socken måtte varda ålagdt
att ej mindre från Barnhuset låta afhemta flicke-
barnet N:o 4238 Augusta Charlotta, hvilket vore födt
den 19 dennes å Straff- och Arbetsfängelset å Norrmalm,
hvarest modren ogifta Hedvig Charlotta Blomberg
underginge bestraffning, än äfven ersätta Barnhus-
inrättningen för barnet lemnad vård med 65 öre
pr dag, derest icke Fattigvårds styrelsen heldre skulle
finna sig befogad att barnet emot 400 kronor å
Barnhuset inlösa.

Efter föredragning af handlingarne i målet, för-
klarade nu närvarande Snickaren Fredrik Lundström,
hvilken uppgifves vara fader till barnet, att han
komme att draga försorg för detsamma, men tillika,
att Hedvig Charlotta Blomberg, som sammanbott med
honom på en lägenhet å Westermarken före hennes
häktande, först på hösten 1873 kommit
till Westermarken och då flyttat från en lägenhet,
som efter beskrifning skulle ligga på Eskilstuna stads
jord och egas af en Rättare Per Andersson, hvarest hon
bott i 3 eller 4 år.

Då behof af fattigvårdstyrelsens mellankomst
uppkommit innan ett år förflutit sedan barnets
moder förlidet år blef inom Fors´ socken mantals-
skrifven; och hon således icke nu förvärfvat hemorts-
rätt i socknen, skulle handlingarne återlemnas
med bestridande af krafvet.

{§.3.}
Skräddaren C. Erikssons hustru i N:o 8 å Westermarken
beviljades att från Kommunalkassan uppbära
och erhöll nu äfven kontant 5 rd, för det de,
i följd af felaktig uppgift, fått utbetala afgift
för ett matlag, som icke bott hos dem, motsvarande
fattigskatten till Fors socken från Eskilstuna stad.

Samma dag uppläst och
Justerat
/D. Hermelin/

/Ax; K:son Leijonhufvud/
/Carl Joh; Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 oktober 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105130.

Personrelationer