Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 oktober 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 oktober 1903

Anmärkning

{I Sockenstugan den 31 Oktober 1903.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter:

{§133}
För Nämnden företrädde arbetaren Johan
Axel Lunds i Nyfors N:o 45 hustru och anhöll
om hjälp till sin 18-åriga dotter Julias begraf-
ning; samtidigt upplystes att ett belopp af
5 kronor den 27 dennes af distriktsledamoten
utanordnats under flickans sjukdom och be-
viljade Nämnden nu ytterligare 20 kronor, som
alltsammans skulle utgå ur kommunens kassa.

[MARG: Julia Lund
fr. Nyfors 45.]

{§134}
Af v. Länsmannen K. A. Peterson hade
till undertecknad ordförande ingifvits skrift-
lig begäran om löneförhöjning från 1 Janu-
ari 1904 med 250 kronor; detta ärende bord-
lades till nästa sammanträde för vidare ut-
redning.

[MARG: Länsmannens i Nyfors
löneförhöjning
{§ 148}]

{135}
Då Kjula fattigvårdsstyrelse nekat betala
8 kronor som den 1 Juni 1901 utbetalts som
fattighjälp till i § 119 här ofvan omnämnda
Alma Karlsson beslöts att hos Länsstyrelsen
söka föreläggande för nämnda socken att
utbetala beloppet.

[MARG: Alma Karlsson.
§ 45/04]

{§136.}
För Nämnden företrädde ogifta Johanna
Törnstrand från Nyfors N:o 45, född den 29/10 1884,
och begärde understöd till sig och sitt 17 måna-
der gamla barn Rosa, enär fadern Wilhelm Tidblad,
som nu är anstäld vid Kungl. Flottan i Stockholm
icke sänder henne någon hjälp; med anledning
häraf och då hon sade sig varit sjuklig ända se-
dan barndomen och således knappast kunde tänkas
mäkta försörja sig och barnet, att hon skulle in-

31/10 03

tagas till försörjning vid fattiggården.

[MARG: Joh:a Törnstrand
§ 201/05]

{§137}
För Nämnden företrädde enkan Gustafva Larsson-
Källgren från Westermarken N:o 30 och begärde understöd
för sig och sin 9-årige son Ture; och beviljade
Nämnden henne ett understöd af 6 kronor
i månaden att utgå tillsvidare

[MARG: Gustafva Larsson]

{§138}
Föredrogs Kungl. Majt:s utslag på de
besvär fattigvårdsstyrelsen enl. beslut i §
109 här ofvan anfört öfver Länsstyrelsens väg-
ran att lämna handräckning till sliparen
Carl Rickard Larssons hemsändande, och haf-
va besvären lämnats utan afseende. Emel-
lertid har mannen Larsson själfmant
hemkommit, hvadan underhållet till hu-
strun skulle med denna månad upp-
höra.

[MARG: Carl Rickard Larsson
{§ 62/05}]

{§139.}
Ynglingen John Jonsson, som utskrefs
från fattiggården förlidet år och sedan
dess haft tjänst på flera ställen intill
början af denna månad då han åter-
kommit till Tacktorp och där haft ar-
bete vid tröskning m. m., beviljades så-
som ersättning för det arbete han ut-
rättat, utom den kost han fått, 6 st
skjortor, hvilka skulle tagas från fat-
tiggårdens persedelförråd.

[MARG: John Jonsson]

{§140}
Nämnden godkände ordförandens åt-
gärd att hafva inköpt en skogspark,
för afverkning, från Landtbrukaren G.
Andersson i Öfvernäs, Gillberga socken
för en summa af 225:- kronor och fattig-
gårdens gamla tröskverk. Afverkningen skall
verkställas af fattiggårdens personal.

[MARG: Afverkningsrätt å
skogspark i Öfvernäs]

31/10 03.

{§141.}
Kläder och skodon, att ersättas af
hundskattemedlen och anskaffas af di-
striktsledamöterna, beviljades

Enkan Westerbergs i Nyfors N:o 15 2:ne barn
Enkan Sjögrens i Nyfors N:o 15 2:ne barn
Enkan Johanssons i Nyfors N:o 16 3:ne barn
Enkan Landins i Lindtorp 1 barn
Enkan Ekströms i Oliveberg
Etienne Andersson i Nyfors 95 B och
Elin Svensson, hos statdrängen Berglund
i Grönsta i Kloster.

A. Anderssons begäran om kläder till
Ebba Nordin afslogs på grund af att må-
nadsunderstödet till denna flicka är 8 kronor.

[MARG: Kläder af hundskattemedel]

{§142}
Föredrogs handlanden A Lundbergs an-
sökan till Länsstyrelsen att i sin han-
delslokal i Nyfors 50 (f. d. F. O. Nilssons filial)
få sälja svagdricka i partier om mindre
än 10 liter; och blef ansökningen af
Nämnden bifallen i hvad den rörde
försäljning till afhämtning samt
försedd med påskrift härom och öf-
verlämnad till Kommunalstämmans
ordförande.

[MARG: Svagdricksförsäljning]

{§143.}
Af enkan Anna Sofia Widerholm i
Johanneberg framstäld begäran om
förhöjning i månadsunderstödet blef
af Nämnden afslagen på grund af
att hennes son, för hvars skull under-
stödet från början hufvudsakligen beviljades, åtnjuter
ständig sjukkassehjälp.

[MARG: Anna Sofia Widerholm.
§ 101/04]

{§144.}
Af Herr O. Andersson i Stenby fram-
stäldes förfrågan huruvida skomakaren
O. Pettersson och hans hustru, födda 1833 och

31/10 03

1832 och skrifna vid Lilla Lugnet under
Stenby, kunde intagas å fattiggården e-
medan han, om de ej godvilligt af-
flyttade, ämnade låta afhysa dem
från den lägenhet de bebodde och för
hvilken de icke betalade någon hyra.
Då något behof af fattigvård för dem
för närvarande icke förelåge eller
begäran därom ens af dem framställts be-
slöt Nämnden svara, att den icke
för närvarande icke vidtoge några
åtgärder i den önskade riktningen.

[MARG: O. Pettersson, Stenby.]

{§145}
Jämlikt mantalsskrifningsförord-
ningen upprättad förteckning å de
personer, som för nästa år böra befrias
från erläggande af mantalspenningar
företeddes och godkändes samt öfver-
lämnades till kommunalstämmans
ordförande.

[MARG: Befrielse från man-
talspenningar.]

{§146}
Protokollet skulle justeras nästa
sammanträde.

[MARG: Protokollet.]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius./
/Sig. Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 oktober 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105127.

Personrelationer