Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1906

Anmärkning

{I Prostgården den 31 Mars 1906}

Närvarande:Nämndens samtliga ledamöter
utom Herr Jonsson,hvilkens förfall
godkändes.


{§44.}
Till i § 32 här ofvan omnämnda Elin Jose-
fina Andersson hade för inlösning af pant-
satta kläder öfverlämnats ett belopp af Fem
kronor hvarjämte hon erhållit påskrift om
fri medicin å några recept.Därhjämte hade
hon underrättats att hon när som hälst
finge vård å anstalten vid Tacktorp.Detta
godkändes af Nämnden.

[MARG:Elin J.Andersson
§169]


{§45.}
Af arbetaren Ludvig Julius Goffe fram-
ställd begäran att få låna 25 kronor för re-
sa till Norrköping,hvarest han erhållit
arbete,blef af Nämnden bifallen.

[MARG:L.J.Goffe]

{§46}
Af Klosters fattigvårdsstyrelse hade kraf
framställts om ersättning af förskjutet
understöd Tio kronor till skomakaren
Ludvig Bergstedt,född 1857 och boende vid
Strömsborg N:o 2 i Kloster. Detta belopp hade,
sedan af undersökning framgått att Bergstedt
bott vid Lindtorp 1/10 1904- 30/9 1905 och nu låg
sjuk i lungsot,ersatts,hvilket Nämnden
godkände samt beviljade på hans begäran
och för att ej familjen skulle blifva vräkt
från lägenheten hyresbidrag till den 1 Juli
med Tjugofem kronor.

[MARG:Ludv.Bergstedt
§ 118]

{§47.}
I §220/05 omnämnda flickan Hedvig Carls-
son,som lämnat den åt henne an-
skaffade platsen,hade nu erbjudits ny plats
hembagerskan fru Löfgren,Storgatan 9 i Eskils-
tuna mot 8 kronor i månaden; och tillät
Nämnden henne antaga denna plats.

[MARG:Hedvig Carlsson]

{31.3.06}

{§48}
Till i § 160/1905 omnämnda hustru Lotten Mo-
lin beviljades yttreligare ett qvartals hyra med
femton kronor, enär ett hennes barn var sjukt
och hon hade svårt att beda sig.

[MARG:Lotten Molin
§79.]


{§49}
Till änkan Carolina Hagström (§212/05) bevilja-
des på distriktsledamotens tillstyrkan ett tillfälligt
understöd,för andra kvartalet,af femton kronor.

[MARG:Carol. Hagström]

{§50}
I §24/1905 senast omnämnde A.F. Kvarnström,
som nu är bosatt i Klosters socken, hade af
dess fattigvårdsstyrelse erhållit ett understöd af
Tjugu kronor, som återsökts af Fors socken.
Detta kraf hade godkändts, hvarhjämte Kvarn-
ström, som nu inställde sig inför styrelsen
och anhöll om hyresbidrag, beviljades Tio
kronor i månaden från 1 April till dess
han komme att blifva intagen på senato-
riet i Hålahult.

[MARG:A.F.Kvarnström]

{§ 51.}
Understödstagerskan,änkan Edla Sofia Lind-
berg i Eriksdal,förmälde att hennes äldsta
son aflidit och anhöll om hjälp till hans
begrafning;detta beviljades med Femton kronor.

[MARG:Edla S.Lindberg]

{§ 52.}
I § 36 här ofvan omnämnda änkan Hanna
Sofia Tillström företrädde åter och begärde hjälp
med 12 kronor i månaden,men som styrelsen
ansåg att hon med detta belopp icke kunde
skaffa sig och barnen nödig vård och de för-
tjänster,hon väntade sig, voro tämligen ovissa,
beslöts att hela familjen tillsvidare skulle er-
hålla full försörjning vid fattigvårdsanstalten.
[MARG:Hanna S.Tillström
§76]

{§ 53.}
För fattigvårdsstyrelsen företrädde hustru Lek-
ström från Nyfors 36 och begärde hjälp till för-
sörjning af flickebarnet Anna Matilda Wilhelmina

{30.3.06}

Jönsson, född den 8/6 1901,hvars moder,upppasserskan
Matilda Jönsson i Stockholm,uraktlåtit betala öfver-
enskommen fosterlega;och beviljades hon ett
belopp af Åtta kronor i månaden, att återsö-
kas af Stockholms stad,hvarest barnets moder
torde äga hemortsrätt.
[MARG:Anna M.W.Jönsson
190/]

{§ 54.}
Faktoriarbetaren J.A.Blomqvist,senast om-
nämnd i § 30 här ofvan,hade anhållit om
ett qvartals hyra med Kr.42:50.Då Blomqvist san-
nolikt ej komme att öfverlefva våren och hustrun
ej ännu var fullt återställd,så att några an-
dra åtgärder icke kunde vidtagas med familjen,
blef hans anhållan bifallen.
[MARG:JA.Blomqvist
§71]

{§ 55.}
Från skolrådet i dess egenskap
af barnavårdsnämnd,hade meddelande erhål-
lits att i §189/05 senast omnämnda hustru
Maria Sofia Anderssons son Erik gjort
sig skyldig till snatteri och att skolrå-
det, som ansett orsaken vara att sö-
ka i fattigdom i hemmet,förordat
högre understöd för familjen.Med
anledning häraf beviljade styrelsen ökning
i understödet till Tolf kronor i månaden
och beslöt tillika, att Stockholms fattig-
vårdsnämnd skulle härom under-
rättas och anmodas att själf öfver-
taga familjens försörjning.

