Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 oktober 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 oktober 1871

Anmärkning

Protocoll fördt hos Kommunal
Nämnden i Fors Socken den 31
October 1871.

Närvarande Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A Leijonhufvud
Herr Fabrikör L F Stålberg
Herr C J Lundberg
Herr And. Andersson i Faskunge
Herr Lars Jonsson i Löppinge
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr P, G, Andersson i Kohlsta
Herr Löjtnant Lindhé icke anmält förfall

§1.
Upprättades följande förslag till Utgifts- och
Inkomst stat för Fors Socken år 1871

1:o Utgifter
a) Till Fattigvården, omkring - 2,400:
b.) Till Andra behof -
Till Orgelnisten och Klockare - 200:
Till Orgeltramparen - 8:33
Till Kyrkovaktaren - 15:
Till Fjärdingsmannen - 90:
Till Ny kyrkobyggnad - 17:54.
Till Amortering af Grafkassans Skuld - 40:
Till Amortering af den - i förhållande -
Till mantalsskrifne personer [oläsligt] - 40:
Till Skrifmaterialier och protocollsföring - 100:
Till Ränta å Skolhusbygnads medel - 180:
Till Bidrag för 1872 till uthusbygnaden
vid Stenby - 250:
Till Bidrag till omkostnader för Repa-
ration af Sockenstugan - 90:
Till Nybygnad af Uthus vid Åsby och
Mesta Skolhus förslagsvis - 400:

Transport - 1,430:87 - 2,400.
Transport. 1,430:87 - 2,400.-

Till Reparation af Fattighuset - 50:
c.) Till oförutsedda behofver - 267:13 1,748:-
Summa Rmt [Riksmynt] 4,148:-

2.) Inkomster
{Uttaxering.} för fattigvårdens behof:
af Personer: á 50 öre för Män och 25 öre för Qvins - 300:
Af Inhysesmän och Backstugusittare á 2 Rd [Riksdaler]
af gifta Statdrängar och gift Handtverkare, som
ej ligga i fyrktal, á 1 Rd 50 öre och af
jordtorpare á 1 Rd, som ansågs inbringa, - 200:

Uttaxering på fyrktal, 11,000 st: á 18 öre - 1,980: 2,480
Till amortering af Grafkassans skuld före-
slås särskild uttaxering á 1 Rd på oförmed-
lade mantal - 28.
af mantalsskrifne personer efter Kyrko-
stämmas beslut - 40:
Af Rothoffska räntemedel - 500:
Uttaxering på fyrktal, 11,000 st: á 10 öre - 1,100: 1,668:
Summa Rd 4,148:-

§.2.
Företogs entreprenadauction för upphandling
af effecter till fattigvården; och skulle auc-
tion ske neml:
för helt år till den 1 November 1872
a) Rågmjöl, á 1,40 öre pr Lispund, g: Herr W. Edlund
b) Ärter, á 20 Rd p:r T:a g: Herr W. Edlund
c) Barrwed á 11,75 öre p:r famn g: Baron Hermelin

§.3.
För Faktori Enkan Borgmas 2:ne Barn, som finnes
hos Snickar Nilsson vid Åsby, betalas för de 2:ne åter-
stående månaderne detta år, 5 Rd per månad och särskildt
10 Rd Rmt för den tid han haft dem

§.4.
Till Hustruns Hultqvists begrafning lemnas ett
bidrag af 6 Rd 50 öre

§.5.
Till Fattighuset beviljas 37 aln. väf till Madrasser och
Lakan, 2:ne Täcken och 1 Rd R:m:t till 2:ne Embar

§6.
Beviljades försäljning af en bunt väf á 30 öre pr
aln

Uppläst och justeradt
/David Hermelin/

/Ax, K:son Leijonhufvud/
/L; F; Ståhlberg/
/Carl Joh, Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 oktober 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105129.

Personrelationer