Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 september 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 september 1905

Anmärkning

{I Sockenstugan den 30 September 1905.}

Närvarande:Nämndens Samtliga
ledamöter utom Herr Lindhé,hvilkens
förfall godkändes.

{§155}
Nämnden godkände sedan förra sam-
manträdet vidtagna åtgärdern att bestrida
Rytterns fattigvårdsstyrelses ansökan om åläg-
gande för Fors Socken att omhändertaga Karl
Albert Blomsters stjufbarn.Blomster äger näm-
ligen hemortsrätt i Eskilstuna.

[MARG:K.A.Blomster.]

{§156.}
Likaledes godkändes åtgärden att hafva
sökt hospitalsvård för drängen Oskar Anders-
son från Myrtorp samt beslöts att han,
då tjänstetiden går tillända,skall intagas
vid Tacktorp och Jäders socken,hvarest
han har hemortsrätt,sökas för kostna-
den.

[MARG:Oskar Andersson
{§206}]

{§157.}
Likaledes godkändes aflåten ansö-
kan om vård å Idiotanstalten i Streng-
näs för gossen Ernst Olof Alfred Holmström
från Wästermarken N:o 17.

[MARG:E.O.A.Holmström]

{158.}
Från Skolrådet hade meddelats att
fallandesjuka flickan Eleonora Jansson
från Svallinge ej kunde tillfölje af sin
sjukdom fortsätta i skolan;och beslöt
med anledning häraf Nämnden,att flic-
kan skulle förskaffas privat undervis-
ning 6 timmar i veckan af sin lärar-
inna fröken Josefina Lundin,mot ersätt-
ning af 40 öre i timmen.

[MARG:Eleonora Jansson
§116/06]

{159.}
För Nämnden företrädde arbetaren E.S.
Hedlund och begärde ett tillfälligt hyresbidrag
att återbetalas om 6 veckor;men kunde

30/9 05.

då Hedlund var frisk och arbetsför detta icke
beviljas;i anledning häraf blef Hedlund
bisträckt med ett lån af en ledamot
af Nämnden.

[MARG:E.S.Hedlund
{§215}]

{§160}
För Nämnden företrädde i § 20 af 1904 års
protokoll omnämnda hustru Lotten Molin och
anhöll dels om hjälp till ett barns begrafning,
dels ock om hyresbidrag.Och beviljades hennes
begäran sålunda att hon erhöll 14 kronor i be-
grafningshjälp och 20 kronor i hyresbidrag,hvar-
jämte Nämnden beslöt att mannen
Johan Molin,som för närvarande finnes i
Wästermarken N:o 10,skulle intagas vid Tack-
torp,därest han ej ville betala utgifna un-
derstödet.

[MARG:Lotten Molin
§48/06]

{§161.}
För Nämnden företrädde i §102 här ofvan
omnämnda änkan Ida Gustafsson och anhöll
om understödets höjande till 15 kronor i måna-
den;och bifölls hennes begäran,med anled-
ning däraf att minsta barnet blott var
några månader gammalt samt att den älste
hade plats som springpojke i staden.och sålun-
da kunde få bo hos modern.Understödet i
dess förhöjda form skulle dock endast ut-
gå tillsvidare.

[MARG:Ida Gustafsson]

{§162}
För Nämnden företrädde i §17 af 1904 års
protokoll omnämnda änkan Carolina Wilhel-
mina Welin,hvilken tillkallats för att redogöra
för sitt fattigvårdsbehof;och då hon,som nu
var ganska frisk och arbetsför,ännu hade en
son i skolåldern,skulle ifrågasatt indragning
af understödet få anstå men sänktes detsam-
ma till 5 kronor i månaden från 1.Oktober.

[MARG:Carol.W.Welin]

{§163.}
För Nämnden företrädde i § 132 här ofvan

30/9 05
senast omnämnda hustru Anna Johanna
Ekman och anhöll om understöd till sig och
sina fyra minderåriga barn;och biföll
Nämnden hennes begäran på så sätt
att kommunen skulle ansvara för hyran
om hon kunde förskaffa sig ett rum i
Nyfors eller staden på det att man kun-
de öfvervaka huru hon skötte barnen.

