Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 oktober 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 oktober 1885

Anmärkning

{1885 den 31 Oktober}

Närvarande: Undertecknad ordförande samt
Herrar P. G. Andersson, A. G. Anders-
som, L. Pettersson och O. Eriksson

§55
Beslöts bevilja till sjuke Lars Janssons enka
vid Lagersberg 14 alnar väf till lakan och
6 alnar halfylletyg till tröjor.

[MARG:{Lars Janssons enka}]

§56
Uppå anmälan af Nämndens ledamot A. G.
Andersson beslöts tilldela enkan Maria Jons-
dotter i Spångstugan ett tillfälligt un-
derstöd af 3 Kronor, som nu af ordföranden
lemnades till A. G. Andersson för att till
ställas bemälda enka.

[MARG:{Maria Jonsdotter}
{i Spångstugan}
{3 Kr Bet}]

§57
Beslöts att kostnaden för Skolböcker
till gossen David Leonard Gillström Skall
få utgå af Kommunens Kassa med 1:55 Kronor

[MARG:{Gossen Gillström}]

{1885 den 31 Oktober}

§58
Sedan enligt läkares föreskrift 3:ne nerffebersjuke
personer från Wiby blifvit intagna till vård
å Eskilstuna Stads epidemiska sjukhus samt
kändt vore att J. G. Persson i Wiby Saknade
medel att gälda kostnaden för denna Sjuk-
vård beslöts att densamma skall få utgå af Kommunens Kassa
med tillsammans 101 Kronor.

[MARG:{Om sjuke}]
{i nerffeber}]

§59
Upprättades följande förslag till Stat för näst-
kommande år:
{Utgifter:}
Till Fattigvården 4500:-
Helsowården 100:-
Ränta och amortering å jernvägsskulden 900:-
Fjerdingsmans och brandrotemästares lön 280:-
Skrifmaterialier och protokollsföring 100:-
för Uppbörd af Kommunalutskylder 200:
Jura Stolae till Pastor 75:-
för Uppbörd af prestaflöningen 75:-
Till oförutsedda behof {400:} 6,630:-
{Inkomster}
Beräknad behållning i Kassan 300:-
Uttaxering:
Till fattigvården:
30000 fyrkar à 16 öre 4800:-
Till Öfriga behof
30,000 fyrkar à 16 öre {1800:}
6600:
Afgår beräknad afkort-
ning {270:} {6330} 6,630

[MARG:{1886 års Stat}]

{1885 den 31 Oktober}

§60
Till Sockne- ombud att närvara vid blifvande
Mantals- och Skattskrifning med Fors Socken för
nästkommande år utsåg nämnden bland sina
ledamöter Materialförvaltaren G. A. Svedin,
hvilken äfven har att lemna bevis om dem som
före sjukdom, fattigdom eller andra orsaker böra
befrias från utgörande af personella utskylder.

[MARG:{MantalsSkrifning}]

§61
I anledning af gjord anmärkning mot att osnygg-
het förorsakas deraf att kreatur m.m. in-
sättas å fattighusgården beslöt nämnden att
från och med nästa vår gården skall hållas
stängd, så att inga kreatur kunna dit införas.

[MARG: {Fattighuset}]

§62
I anledning deraf att Erik Ersson från Tacktorp
som åtagit sig lemna ved till fattighuset senast le-
vererat sådan af synnerlig dålig beskaffenhet,
beslöt Nämnden antaga O. Erikssons i Lund-
by anbud att lemna ved till fattighuset
för 9 Kronor per famn.

[MARG:{Ved}]

§63
Handlanden C. Andberg i Eskilstuna hade
gjort framställning att Fors Kommun skulle
åtaga sig betala kostnaden för flickan Augusta
Charlotta Ågrens vistande vid Skolan för sinnes-
slöa barn i Stockholm under nästa år, hvarvid
meddelades att genom gjorda insamlingar hon
beredts tillfälle att vistas vid nämnda
skola under innevarande år. Då denna
familj förut tillhört och haft underhåll från
Eskilstuna Stad samt nämnden saknade all

{1885 den 31 Oktober}

kännedom om ofvannämnda flickas sinnes-
tillstånd och hvad nytta hennes fortsatta
vistande vid ofvanberörda vårdanstalt kun-
de medföra beslöt nämnden förklara sig
ej kunna med henne taga någon befattning

[MARG:{flickan Ågren}]

§64
På anmälan af ledamoten Herr O. Eriksson
i Lundby beslöt nämnden att Statdrängen Gust.
Carlssons sjuka dotter tillsvidare skall erhålla
medicin enligt läkares recept.

[MARG:{Medicin}]

§65
Sedan ordinarie Oktober Kyrkostämman be-
slutat annan grund för utdebitering af bi-
drag till Kyrkliga behof än hvad Kyrko-
Rådet föreslagit och hvarigenom antagligen
besvär komma att mot beslutet anföras så
beslöt nu nämnden att med upprättandet
af Debiterings- och Uppbörds Längden
skall anstå, intill dess utslag i målet fallit
hvilket så mycket heldre kan ske som första
uppbördsstämman ej skall ske förr än i
Maj månad nästa år.

[MARG:{Uppb. Längden}]

§66
Herrar O. Eriksson och L. Pettersson utså-
gos att Lördagen den 7 dennes justera detta
protokoll kl. 10 f.m. hos ordföranden

[MARG:{Prot}]

Som ofvan
/A. Svedin./

1885 den 7 November justeradt och godkändt
/L. Petterson./
/O, Erickson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 oktober 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105131.

Personrelationer