Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 maj 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 maj 1902

Anmärkning

{I Sockenstugan den 31 Maj 1902.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
utom Herr H. Lindhé, som an-
mält laga förfall

{§67}
På grund af vid helsovårdssynen den 15.
dennes anmärkta missförhållanden beslöt
Nämnden:

1:o förelägga arrendatorn E. Åselius å
Gredby:

dels att före den 15 Juni detta år låta
iordningsställa det täckta afloppsdike,
som leder slaskvatten från Gredby gård, samt
rensa den öppna delen af samma dike;

dels ock att inom samma tid, bättre
än nu skett, med jord täcka den la-
trinhög som finnes upplagd bakom logen
å hans arrenderade mark;

äfvensom, vid vite af tjugu kronor,
förbjuda honom att å samma mark
under den varmare årstiden utköra
nämnda latrinhög, skolande latrinen, när
den till gödsling användes, vid
enahanda vite, genast nedplöjas;

2:o dels förelägga arrendatorn Axel Anders-
son å Gredby, att före den 15 Juni detta
år uppsnygga de platser invid Jern-
verkstaden och Snälltorp, som förut användts
till upplag af latrin,

dels ock förbjuda honom, att annorlunda
använda latrin till gödsling af hans in-
vid Nyfors och staden belägna arrendera-
de mark än att densamma genast ned-
plöjes, och får sådan gödsling endast ega
rum vår eller höst, allt vid vite af tjugu
kronor; och

3:o förelägga H. Sjöströms enka i Nyfors

d. 31/5 02

N:o 9, att före den 15 Juni detta år låta till
det vid Snälltorp belägna svinhusets baksida för-
lägga gödselstacken samt upptaga ett dike ef-
ter sluttningen, till undvikande af markens
försumpning.

Denna § justerades genast.

[MARG: Helsovårdsförelägganden]

{§68}
Nämnden godkände de i helsovårdssynen
deltagande ledamöternas beslut att till vid
Blindskolan i Kristinehamn intagne
Oskar A. Brunell, (§ 83 1901) hvilken med detta
läsår slutar skolan ock ämnar bosätta
sig i Mora för utöfvande af korgmakare-
yrket, på föreståndarens för skolan begä-
ran utanordna ett hyresbidrag af 50
kronor nu genast samt ytterligare 50
kronor under årets lopp.

[MARG: Oskar Am Brunell]

{§69.}
Nämnden godkände samma ledamöters be-
slut att till i § 27 här ofvan omnämnda
Alma Karlsson utbetala ett under-
stöd af Tio kronor samt beslöt på hennes
framstälda begäran tilldela henne ett månat-
ligt understöd, tillsvidare, af Åtta kronor,
från och med 1 Juni. Enligt hitkommet er-
kännande betalar Kjula socken under-
stöd för ett hennes barn, hvadan hon
der har hemortsrätt.

[MARG: Alma Karlsson fr. Kjula]

[MARG: §29/03]

{§70}
Nämnden godkände en af vederbörande
distriktsledamot gjord utbetalning af fem
kronor för ved till enkan Palmstedt i
Med, och skulle beloppet utgå ur kommunens
kassa.

[MARG: Ved till enkan Palmstedt]

{§71}
På derom framstäld begäran beviljade
Nämnden afkortning af 13 kronor sjukvårds-

31/5 02

kostnad för N:o 83/02 Erik Lundqvists från Skogstorp
vård å Epidemiska sjukhuset.

[MARG: Afkortning af sjukvårds
kostnad.]

{§72}
På derom framstäld begäran beviljade Nämn-
den förhöjning i månadsunderstödet för enkan
Carolina Norstedt från Fyra till Sex kronor.

[MARG: Carolina Norstedt]

{§73}
Föredrogs Kongl. Kammarrättens utslag af
den 26 sistl. Mars hvarigenom Fors socken
befriades från ersättningsskyldighet för i §
126 af 1900 års protokoll omnämnda enkan
Sofia Albertina Forsbergs vård å Eskilstuna
fattigvårdsinrättning; och blef i stället Klosters
socken ålagd försörjningsskyldigheten.

[MARG: Sofia Albertina Forsberg
(Trasan)]

{§74}
Till Nämnden ingaf Adolf Andersson i
Rosendal N:o 18 i Nyfors anmälan att han
ämnade mot betalning tillhandahålla all-
mänheten kokadt kaffe och läskedrycker;
och blef hans anmälan vederbörligen på-
tecknad.

[MARG: Anmälan om läske-
drycksförsäljning]

{§75.}
Föredrogs Wallby fattigvårdsstyrelses an-
sökan ersättning för ogifta Fredrika Sofia Wid-
lund och hennes tre minderåriga barn
tilldelad fattigvård 12 kronor; och skulle kraf-
vet godkännas, enär af hållen undersökning
framgått att hon bott vid Skjulsta soldat-
torp under sådana omständigheter, att hon
förvärfvat hemortsrätt härstädes; samt be-
slöts att hon och barnen vid ytterligare fat-
tigvårdsbehof skulle tagas till Tacktorp.