[MARG:Anna Johanna Ekman
{§228}]

{§164}
I en till Nämnden ingifven skriftlig be-
gäran anhöll Joh.Gustaf Bergqvist (§43),
som under sin badkur vid Bie råkat bryta
ena benet,om ytterligare ett kvartals hyra
hvilket beviljades med 25 kronor.

[MARG:J.G.Bergqvist]

{§165.}
Till nästa sammanträde skulle ge-
nom annonser infordras anbud å
förnödenheter till fattiggården enligt
af tillsyningsmännen och föreståndaren
upprättad förteckning.

[MARG:Anbud å förnödenheter]

{§166.}
Nämnden beslöt att för kommunal-
stämman framlägga följande förslag
till{Utgifts-och inkomststat för Fors soc-
ken år 1906:}

{Utgifter}

1.{Fattigvården.}

a)Slutna fattigvården vid Tacktorp:
Aflöningar:föreståndare 1000:-
statdräng 135:-
jungfru 200:-
predikant 100:-
tillsyningsmän 200:-
bokförare {50:-} 1685:-

Kosthåll till föreståndare med familj in natura 500:-
Kosthåll till jungfru in natura 150:-
Stat till statdräng in natura {350:- 1000:-}
Transport 2685:-

30/9 05

Transport 2685:-
Kosthåll till hjon:20.000 dagar á 35 öre 7000:-
Beklädnad till hjon 20.000 dagar á 8 öre 1600:-
Bränsle 500:-
Underhåll af hus,dragare och in-
ventarier 700:-
Onera 200:-
Extra och oförutsedda utgifter {815:-} 13500:-

b)öppna fattigvården,utom anstalten:
Till varaktigt understödda personer 8.500:-
Till tillfälligt understödda personer 1000:-
Extra och oförutsedda utgifter {500:-} {10.000:-} 23500:-

2.{Hälsovården.}
Smittreningar 300:-

3.{Skolbarns bespisning.}
Mjölk,samt dess tillhandahållande 500:-

4.{Räntor och amorteringar.}
Å lånet ur Gallenska fonden 900:-
Å lånet ur Kungl.Postsparbanken {611:78} 1511:78

5.{Aflöningar.}
Brandrotemästare 30:-
Fjärdingsman 1200:-
Läkare 500:-
Polisman i Nyfors 1000:-
Protokolls-och räkenskapsförare samt
kassör 1700:-
Prästlönsuppbördsman 125:-
Vaccinationsföreståndare {50:-} 4.605:-

6.{Diverse utgifter.}
Jura stolae 75:-
Annonser,skrifmateriel och postporto 600:-
Diverse och oförutsedda utgifter {908:22 1583:22}
{Kronor} {32000:-}

{Inkomster.}
A)Kassabehållning den 1/1 1906,beräknad till 4763:-

B){Som ej behöfva uttaxeras:}
Afkastning af fattiggården:naturaprodukter till hushållet {4000:}
Transport 4000:- 4763:-

30/9 05

Transport 4000:- 4763:-
naturaprodukter till försäljning 800:-
hjonens arbetsförtjänst {200:-} 5000:-
Brännvins-och bötesmedel 2000:-
Ersättning från främmande kommun 500:-
Hundskattemedel 500:-
Matlagsafgifter från Wästermarken {237:-} 3237:-

C){Att uttaxeras:}
å 164000 fyrkar á 13,5 öre 22140:-
afgår beräknad afkortning {3140:-} {19000:-}
{Kronor} {32.000:-}

[MARG:Stat för 1906.]

{§167.}
För en dotter till änkan Ekström i Nyfors
N:o 15 hade ledamoten Herr Belin utfärdat an-
svarsförbindelse för lasarettsvård;detta god-
kändes nu af Nämnden,som beslöt att
medlen skulle utgå ur kommunalkassan.