[MARG:Maria Sofia Andersson
§142]

{§ 56}
Föredrogs Länsstyrelsens i Stockholms
län utslag den 5 dennes med åläggan-
de för Norrtelje stad att ersätta ut-
gifven fattigvårdskostnad för hustru
Hilma Helena Pettersson,senast omnämnd
i § 176/05, med Sex kronor den 1.Maj 1905
äfvensom hvad Styrelsen vidare utgifvit.
Då hon den 27 Juni 1905 för sinnessjukdom

{31.3.06}

måste intagas vid Tacktorp,hvarest hon fortfaran-
de befinner sig,beslöt Styrelsen att underhållskost-
naden för henne skall beräknas efter 75 öre
per dag,om hvilket Norrtälje fattigvårdssty-
relse skulle underrättas.

[MARG:Hilma H.Pettersson
§220/]


{§ 57}
Genom resolution den 5 dennes hade
Länsstyrelsen förklarat att i § 232/05 omnämn-
de Fredrik Leonard Eriksson icke kunnat för-
värfva hemortsrätt i Jäders socken. Då fattig-
vårdsstyrelsen var af motsatt åsikt beslöts att
resolutionen skulle öfverklagas.

[MARG:F.L.Eriksson]

{§ 58}
Från Magistraten i Eskilstuna hade,
på Nämndens begäran om Stadsfogdens å-
läggande att uttaga en del utskylder,det
svaret erhållits, att,då ansökningen icke
kunde anses innebära anmälan mot stads-
fogden för tjänstefel och densamma,därest
begäran om förnyad handräckning för ut-
skyldernas uttagande afsåges,icke tillhör-
de Magistratens omedelbara behandling,läm-
nades densamma utan afseende.Med an-
ledning häraf beslöts att ånyo genom Kro-
nofogden söka utfå medlen.
[MARG:Utskylders uttagande]

{§ 59.}
Från Styrelsen för Eskilstuna trädgårds-
kolonier hade ankommit en skrifvelse med begäran att
Nämnden ville hos Kommunalstämman
förorda ett anslag till föreningen,till hjälp
för anläggning af gångar å koloniområ-
det,staket omkring detsamma,till vatten-
pumpar och uthus därstädes m.m. Men
då ingen som hälst utredning förebragts,
rörande omfånget af dessa arbeten eller
kostnaden därför, kunde Nämnden,i ären-
dets outredda skick,icke göra något åt saken,
hvarom föreningen skulle underrättas.

[MARG:E:tuna Trädgårdskolo-
nier]

{31.3.06}

{§ 60.}
Tillsyningsmännen anmälde att för
Tacktorp erfordrades en oxe,hvilken lämp-
ligast borde inköpas nu,samt en slåtter-
maskin; och erhöllo tillsyningsmännen
uppdrag att anskaffa bäggedera.

[MARG:Oxe o slåtterma-
skin till Tacktorp]

{§ 61}
Genom annonser i tidningarna
skulle till nästa sammanträde infor-
dras anbud å för sommaren fehöf-
liga förnödenheter vid fattigvårdsanstal-
ten.

[MARG:Förnödenheter till
Tacktorp]

{§ 62.}
Af A.P.Magnusson framställd be-
gäran om erhållande af ett par stor-
stöflar blef af Styrelsen bifallen.

[MARG:Magnusson stöflar]

{§ 63.}
Likaledes beviljades gossen Hallqvists
begäran att från Tacktorp erhålla en där-
städes stående byrå,hvilken tillhört hans
moder.

[MARG:Hallqvist byrå]

{§ 64.}
För flickan Eva Lundborg från Ny-
fors N:o 45 hade den 26 dennes ansvars-
sedel utfärdats till lasarettet,hvilket
af Nämnden godkändes.

[MARG:Eva Lundborg]

{§ 65.}
Af Herr A.F.Eriksson i Flacksta
hade salubjudits ett parti ved,cirka 70
famnar,liggande i Kolstaskogen,till
ett pris af kr.8:75 per famn;med an-
ledning häraf uppdrog Nämnden åt
tillsyningsmännen och Herr Thorild
att taga kännedom om veden och där-
efter besluta i frågan.

[MARG:Ved till Tacktorp
70 a 8:50
21 a 6:25]

{§ 66}
Af frånskilda hustru Stina Pettersson i
Nyfors N:r 50,(född 10/9 1856} hade begäran fram-

{30.3.06.}

ställts om ett hyresbidrag af Femton kronor i kvartalet,
hvilken begäran blef af Styrensen bifallen.

[MARG: Stina Pettersson]

{§ 67}
Att ersättas af hundskattemedl bevilja-
des 14 kronor till skodon åt Georg och Ernst
Westerberg i Gustafsborg

[MARG:Skodon af hundskattem.]

{§ 68}
I § 16 här ofvan omnämnde Knut Felix
Lundqvist hade aflidit och beviljades nu 14
kronor såsom hjälp till hans begrafning.

[MARG:K.F.Lundqvist]

{§69}
Protokollet justeras nästa sammanträde

[MARG:Protokollet]

Som ofvan
/H.Persson/

Justeras
/Hj.Lindhé/

/Sig.Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105122.

Personrelationer