[MARG: Fredr. Sofia Widlund
§/95]

{§76}
För i § 63 omnämnde Ebba Nordins vård och
underhåll begärde hustru Andersson från Nyfors N:o
72 ett belopp af Åtta kronor i månaden; med bifall
härtill beslöt Nämnden att beloppet, som utgår

31/5 02

från den 1 dennes på grund af under April gjord
anmälan, skall af flickans fader uttagas.

[MARG: Ebba Nordin
{§ 97}]

{§ 77}
För Nämnden företrädde vid fattiggården
intagne Carl Oskar Andersson och fordrade blif-
va utskrifven derifrån; och skulle tillsynings-
männen få besluta härutinnan efter tagen
kännedom om det arbete som stode An-
dersson till buds.

[MARG: C. O. Andersson
v. Tacktorp]

{§78.}
Af hundskattemedlen beslöt Nämnden
tilldela

Enkan Westergrens i Nyfors 81 ett barn; kängor,
Enkan Lindbergs i Nyfors 88 ett barn kläder till
examen och
Hustru Erikssons i Lundby son: 10 kronor
till kläder för konfirmationen

[MARG: Kläder af hundskatte
medel.]

{§79}
Med förmälan att den enligt § 61 för en-
kan Eva Lundberg anordnade begrafningshjel-
pen visat sig för knapp hade hennes slägtin-
gar anhållit om ytterligare 15 kronor; med an-
ledning deraf beslöt Nämnden bevilja ett be-
lopp af Tio kronor.

[MARG: Eva Lundbergs
begrafning]

{§80}
Sedan arbetaren Carl Johan Spännare den 27
sistl. April aflidit utan att efterlemna några
tillgångar hade distriktsledamoten Herr Starck
måst föranstalta om hans begrafning och
godkände Nämnden att kostnaden derför finge
utgå ur kommunens kassa.

[MARG: C. J. Spännares
begrafning]

{§81}
För Nämnden företrädde snickeriarbetaren
C. O. Fredriksson från Nyfors N:o 18 och anhöll
om hyresbidrag enär han på grund af sjukdom
(tumör i hufvudet) under 8 månader varit oförmögen
till arbete.Nämnden beslöt uppskjuta afgörandet

31/5 02

häraf till nästa sammanträde, då distriktsledamoten
skulle inkomma med anmälan om huru stort
understödsbehof förefunnes.

[MARG: C. O. Fredriksson
hyresbidrag (uppskjutet)
§88]

{§82}
Till enkan Johanna Westerberg i Nyfors
N:o 15 beviljade Nämnden, på distriktsledamotens
hemställan, ett hyresbidrag af Tio kronor.

[MARG: Joh:a Westerberg
hyresbidrag
{§ 159}]

{§83}
Vid behandlingen af det från förra sam-
manträdet hvilande förslaget om uppsägning
af kontraktet med socknens barnmorska samt,
i sammanhang med indragande af lönen,
höjandet af taxan för förlossningar anfördes
såsom skäl för de ifrågasatta ändringarna:

att socknens folkmängd nödvändiggör be-
hofvet af flera barnmorskor;

att, då andra än den ordinarie barn-
morskan anlitas, dessa böra erhålla nöj-
aktig ersättning för sitt arbete;

samt att medellösa personer, hvilka
ega påkalla fri vård af den ordinarie
barnmorskan, ej hade någon att anlita
om denna vore upptagen af annan
förrättning.

Men då Nämnden icke ansåg sig
ega befogenhet att gå i författning
om de föreslagna åtgärdernas verkställande beslöts
att hänskjuta frågan till Kommunal-
stämman och dervid på anförda skäl
föreslå:

att kontraktet med socknens nuva-
rande barnmorska Fru Edla Widlund
uppsäges från och med den 1 Januari 1903;

att de barnmorskor, som utöfva sitt
yrke inom socknen, skola vara berättigade till
ersättning enligt följande taxa:

förlossning 8 kronor

31/5 02

vaccination 50 öre
lavemang 50 öre
koppning, per glas 25 öre

då bortresa ifrågakommer för sistnämnda
två slag af förrättningar tillkommer
dessutom en krona i traktamente; vid
alla förrättningar på längre
afstånd än en kilometer från barnmorskans
bostad skall hon hemtas med för årstiden
lämpligt åkdon och på samma sätt
skjutsas till hemmet efter slutad för-
rättning, såvida ej annorlunda öfver-
enskommes;

att förlossningskostnaden för meddellösa
personer utbetalas af kommunalnämnden
ur kommunens kassa efter det lemnade räkningar granskats
och medellösheten styrkts:

samt att halfva denna kostnad för
mindre bemedlade, efter enahanda grun-
der betalas ur kommunalkassan.

[MARG: Barnmorskefrågan]

{§84}
På distriktsledamotens tillstyrkan be-
viljade Nämnden tygagenten Löfgrens i Kolsta en-
ka ett sökt understöd af fem kronor
i månaden, att utgå tillsvidare

[MARG: Enkan Löfgren]

[MARG: §126]

{§85}
Nästa sammanträde skulle hållas vid
Tacktorp den 28 Juni kl. 4 e. m. och pro-
tokollet dervid justeras.

[MARG: Strde vid Tacktorp.]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C Hyltén Cavallius./
/Sig; Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 maj 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105118.

Personrelationer