Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 juli 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 juli 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors Socken den
31 Juli 1873.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A. Leijonhufvud
Herr P. G. Andersson i Kohlsta
Herr A. F. Eriksson i Flacksta
Herr Gust. Andersson i Kohlsta
Herr L. F. Ståhlberg, Stålfors
Herr C. J. Lundberg, Lagersberg

{§.1.}
I den från den 16 sistlidne April hvilande
frågan, angående amorteringslåns upptagande för
socknens räkning till liquiderande af socknens
teckning i blifvande jernvägen, hade upplysning
ingått att rika från Rekarne Häraders Sparbank;
kunde detta lån erhållas
och i anledning häraf
hemställde Herr L. F. Ståhlberg, att detta lån måtte
upptagas af socknens Galléenska fond.

Öfvervägande antalet af Nämndens ledamöter
godkände detta förslag; hvadan Nämnden skulle
hos KommunalStämman förorda bifall till
detsamma, då frågan om lånets upptagande
hos stämman förekommer.

{§.2.}
Landtbrukaren Oskar Filip Carlströms å Tacktorp
hustru, hvilken varit från mannen på 1 år skiljd
till säng och säte, men efter den tiden icke af mannen
emottagits, anhöll uti ingifven skrift att Kommu-
nalstyrelsen måtte antingen gifva henne underhåll, eller
ock insätta henne i hennes husliga rättigheter med det
vilkor att på samma gång tillsattes en person, som
skyddade hennes lif hos mannen.

Då hustru Carlström lagligen ej utgör föremål
för fattigvårdsomsorg, såsom varande frisk och
arbetsför, kunde Nämnden ej taga befattning med
henne.

{§.3}
Herr Friherre Leijonhufvud anmälte sin reserva-
tion mot Nämndens beslut i §1, - då Herr Friherren
ansåg olämpligt att jernvägslånet upptages af en
kassa, som vore Socknen tillhörig.

{§.4.}
Medikamenten åt Karin Larsson vid Knoptorp under
sjukdom skulle af Kommunalkassan betalas.

Samma dag uppläst och justeradt:
/D; Hermelin/
/Ax, K:son Leijonhufvud./
/L; F; Ståhlberg/
/Carl Joh; Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 juli 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105117.

Personrelationer