[MARG:Ekströms flicka]

{§168.}
I § 131 senast omnämnde Lars Eriksson i
Gröndal hade sedan förra sammanträdet af-
lidit,och uppgick kostnaden för hans be-
grafning till kr.26:87;detta godkändes nu
till betalning samt uppdrogs åt distrikts-
ledamoten Herr Westergren att bevaka kom-
munens intressen i dödsboet för den hän-
delse några tillgångar där funnos.

[MARG:L.Eriksson
{§214}]

{§169.}
Till skodon beviljades medel af hund-
skattemedlen åt änkan Anderssons i Eriks-
dal tre barn,änkan Gustafsson i Nyfors 45
två barn och hustru Lundborgs därstädes ett
barn.

[MARG:Skodon af Hundsk.medel]

{§170.}
Företeddes och godkändes räkningar å
förlossningskostnader af hvilka en för hustru
Öfling i Nyfors N:o 77B skulle öfverlämnas
till Länsman Pettersson för inkassering af beloppet
åtta kronor.

[MARG:Förlossningskostnader]

30/9 05

{§171.}
Till gossen Carl Carlsson i Karlshäll,16 år
gammal,hvilken är sjuklig samt utan arbete be-
viljade Nämnden ett belopp af åtta kronor i
månaden,att utgå tillsvidare under hans sjuk-
dom.

[MARG:Carl Carlsson]

{§172.}
Till änkan Maria Söderlund i Nyfors
N:o 76 beviljade Nämnden beräknade smittreningskostna-
den,6 kronor,för uppbrända kläder efter
hennes aflidne man,som dött i lungsot.

[MARG:Smittreningskostnad]

{§173.}
Godkändes räkning å skolagning till Henrik
Andersson från Nyfors,3 kronor.

[MARG:Henrik Andersson]

{§174.}
Af vaccinationsföreståndaren öfver-
lämnades vederbörliga vaccinations journa-
ler jämte upprättad förteckning öfver
ovaccinerade barn,hvilka hand-
lingar efter påskrift skulle till pastors-
ämbetet öfversändas.

[MARG:Vaccinationsjournaler]

{§175.}
I §7 här ofvan omnämnde faktoriarbe-
taren Joh.Sigfrid Hellgren från Nyfors N:o 17,hvil-
ken icke ännu erhållit någon sanatorievård
samt nu sökt sådan plats som han själf tänk-
te betala,hade intagits å lasarettet härstädes
för att opereras för fistelgångar och anhöll
nu att kommunen ville betala kostnaden
härför kronor 17:50;denna hans begäran
blef ock af Nämnden bifallen.

[MARG:J.S Hellgren
{§ 235}]

{§176.}
Hilma Helena Petterssons i §153 omnämnda
begäran att blifva utskrifven från Tacktorp
bifölls så snart kunde visa sig hafva erhållit
ifrågasatt bostad.

[MARG:Hilma Hel.Pettersson
§ 56/06]

{§177.}
Af arbetaren Carl Eriks Olsson vid Tunaborg

30/9 05

hade begäran framställts till ledamoten Laurén
om hyresbidrag för Olssons i långt framskri-
det hafvandeskap varande hustru och fyra min-
deråriga barn under den tid mannen kom-
me att tillbringa vid Österåsens sanatorium.
Då Olsson emellertid icke tillstädeskom ej hel-
ler enligt tillsägelse vändt sig distriktsledamoten Herr Starck med
anmälan om behofvet uppdrogs åt den se-
nare att till nästa sammanträde inhämta
närmare underrättelse om familjen.

[MARG:C.E.Olsson
§ 185]

{§178.}
Ledamoter Herr A.Belin anmälde
att han den 1 Oktober komme att afflyt-
ta till Eskilstuna stad och anhöll där-
före att ny ledamot skulle väljas i hans
ställe;på Nämndens begäran förklarade
sig dock Herr Belin villig att kvarstå
till årets slut.

[MARG:A.Belin afgår 31/12]

{§179}
Protokollet skulle justeras nästa sam-
manträde

[MARG:Protokollet.]

Som ofvan

/H Persson/

/C,A,Lindqvist./

/Aug,Belin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 september 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105109.

Personrelationer