Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1888

Anmärkning

{1888 den 31 Mars}

Närvarande: Undertecknad ordförande samt
Herrar Bergstedt, C. G. Pettersson,
S Persson, Fr. Persson, O. Eriksson,
A. P. Andersson, A. G. Andersson,
och C. O. Jonsson.

§36.
Uppå derom gjord framställning och med veder-
börande distriktsledamots medgifvande beslöts
att med ändring af den den 12 Mars sistlidet
år gjorda indelning i fattigvårdsdistrikt lägen
heten Marielund skall öfverflyttas från tredje
till åttonde distriktet.

[MARG: {Fattigdistrikt}]

§37.
Föredrogs en ansökning från Eskilstuna Stad
om åläggande för Fors Socken att ersätta kostna-
den för underhåll till Johanna Kristina Petters-
son och hennes barn, samt att för framtiden
om dessa personer taga vård; och beslöt nämn-
den lemna ordföranden i uppdrag att i afgivan
de förklaring bestrida bifall till ansökningen
i fråga.

[MARG: {Johanna Kr. Pettersson}]

§38.
Föredrogs i och för förklarings afgifvande en
ansökning från Eskilstuna Stad om åläggan
de för Fors Socken att ersätta kostnaden för
underhåll till aflidne messingsarbetaren Johan
Jonas Sahlqvists enka Johanna Erika Josefi-
na samt att för framtiden om henne taga
nödig vård; och beslöt nämnden lemna
ordföranden i uppdrag att i afgifvande
förklaring bestrida bifall till ansöknin-
gen i fråga.

[MARG: {Joh. Jonas Sahlqvist}]

{1888 den 31 Mars.}

§39.
Ledamoten C. G. Pettersson i Gredby hade för
sålt af qvarlåtenskapen efter aflidne för-
re drängen Anders Gustaf Ljungberg några
stenverktyg för tillsammans fyra (4) Kro-
nor, hvilket belopp nu öfverlemnades för
att i Kommunens räkenskaper uppdebiteras
såsom ersättning för sjuk och begrafningskost-
nad.

[MARG: {4Kr uppdebet.}]

§40.
Nämnden delgafs Konungens Befallningshaf-
vandes utslag af den 14 dennes, hvarigenom
Husby Rekarne Socken blifvit ålagd ersätta
fattigvårdskostnad för enkan Brita Stina
Persson från Hagstugan; och beslöts, att detta
utslag skall förvaras bland kommunens hand-
lingar.

[MARG: {Husby Rekarne}]

§41.
Smedsarbetaren A. R. Eklund från Äppel-
vik företrädde och begärde understöd för
sin sjuka hustru; men då Eklund har
hemortsrätt inom Eskilstuna Stad samt
är frisk och arbetsför och sålunda enligt
3§ i fattigvårdsförordningen skyldig att
utan fattigvårdssamhälles betungande för-
sörja sin hustru så kunde hans fram-
ställning ej beviljas.

[MARG: {A. E. Eklund}]

§42.
Med ändring af beslutet i §32 här
ofvan beslöts att underhållet till arbe-
taren Nils Nilsson skall tills vidare utgå
med fem Kronor i månaden.

[MARG: {Nils Nilsson}]


{1888 den 31 Mars}

§43.
Som anmälan gjorts och klagomål anförts
derom att invid allmänna landsvägen och
vid jernvägslinien å Gredby hemman invid
Slagtaren G. Larssons lada funnos i mängd
hopade högar af latrin och annan orenlig-
het hvilka med nu inträffande blidare väder
led spredo kring sig en förpestande stank samt
för tallrika resande företedde en vidrig an-
blick; då vidare vederbörande distriktsleda-
mot uppmanat Larsson förhindra upplag å
sina egor af orenlighet af förenämnda be-
skaffenhet så beslöt nu nämnden att i an-
ledning af Konungens Befallningshafvandes
derom utfärdade vitesförbud anmäla Larsson
till åtal.

[MARG: {Åtal}]

§44.
Som förra pigan Gustafva Svensson aflidit vid
Lorentsberg i Fors Socken utan att efterlemna
några tillgångar samt med tvenne oäkta
minderåriga barn, så hade fattigvårdsSty-
relsen måst bekosta hennes begrafning samt
utaccordera de båda barnen, det ena för
sju och det andra för 10 Kronor i månaden.
Med anledning häraf beslöt nämnden att
dessa med flera erforderliga belopp skola
utgå af Kommunens Kassa men återsö
kas af Eskilstuna Stad eller Husby Rekar
ne Socken, inom ett af båda nämnda sam-
hällen hon måste anses ega hemortsrätt,
efter hvad inhemtats och upplyst blif-
vit.

[MARG: {Gustafva Svensson}]


{1888 den 31 Mars}

§45.
Som enkefru Johansson i Westermarken N:o 22 för-
klarat, att hon ej längre kunde hos sig hafva
utackorderad gossen Wilhelm Emanuel Sjögren,
så åtog sig nu Ledamoten A. P. Andersson
att ombesörja hans utackordering på annat
lämpligt ställe.

[MARG: {Gossen Sjögren}]

§46.
Sjuka enkan Schöning i fattighuset hade
till påsk i stället för bröd erhållit 1 Krona,
som skulle utgå af Kommunens medel.

[MARG: {Enkan Schöning}]

§47.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
vid nämndens nästa sammanträde, då äfven
skall väljas en komité för uppgörande af
förslag till fattigvårdens ordnande inom
kommunen ur hufvudsakliga synpunkten
af fattighjonens inhysande i fattiggård.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A, Svedin/

Den 14 April uppläst och godkändt

/C. H. Bergstedt/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105120.

Personrelationer