Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 januari 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 januari 1903

Anmärkning

{I Sockenstugan den 31 Januari 1903.}

Närvarande:

Ledamöter, kvarstående till 1904 års utgång:

Andersson, O.
Jonson, J.
Larsson, G. och
Laurén E
Persson, H. ordförande.

Ledamöter, valde år 1902, för fyra år:

Hyltén-Cavallius, C.
Lindhé, H.
Lindqvist, C. A.
Starck, C. S. vice ordförande.
Thorild, C. A.; samtliga omvalda samt
Lindberg, G. E.; nyvald,hvilken
såsom ledamot hälsades välkommen i Nämnden.

{§ 1}
För Nämnden företrädde enkan Anna
Katarina Qvarnström, född år 1833 samt boen-
de hos sin dotter och måg faktoriarbetaren C. A.
Fahlborg i Nyfors N:o 72, och anhöll om under-
stöd med 5 kronor i månaden; då emellertid
Nämnden ansåg att Fahlborg egde skyldighet
att försörja henne afslogs det begärda un-
derstödet hvaremot hon tilldelades 1/2 famn
barrved att levereras af distriktsledamoten
Herr Larsson, hvilken äfven åtog sig under-
rätta Fahlborg om Nämndens beslut.

[MARG: Anna Katr. Qvarnström
fr N:o 72]

{§2.}
För Nämnden företrädde hustrun Selma
Larsson född den 17 September 1868 och boende i
Westermarken N:o 32, samt begärde understöd för
sig och sina fem barn i åldern 1-10 år, enär

31/1 03.

mannen, som förlidet år erhöll anställning hos
Möllers metallvarufabrik i Throndhjem, upphört att
sända henne någon hjälp till familjens under-
håll. Sedan läkarebetyg, som styrkte hennes
oförmåga att ensam försörja sig och barnen före-
tetts biföll Nämnden hennes begäran och till-
delade henne 15 kronor i månaden, att utgå
tillsvidare; och skulle mannen härom under-
rättas samt affordras ersättning för det för-
skjutna beloppet.

[MARG: Selma Larsson
Vestermarken 32.
{§32}]

{§ 3.}
Hos distriktsledamoten hade G. Olsson i
Skogstorp anhållit om bidrag till minder-
årige gossen Ruben Zetterlunds vård och under-
håll, samt tilldelat 10 kronor för December
månad hvarefter Thorshälla sockens fattigvårdsstyrelse
härför lagsökts. Dessa åtgärder gillades af Nämn-
den, som beslöt att underhållet, då Olsson ej
ville vårda gossen, som är själfsvåldig och svår
att hålla reda på, under 15 kronor i måna-
den, skulle höjas till detta belopp om hvilket
Thorshälla sockens fattigvårdsstyrelse skulle un-
derrättas med anmodan tillika att själf öf-
vertaga hans vård om beloppet icke god-
kändes.

[MARG: Ruben Zetterlund
fr Thorshälla
§ 83]

{§4.}
Öfver Nämndens beslut den 29 nästl. December,
§ 172, att sänka understödet från Rothoffska
fonden till Maria Olsdotter i Nyfors 50 från 100:-
till 75: kronor hade klagomål från henne för-
spörjts. Nämnden ansåg emmellertid fortfarande
att, då hennes son åkeriägaren E. G. Landegren
befinner sig i goda ekonomiska omständigheter,
Olsdotter icke med skäl, framför andra till un-
derstöd ur denna fond berättigade, kunde gö-
ra anspråk på högre understöd.

[MARG: Maria Olsdotter
Rothoffska fonden.
§ 52]

31/1 03

{§5.}
Hustru Maria Andersson, senast omnämnd i
§ 22 af 1902 års protokoll., företrädde för Nämnden och
anhöll om understöd, enär hon ej kunde för-
sörja sig och sina fem minderåriga barn på
hvad mannen sände henne, synnerligast som
hennes 17 årige son äfven låge henne till last.
Med anledning häraf beslöt Nämnden tilldela
henne ett understöd af 10 kronor under
månaderna Februari, Mars och April, samt
uppdrog åt distriktsledamoten att allvar-
ligen tillhålla sonen att förskaffa sig an-
nan bostad, såvida han ej ville betala
modern för sitt underhåll, äfvensom un-
derrätta mannen C. A. Andersson härom.

[MARG: Maria Andersson
fr. N:o 85
{§ 24/04}]

{§6}
Föredrogs Länsstyrelsens remiss af den 8
dennes med utdrag ur tf. förste provinsial-
läkarens inspektionsberättelse angående
de sanitära förhållandena vid Snäll-
torpet å Gredby hemman och det därin-
vid liggande svinhuset. Då Nämndens
den 15 Maj 1902 gifna föreläggande för A
Lindholm, hvilken arrenderar torpet, icke
blifvit följdt beslöts ålägga honom att,
vid vite af Tjugu kronor, låta anskaf-
fa kärl, stående på tätt underlag, till
sitt afträde samt, vid enahanda vite,
uppsnygga marken omkring gödselstacken,
tillse att marken däromkring icke
försumpas af gödselselvatten, äfvensom
låta igenfylla en i närheten befintlig
grop, i hvilken vatten samlas ock för-
skämmes. Däremot ansåg sig Nämnden
icke äga befogenhet att, i enlighet med
t. f. förste provinsialläkarens åsikt, ålägga
hvarken Lindholm att borttaga gödselstacken eller

31/1 03.

