Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1882

Anmärkning

{Den 31 Mars 1882}

Närvarande: Undertecknad Ordförande
samt Herrar: P.G. Andersson i Kohlsta,
A.G. Andersson i Kohlsta,
E.Eriksson i Tacktorp,
Jonas Ersson i Stenby,
S.Persson å Lagersberg
A.F. Eriksson i Flacksta
och F. Persson i Faskunge, hvar-
jemte Pastor i församlingen, Herr
Hofpredikanten och Ordensleda-
moten Prosten J.A. Ullgren intog säte
i Nämnden.

§1.
Till enkan Hallqvist lemnade tillfälliga understöd
den 12 februari 5 Kronor och den 2 Mars
3 Kronor blefvo af Nämnden godkända,
hvarjemte henne beviljades understöd med 3
Kronor i månaden under sjukdom

[MARG:{enkan Hallqvist}]

§2.
Följande understödstagare, hvilka hittils erhållit
understöd af stadens fattigvårdsstyrelse förskotts
vis åtnjuta nu understöd direkte från Kom-
munens Kassa nemligen:

Johan Björkman med familj i Eskilstuna N:o 94 erhåller
hyreshjelp i qvartalet 7:50
och Enkan Sofia Norman i N:o 368 erhåller
från den 1 April bostad i fattighuset samt 3 Kronor
i månaden.

[MARG:{Understödstagare.}]

§3
f.d. Pigan Christina Lindström {son} Erik Hjalmar
utaccorderas hos Kusken Enqvist vid Hagby
emot 7 Kronor i månaden.
Sonen född den 20 December 1881.

[MARG:{Christina Lindström.}]

§4
f.d. Pigan Sofia Persdotter erhåller för sit
barn 5 Kronor tillfälligt understöd, som nu lemnades.

[MARG:{Sofia Persdotter.}]

{Den 31 Mars 1882.}

§5.
Nämnden delgafs Konungens Befallningshafvandes
skrifvelse den 11 Mars innehållande meddelande,
att understöd af dertill anslagna medel blifvit
tilldeladt för gossen Carl Bernhard Theodor
Dufbergs vård vid Statens Institut för döf
Stumma i Bollnäs.

[MARG:{Understöd från Malmö Barnhusfond}]

§6.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings-
hafvandes Kungörelse om bettlare och
Beslöts att i enlighet med föreskrifterna i § § 39 och
40 i Kongl. Förordningen angående fattigvården
den 9 juni 1871, och sedan de förutvarande till-
syningsmännen afsagt detta uppdrag, att
till tillsyningsmän öfver bettlare utse
Herrar Erik Larsson i Flacksta och

S.Persson å Lagersberg, hvilka som
ersättning härför skola erhålla 5 Kronor
för hvarje anhållen och till Kronobetjenin-
gen aflemnad bettlare.

[MARG:{Bettlare och tillsyn-
ingsmän derofver.}]

§7
Nämnden delgafs Kongl. Kam-
mar Rättens Utslag och 19 Oktober 1881, hvari-
genom Eskilstuna Jern Manufaktur Aktie-
Bolags Inkomst vid Tunafors för år 1880
blifvit bestämd till 250 Kronor istället
för 1270 hvadan skillnaden mellan
dessa båda belopp, som utgör 102 fyrkar
à 41 öre med 41 Kronor 82 öre skall
till Bolaget återbetalas, hvilket Nämnden
medgaf böra ske genom ordförandens försorg

[MARG:{Tunafors Bolagbeskattning för 1880}]

§8.
Beslöts att kostnaden för Sofia Larsson
från Lorentsberg vård å lasarettet skall
gäldas af Kommunens medel.

[MARG:{Lasarettskostnad}]

{Den 31 Mars 1882}

§9.
Som förre Pigan Brita Stina Carlsson från
Björntorp erhållit friplats vid Bie badanstalt
under 1:a terminen i år beslöt Nämnden, att
Ordföranden skall ega tilldela henne 10 Kronor
till härför erfoderlig half afgift m.m.

[MARG:{Brita Stina Carlsson}]

§10.
Ordföranden anmälde att han genom länsmannen
i Häradet erhållit 5 Kronor att utdelas bland
de fattiga inom Kommunen; och beslöts
att beloppet skall till påskhelgen utde
las åt hjonen Fattighuset.

Beslöts att Lars Schefting skall erhålla
ett par skjortor

[MARG:{Fattighuset}]

§11
I anledning af Stadsfullmägtiges i
Eskilstuna hos Konungens Befallnings-
hafvande gjorda ansökning om tillstånd
för Enkefru M Fréése att under instun-
dande sommarmånader få idka värds-
husrörelse vid Sommarro beslöt Nämn
den att såsom infordradt yttrande för
klara sig ej hafva något att erinra mot
ansökningen

[MARG:{Sommarro.}]

§12
Beslöts att detta Protokoll skall justeras
af Herrar A.F. Eriksson i Flacksta
och S. Persson å Lagersberg.

Som ofvan

/A.Svedin./

Den 1 April uppläst och godkändt

/A,F, Ericsson/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105119.

Personrelationer