Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 oktober 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 oktober 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors Socken den
31 October 1866.

Upprättades för år 1867 utgifts- och inkomstförslaget, för
bestämmande af Kommunalutskylderne inom Fors
socken för innevarande år, sålunda:

1:o {Utgifter för fattigvården:}
Contant - 500:-
Contant till 20 famnar ved á 8,21- 160.
Contant till 180 lispund Rågmjöl - 200.
Contant till julkost - 80.
Extra och oförutsedda utgifter - 60. 1000:-

2:o {andra Kommunal utgifter}:
Orgelnist och Klockarelön - 200:-
Orgeltramparlön - 10:-
Ny Kyrkobyggnad - 20:-
Sockenstugubyggnad - 168:-
Kyrkovaktarelön - 15:-
Skrifmaterialier och protocollsföring - 75:-
Extra utgifter - 62:- 550:-

3:o Enligt Kyrkostämmobeslut:
Till amortering af Grafkassans skuld,
deraf hälften utgår af mantals-
skrifna personer, - 67:-
Rmt Rd [Riksmynt Riksdaler] - 1617

{Föreslagen uttaxering}:
1:o Till fattigvårdsbehofven
personlig afgift, á 20 öre för man och 10 öre för qvinna 79.40.
Af Statdrängar á 1 Rd [Riksdaler], Handtvekare och Inhyses-
och Backstugusittare á 2 Rd; jordtorpare á 50 öre, som
beräknar utgöra - 168:-
Uttaxering å 9680 fyrkar á 8 öre - 774,40.
S:ma till fattigvården - 1021:80.

Transport - 1021,80.

Transport 1021,80.

2:o Till öfriga Kommunalbehof:
Uttaxering å 12157 fyrkar á 5 öre - 607,85.

3:o Till amortering af Grafkassans skuld:
Uttaxering å oförmedlade mantal,
á 1 Rd - 28;-
å mantalsskrifvne personer 523 á 10 öre - 52,30. 80,30.
Summa Rmt Rd [Riksmynt,riksdaler] 1709,95.-

dock som Nämndens ledamoter sig ej infunnit
till större antal än fyra, kunde föreslående
förslag ej såsom antaget af Nämnden anses, utan
skulle detsamma på nytt sammanträde till be-
handling förekomma.

Herr Baron D. Hermelin, Fabrikören S. Palmgren
och Anders Andersson i Faskunge, hvilka genom sitt
uteblifvande från Nämnden utan anmäldt förfall
vållat att sammaträdet måst i anseende till de när-
varandes fåtaglighet insättas, skulle till Kommu-
nens kassa böta hvardera 4 riksdaler riksmynt.-

I protocollet skulle antecknas att Nämndens Ord-
förande Herr Bergstedt var af sjukdom förhindrad
att sammanträdet bevista; - och har Ledamoten å
Nämnden Herr Baron Posse, efter val, fört ordet
vid dagens sammanträde.

/Mauritz Posse/

/W; A; Öhman/
/L, F, Ståhlberg/
/Jonas Ersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 oktober 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105128.

Personrelationer