Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 januari 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 januari 1894

Anmärkning

{1894 den 31 Januari i Sockenstugan }

Närvarande voro nämndens samtliga
ledamöter,utom Herr S.Persson,som
anmälde godkänt förfall

§3
I till nämnden Stäld Skrifvelse hade
handlanden J.N.Andersson anhållit om
förord dertill,att den försäljning till
afhemtning af svagdricka i partier om
mindre än tio liter,hvilken han genom
Konungens Befallningshafvandes resolution
den 18 December sistlidet år fått till-
stånd att utöfva i Grindstugan N:o 68 måt-
te i stället få förflyttas till och utöfvas
i Grindstugan N:o 46 eller Äppelviken, och
då detta ställe är synnerligen väl beläget
för utöfvande af sådan försäljning beslöt
nämnden tillstyrka bifall till ansöknin-
gen i fråga.

[MARG:{J.W.Andersson
svagdrickeförsäjning}]


§4
Ordföranden meddelade inför nämnden
föreståndarens vid fattiggården redovis-
ning öfver användningen af medlen i
Sparbössan vid fattiggården, och för
hvilka medel blifvit till de vid anstalten
intagna hjon till jul inköpte åtskilli-
ga förfriskningar m.m.

[MARG:{Sparbössemedlen}]


§5
Nämnden beslöt lemna i uppdrag åt
ledamoten Herr Håkan Persson å Svallinge
att vid den 1 Februari inträffande auktion
å Skog vid ÖfverNäs i Gillberga socken
inköpa några Skogsparker för
fattiggårdes räkning,att efter som
bemälde ledamot pröfvar lämpligt
och efter de priser och det växtbestånd
och öfriga omständigheter,som kunna
anses inverkande.

[MARG:{Inköp af Skogspark
vid Öfvernäs}]

{1894 den 31 Januari i Sockenstugan}


§6
Ledamoten Herr A.J.Westersson anmälde
att han under sjukdom tilldelat Skräd-
daren A.F.Lundborg dels ½ famn ved,
dels fem Kronor kontant,dels ock Skor
åt en i skolåldern varande gosse;och
beslöt nämnden med gillande af dessa
åtgärder att förestående understöds-
belopp Skola utgå efter kommunens
kassa,äfvensom att bemälde ledamot
skall ega att efter bepröfvande,och
tills Lundborg åter blir frisk,lemna
behöfligt understöd.

[MARG:{Skräddaren Lundborg
understöd under sjukdom}]


§7
Ledamoten C.A.Thorild anmälde att
han till enkan Brita Carlsson från Lund-
by,nu i Eskilstuna, under hennes sjuk
dom lemnat en halvf famn ved,och be-
slöt nämnden med gillande af denna
åtgärd,att beloppet Skall utgå af
kommunens kassa.

[MARG:{Brita Carlsson fr
Lundby }]


§8
Ledamoten Fr.Th Söderbäck an-
mälde, att han måst till enkan
Sofia Larsson i Grindstugan N:o 40
under hennes sjukdom och på grund
af genom läkarebetyg Styrkt oför-
måga till arbete,lemna ett understöd
af tio Kronor; med gillande af denna
åtgärd beslöt nämnden att beloppet
Skall utgå af Kommunens Kassa,
men återsökas af Husby Rekarne
Socken,der Sofia Larsson anses ega
försörjningsrätt,och der hon senast
varit boende vid en lägenhet,
kallad Görjan.

[MARG:{Sofia Larsson
fr.Husby Rekarne}]


{1894 den 31 Januari i Sockenstugan }

§9
Ordföranden anmälde att den 25 den-
nes fjerdingsmannen från Torpa Socken
ankommit till ordföranden med pigan
Maria Lovisa Larsson och hennes barn
för att derstädes aflemna dem,men att
desamma blivit afvisade hvarvid jemväl
aflemnats ett utdrag af Kommunal Nämn-
dens i Torpa Socken protokoll af den 4
dennes, hvilket nu upplästes;och Skulle
vid hvad åtgjorts,tills vidare an-
stå.

