Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1900

Anmärkning

{I Sockenstugan den 31 Mars 1900.}

Närvarande: Nämndens ledamöter, undanta-
gandes Herrar J. Jonsson och A. J.
Korell, den förre frånvarande
med den senare utan godkändt
laga förfall.

{§37.}
För Nämnden företrädde arbetaren Carl
Wilhelm Brendt samt åtog sig att mot en er-
sättning af Femtio kronor årligen, räknadt
från den 21 nästlidne Februari, samt den hjelp
till kläder och skodon Nämnden ville lemna
tillsvidare under ett års försörja sin broder
Axel Alfred, född 1887 och förut omnämnd i
§29 här ofvan, på det denne i stället för
att intagas vid Tacktorp skulle få fortsätta
den anställning han hade hos Firman J. O.
Öberg & Son i Eskilstuna.

[MARG: Ax. Alfr. Brendt.]

{§38.}
För Nämnden företrädde träarbetaren C.
A. Andersson från Veralund, född 1858, och an-
höll på grund af iråkad långvarig sjukdom
om bidrag till hyran, hvilken anhållan
biföll samt tilldelade honom ett tillfälligt
understöd af femton kronor.

[MARG: C. A. Andersson
Veralund.]

{§39}
På framstäld begäran beviljde Nämnden föl-
jande afkortningar af afgifter för vård
å Epidemiska sjukhuset år 1899:

Vaktmästaren P. E. Gustafsson, Nyfors skola,
från 19:50 till 10:-

Stenarbetaren C. E. Eriksson, Nyfors 49,
från 6:- till 4:-

Mureriarbet. C. G. Segerström, Erikslund A,
från 18:- till 12:-

Verktygsarbet. A. F. Hellstedt, Nyfors 12,
från 30:- till 15:-

{I Sockenstugan den 31. Mars 1900.}

Deremot ansåg Nämnden icke skäl
föreligga att bevilja någon afkortning
af enahanda afgift 9 kronor som på-
förts Fabriksarbetaren Carl Einar Bovin
i Nyfors N:o 38.

[MARG: Afkortarningar
af Sjukvårdsafgifter]

{§40.}
Föredrogs Konungens Befallnings-
hafvandes i Vestmanlands län resolu-
tion af den 20 dennes angående Statdrängen C. J. A. An-
dersson från Björskogs socken, numera
vid Öja gård i Öja socken, hvarigenom
Fors talan mot Björskogs socken o-
gillades. För att Fors socken ej skulle
behöfva gälda den för Andersson ifrå-
gakomna lasarettsvården skulle af-
skrift af resolutionen, styrkande att
Andersson egde försörjningsrätt inom an-
nat lasarettsdistrikt och sålunda be-
rättigad till fri vård, till lasaretts-
direktionen insändas.

[MARG: C. J. A. Andersson
fr. Björskogs.]

{§41}
Föredrogs Konungens Befallningshaf-
vandes i Södermanlands län utslag af
den 19 dennes med åläggande för Tumbo
socken att återgälda Fors socken dels re-
dan utgifvet understöd 10 kronor till hustru
Christina Wilhelmina Andersson-Jansson,
dels kostnaden för hennes barns sjukvård,
tillhopa 34 kr. 50 öre, dels ock med 75 öre
om dagen för hustru Janssons och hennes
tre barns vård vid Tacktorp från och med
den 6 December 1899.

[MARG: Christ W:a Andersson
fr. Tumbo
{§53}]

{§42.}
Föredrogs Konungens Befallningshafvan-
des i Södermanlands län utslag med åläg-
gande för Eskilstuna stad att ersätta Fors
sockens hafda utgifter för i §15 här ofvan

{I Sockenstugan den 31. Mars 1900.}

omförmälde Smidesarbetaren Clas Wilhelm
Hasselblads begrafning.

[MARG: Clas W. Hasselblad.
fr. E:tuna]

{§43}
Till Herr C. A. Thorild hade Enkan
Sofia Andersson född 24.12.1856 med bifogande af läkare-
betyg att hon tillfölje af reumatism ej
sjelf kunde försörja sig och sina två min-
deråriga barn hänvändt sig med begäran
om understöd. Med anledning häraf be-
slöt Nämnden tilldela henne ett under-
stöd af Tio kronor samt från och näst-
kommande Maj månad Fem kronor i
månaden. Men då Sofia Andersson hit-
flyttat från Jäders socken den 31 Januari
detta år samt der lär haft fattigunderstöd
skulle nämnda kommun återsökas
för beloppet.

[MARG: Sofia Andersson
fr. Jäder.]

{§44}
Af Lasarettssysslomannen framstäld
begäran om ansvarssedel för Carl Edvard
Bjurling från Stenby blef af Nämnden
afslagen emedan Bjurling innehade lag-
stadd tjenst hos arrendatorn af Stenby
hemman, som således skulle ansvara
för lasarettsvården.

[MARG: Ansvarssedel för
C. E. Bjurling]

{§45.}
Herr J. E. Widlund förmälde att den
i §26 härofvan omnämnda Carolina Lind
i Eskilstuna ej aktat nödigt, trots tillsägel-
se hålla sig hemma för meddelande af upp-
lysningar om sitt fattigvårdsbehof; i
anledning hvaraf Nämnden ej fann
skäligt bevilja någon förhöjning i hennes
anslag ur Rothoffska fonden.

[MARG: Carolina Lind]

{§46.}
Då Herr A. J. Korell ej anmält gil-
tigt skäl för sin frånvaro denna dag

{I Sockenstugan den 31. Mars 1900.}

fäldes han att härför böta två kro-
nor, att användas till extra förpläg-
ning af hjonen vid Tacktorp.

[MARG: A. J. Korell
böter]

{§47.}
Protokollet skulle justeras vid
nästa sammanträde

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C Hyltén Cavallius./
/Hj. Lindhé/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105121.

Personrelationer