H. Sjöströms enka att bortföra svinhuset, enär
konsekvenserna af ett sådant beslut skul-
le leda därtill att den odlade jorden i
närheten af Nyfors gränser måste blifva
obrukad och svinafveln försvinna. Tilli-
ka ville Nämnden framhålla, att svinhuset
icke ligger vid någon väg utan i en skog-
backe på en från Nyfors gående sluttning,
äfvensom att den hälsovårdsnämnd, som gil-
lat t. f. förste provinsialläkarens förslag, varit
Nyfors och icke Fors socken.

[MARG: Hälsovårdsföreläggande
ang. Snälltorp]

{§7}
Föredrogs Konungens Befallningshafvan-
des i Södermanlands län utslag den 9 dennes
med åläggande för Fors socken att ersätta
Söderhamns stad för i § 94 af 1902 års proto-
koll omnämnda hustru Augusta Kristina Pettersson
Asp tilldelad fattigvård 20 kronor; och lades
utslaget till handlingarna. Söderhamns fat-
tigvårdsstyrelse har blifvit anmodad att
hemsända hustru Asp i händelse hon skulle
blifva i behof af ytterligare fattigvård.

[MARG: Hustru Asp]

{§8}
Distriktsledamoten Herr Jonson anmälde
att i § 172 af 1902 års protokoll omnämnda en-
kan Matilda Palmstedt i Med aflidit samt att
han utanordnat 5 kronor till hjälp under
hennes sista sjukdom, hvilken utbetalning
gillades af Nämnden.

[MARG: E:an Palmstedt, död]

{§9.}
Föredrogs Thorshälla stads fattigvårdsstyrelses
ansökan om ersättning för drängen Frans August
Nikolaus Andersson tilldelad fattigvård; och skulle
blifvande förklaring grundas på de upplysningar
om hans vistelse i Fors, som genom Pastorsembetet
kunde inhemtas ( Infl. i April 1902 till Åsby fr. Thorshälla s:n, utfl. i
Okt s. å; krafvet bestridt).

[MARG: F. A. N. Andersson
fr. Thorshälla]

31/1 03.

{§10}
Genom distriktsledamoten Herr Lindhé an-
höll enkan Mina Löfgren i Kolsta om
det månatliga understödets höjande från
5 till 10 kronor; och då hon har fyra små
barn att försörja biföll Nämnden hennes
begäran, hvadan hennes understöd från och
med 1:a Februari tills vidare skall utgå med
10 kronor i månaden.

[MARG: Mina Löfgren]

{§11.}
Distriktsledamoten Herr Lindhé framstälde
förfrågan huruvida en tjensteflicka vid
Hagby, hvilken har ett barn att försörja och
ej kunde få någon ersättning dertill af
barnets fader, en arbetare Rosén vid Rosen-
fors, behöfde vända sig till fattigvårdsstyrel-
sen för att såmedelst tvinga honom att
försörja barnet; men ansåg Nämnden att
hon själf finge genom kronofogden sö-
ka verkställighet af utslaget.

[MARG: Barnuppfostringshjälp]

{§ 12}
Till Nämndens kassa förvaltare under
innevarande år omvaldes underteck-
nad ordförande

[MARG: Kassaförvaltare]

{§13}
Till kontrollant vid årets kommu-
naluppbörder återvaldes vice ordföran-
den Herr Starck.

[MARG: Kassakontrollant]

{§14.}
På därom framstäldt förslag beslöt
Nämnden att den ersättning för skjuts,
som hittils betalats af ledamöterna för
deras färder till de båda årliga sam-
manträdena vid Tacktorp, hädanefter
skulle utgå ur kommunens kassa.

[MARG: Skjutsersättning]

{§15.}
Då tiden var långt framskriden beslöts

31/1 03

att till nästa sammanträde uppskjuta
den indelning af distrikten som på grund
af ombyte af ledamot måste ske.

[MARG: Distriktsindelning]

{§16}
Vid protokollsjusteringen beslöt må-
nads utdelningen till Anders Erik Berg-
gren i Vestermarken skulle höjas från
4 till 5 kronor i månaden eller 60:- kr. per
år.

[MARG: A. E. Berggren]

{§17}
Protokollet skulle justeras nästa sam-
manträde.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan:
/H. Persson/

Justeradt
/Sig; Starck./
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 januari 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105113.

Personrelationer