[MARG:{Maria Lovisa Larsson
fr.Torpa}]


§10
Uppå anmälan af ledamoten Herr C.A.
Thorild beslöt nämnden att åt enkan
Maria Sofia Olsson i Fridhem Skall genom
bemälde ledamot lemnas en halv famn
ved, hvarvid skall underrättas att vid
framdeles behof af understöd Skall hon
förflyttas till fattiggården för erhållande
af understöd


[MARG:{Maria Sofia Olsson
fr.Fridhem}]


§11
Beslöts att understödet till enkan Carolina
Mathilda Svensson i Westermarken N:o3 skall
höjas från tre till fyra Kronor i månaden

[MARG:{Mathilda Svensson
i Westermarken 3}]


§12
Beslöts att ledamoten C.S.Starck
skall åt enkan Lundins i Lindtorp äld-
sta dotter anskaffa ett par skor,för
hvilka kostnaden utgår af hundskatte-
medlens Konto.

[MARG:{Skor åt barn}]

§13
Genom Kronolänsmannen R.Lindberg
hade nämnden erhållit del af en så
lydande skrifelse:
"Till Kronolänsmannen R.Lindberg
Sedan i anledning af en utaf förre drän-

{1894 den 31 Januari i Sockenstugan }

gen Johan Alfred Andersson från Jäders
Socken omedelbart till Kongl Maj:t, ingifven,
sedermera hit remitterad uderdånig an-
sökning rörande hans mantalsskrifvning
och behof af fattigunderstöd,LänsStyrelsen
på grund af Kronolänsmannen L.Göth-
mans i ärendet,på anfordran,meddelade
upplysningar, anbefallt den sistnämnde
erinra Jäders Sockens fattigvårdsStyrelse
att genast omhändertaga Johan Alfred
Anderssons försörjning och lemna honom
erforderlig fattigvård,men ordföranden
i Jäders Sockens Kommunalnämnd der-
efter till upplysning i ärendet hit in-
kommit med afskrift af Konungens
Befallningshafvandes den 25 Augusti
1893 meddelade,numera laga kraft
egande utslag, hvarigenom Fors Socken
förpligtats att öfvertaga bemälde Anders
sons försörjning och afhemta honom
samt ersätta Jäders Socken dess i ut-
slaget närmare angifna kostnader för
Andersson fattigvård,så få,då sålunda
är vordet ådagalagdt,att Johan Alfred
Andersson eger hemortsrätt i Fors Socken,
Konungens Befallningshafande jem-
likt 46§ 4mom.i fattigvårdsförord-
ningen,härigenom anmoda Eder skynd-
samt upmana sistsagde sockens fattig
vårds styrels att bereda Andersson
den fattigvård, som hans behof och
tillstånd kräfver,så att han,såvidt möj-
ligt är avhålles från kringstrykande
Nyköping i LandsKansliet den 24
Januari 1894.Landshöfdinge em-
betet./Gustaf Nordeman./ /A.T.Roupe/

Rätt afskrifvet betyg

{1894 den 31 i Sockenstugan}

gar /Reinh Lindberg/"

Efter uppläsandet af förestående och då
såvidt Styrelsen hade sig bekant,Johan
Alfred Andersson icke blifvit betredd
vare sig med bettlande eller kringstry
kande,samt han, så långt ifrån att hafva
blifvit förvägrad begärdt understöd,tvärtom
på det bestämdaste,flerfaldiga
gånger tillbakavisat
erbjudet sådant kunde Styrelsens leda-
möter icke underlåta uttala sin förvåning öfver Läns-
Styrelsens ifrågavarande Skrifvelse,hvilken
måste anses tillkommen icke blott af
förhastande utan i fögsta grad obefogad;
och beslöt nämnden att en redogörelse
öfver hvad som i denna sak förelupit
skall till Länstyrelsen framställas med
begäran tillika,att vederbörande Kronobe-
tjening måtte beordras att snarast möj-
ligt afföra Andersson till fattiggården,på
Styrelsens bekostnad,samt denna skriv
nelse undertecknas af Kommunal Nämn
dens samtliga ledamöter

[MARG:{Johan Alfr. Andersson }]


§14
Herrar A.J.Westersson och C.A.Thorild
utsågs att Lördagen den 3 dennes
kl.1 eftm.justera detta protokoll hos
ordföranden.

[MARG:{Protokollet}]


Som ofvan
/A.Svedin/

justerat
/C.A.Thorild/
/A.J.Westersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 januari 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105112.

Personrelationer