Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 juli 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 juli 1886

Anmärkning

{1886 den 31 Juli}

N:de: Undertecknad ordförande, samt Herrar
C. H. Bergstedt, P. G. Andersson, A. G.
Andersson, O. Eriksson, C. G. Petter-
son och S. Persson.

§50.
Hos executor af Rothoffska fondens testamente
hade torparen Johan Jansson och hans hustru Wil-
helmina Österlund under Biby i Gillberga S:n,
gjort ansökan om understöd från Rothoffska
fonden, hvartill de enligt testamentet äro
berättigade; och som dessa personer med läkare-
betyg och intyg om medellöshet styrkt sig
vara i behof af understöd, så beslöt nu nämn-
den i enlighet med Herr E. Hemnings hem-
ställan att bevilja dessa makar ett årligt un
derstöd af 25 Kronor åt hvardera att utgå
från och med den 1 i denna månad.

[MARG: {Rothoffska Fonden}]

§51.
Sedan P. Fredrikssons enka numera erhål-
lit Stadigvarande arbete hos Grosshandlan

{1886 den 31 Juli}

O. Björk beslöt nämnden att understödet till
henne skall utgå med 5 Kronor i månaden
från och med den 1 Augusti.

[MARG: {Enkan Fredriksson}]

§52.
Då kostnaden för inredning af ett rum i fattig-
huset icke kunnat nedbringas lägre än till
320 Kronor beslöt nu nämnden med ändring af
beslutet i § 32 här ofvan att aftal om inredning
af rum till ofvanberörda belopp skall tref-
fas med A. G. Larsson vid Sofieberg i Kloster
Socken.

I Sammanhang härmed skall enligt föreläggande
vid husesyn planket åt gatan uppriktas.

[MARG: {Rum i fattighuset}]

§53.
Såsom infordrade påminnelser i Fattigvårdsmå-
let mot Husby Rekarne Socken angående Stat-
drängen Erik Andersson från Rossvik beslöt
nämnden yrka bifall till den gjorda ansök-
ningen.

[MARG: Erik Andersson
fr
{Husby Rekarne}]

§54.
Nämnden beslöt att ett till C. G. Eriksson från
Westermarken N:o 23 den 19 sistlidne Maj lem-
nadt understöd af 15 Kronor skall utgå
af Kommunens Kassa, men återsökas af
Eskilstuna Stad, der Eriksson eger hemorts-
rätt.

[MARG: C. G. Eriksson.
fr
{Westermarken}]

§55.
Sedan nämnden numera erhållit del af skrif-
velser från föreståndarinnan för Skolan för
Sinnesslöa barn i Stockholm, hvilken skrif-
velse innebär att flickan Charlotta Ågren, om
hvilken §32 i protokollet här ofvan förmä-

{1886 den 31 Juli}

ler, genom vistelsen vid Skolan märkbart för-
bättrats, så beslöt nu nämnden i enlighet med
hemställan från Herr Pastor Åbergh att
för hennes vistande vid skolan under årets 2:a
hälft bevilja 75 Kronor

[MARG: {Charlotta Ågren}]

§56.
I enlighet med det Kammar Rättens utslag
hvarigenom Herr C. H. Bergstedt bevillning för
inkomst af Sågverksrörelse under år 1885 blif-
vit nedsatt med 6145 Kronor beslöt nämnden
att det härför belöpande utskyldsbelopp
till Kommunen skall återbetalas med till-
hopa 289,65 Kronor.

[MARG: Återbärning af
{utskylder}]

§57.
Beslöts att uppbörden vid 2:a uppbördsstäm-
man skall verkställas af undertecknad ordföran-
de och ledamoten C H. Bergstedt.

[MARG: {Uppbörden}]

§58.
Uppå anmälan af den af nämnden antagna till-
syningsmän att vid Westermarken N:o 10 funnes
gödselupplag samt i afträdet saknades upp-
hemtningskärl beslöt nämnden förelägga egaren
af denna lägenhet Erik Molin dels att inom
8 dagar efter af detta beslut erhållen del hafva
låtit bortföra latrin och orenlighet, dels att inom
samma tid låta fylla den nuvarande latringro-
pen och låta anbringa upphemtningskärl för
såväl latrin som afskräden, dels att under den
varmare årstiden låta öfverströ dessa ämnen med
kalk eller annat som förhindrar spridandet af
Stank, dels ock att låta bortföra latrin och
orenlighet, innan upphemtningskärlen blifva

{1886 den 31 Juli.}

öfverfulla, vid härmed förelagdt vite af Tio (10) Kro-
nor.

[MARG: Helsowård
{Westermarken 10.}]

§59.
Uppå anmälan af Helsowårdsnämndens tillsynings
man att vid Westermarken N:o 8 funnes gödselupp-
lag samt, att i afträdet saknades upphemt-
ningskärl beslöt nämnden förelägga egaren af
denna lägenhet, Skräddaren Eriksson, dels att inom
åtta dagar efter af detta beslut erhållen del
hafva låtit bortföra nu befintlig latrin och
orenlighet, dels att inom samma tid låta fylla
den nuvarande latringropen och anbringa upp-
hemtningskärl för såväl latrin som afskräden,
dels att under den varmare årstiden låta öfver-
strö dessa ämnen med kalk eller annat, som
förhindrar spridandet af stank, dels ock att lå-
ta bortföra latrin och orenlighet, innan upphemt-
ningskärlen blifva öfverfulla vid härmed före-
lagdt vite för öfverträdelse af nu gifna föreskrif-
ter af Tio (10) Kronor

[MARG: Helsowård
{Westermarken N:o 8}]

§60
Beslöts att detta protokoll skall Lördagen den
7 Augusti justeras i Sockenstugan af
Herrar C. H. Bergstedt och O. Eriksson

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin./

§61.
I Protokollet skulle intagas att Herrar Eriksson
Bergstedt och C. G. Pettersson erlagt böter enligt
§48 här ofvan med tillhopa 6 Kronor

[MARG: {Böter}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt d 7.8.86.
/C. H. Bergstedt/
/O, Erikson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 juli 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105114.

Personrelationer