Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30maj 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30maj 1882

Anmärkning

{Den 30 Maj 1882.}

Närvarande: Undertecknad, ordförande samt
Herrar P. G. Andersson i Kohlsta,
A. G. Andersson i Kohlsta,
S. Persson å Lagersberg,
Jonas Ersson i Stenby och
A. F. Eriksson å Flacksta,

hvarjemte nämndens ledamot C. G. Pettersson
i Gredby äfvenledes var närvarande, ehuru
han såsom jäfvig i den fråga, som förekom,
ej deltog i nämndens öfverläggningar och
beslut

§14.
I anledning af till nämnden skriftligen in-
gifna klagomål deröfver att vid ladorna å
Gredby hemmans egor invid jernvägens verk-
städer funnos latrinupplag, hvilka spride
en förpestande och ohelsosam stank samt
då nämndens den 29 Juni sistlidet år i
§18 år 1881 här ofvan gifna föreskrifter
blifvit öfverträdda, sammanträdde nu
nämnden å ofvan angifna ställe, hvar-
vid till en början upplästes ett af t. f.
Provinsialläkaren, Herr Doktor J. A. Eke-
lund, afgifvet yttrande i ämnet, så lydan
de: " Till Fors Sockens Kommunal Nämnd. Då i
inkommen skrifvelse Ordföranden i Fors Sockens
Kommunal Nämnd, Herr A. Svedin hos under-
tecknad anmält, att Kommunal Nämnden
i anledning af gjorda klagomål deröfver, att
vid ladorna å Gredby hemmans egor i Fors
Socken invid jernvägens reparationsverk-
städer funnos latrinupplag, hvilka sprida
en besvärlig och ohelsosam stank till
men för de omkringboende samt för
dem som färdades å allmänna landsvä-

{1882 den 30 Maj.}

gen och å den närbelägna jernvägen, å det omta-
lade stället i och för denna sak komme att hålla
sammanträde, och tillika begärt att jag såsom
t. f. Provonsialläkare skulle öfver frågan med-
dela de upplysningar och det utlåtande, hvar-
till jag kunde finna mig befogad, får jag
på grund häraf anföra följande:

Vid verkstäld besigtning af det ifrågavarande
stället befanns,

att ofvannämnda afträdesupplag äro
belägna vid allmänna landsvägen till Sörby om-
kring 40 fot från vägkanten och omkring 1500 fot
från närmaste gata i Eskilstuna på en kulle,
omgifven af ett större några fot lägre åker-
fält; jernvägens reparationsverkstäder äro
belägna på ungefär 400 fots afstånd deri-
från och jernvägslinien stryker förbi något
längre bort;

att på ofvannämnda kulle funnos i dels större
dels mindre högar i fördjupningar i klipphällen
och äfven på dess sluttande sidor upplag af
dels vanlig kreatursgödsel, dels rena halffly-
tande afträdesämnen till en del betäckta af
ett mycket tunnt lager af halmstybb, dels
utan all betäckning;

att dessa sprida en olidlig stank omkring
sig, hvilken stank äfven på halfva vägen
från staden förmärktes.

Då nu dessa upplag af afträdesämnen i
det skick de för närvarande befinna sig äro
ej blott för de närboende ytterst obehagliga,
derigenom att stanken af vinden sprides
till de boningar, som å tvänne sidor äro
tillräckligt nära belägna, att lukten af
de inneboende kan kännas, hvilket äfven

{1882 den 30 Maj.}

deras klagomål gifvna vid handen, utan äfven
kunna blifva skadliga för deras helsa, derigenom
att från dessa upplag smittämnen till flera
svåra sjukdommar kunna spridas, - för att
ej omnämna det för snygghet och god ord-
ning stötande i ett sådant öppet upp-
lag så nära allmän landsväg och stad -
får jag hemställa, att Kommunal Nämnden,
med hänsyn till detta ställes närhet till
såväl en lifligt trafikerad allmän landsväg,
som ock till närliggande bostäder, vid vite
förbjuder innehafvaren af denna mark
att tillåta något upplag derstädes af oblan-
dade menniskoexkrementer, och bör sådant
upplag derstädes ej få ske på annat vil-
kor, än att exkrementerna före eller omedel-
bart vid tömningen genom omsorgsfull
blandning i tillräcklig mängd med jord,
kalk eller dylikt oskadliggöres, så väl
till sin stank som till öfriga för helsan
vådliga egenskaper. Eskilstuna den 29 Maj
1882. J. A. Ekelund. t. f. provinsialläkare."

Efter uppläsandet häraf och sedan nämnden
genom nu företagen syn funnit så som
t. f. Provinsialläkaren här ofvan uppgif-
vit utom det att några upplag nu syn-
barligen straxt före nämndens besök, blif-
vit ytterligare täckta med ett tunnt lager
af halm, utan att denna åtgärd varit till-
räcklig hindra spridandet af stanken
från dessa upplag, beslöt nämnden
ålägga vederbörande innehafvare af den
jord, hvarå dessa upplag finnas, nemli-
gen arrendatorn C. G. Pettersson i Gredby,
Slagtaren G. Larsson i Johanneberg och

{1882 den 30 Maj.}

Herr Jöns Hansson i Svallinge att vid vite af
Tio Kronor för hvardera hafva för Lördagen
den 10 instundande Juni antingen låtit bort-
föra de nu ifrågavarande, stinkande latrin-
upplagen eller ock låtit så behandla dem
som Herr t. f. provinsialläkaren här ofvan
föreslagit, hvarefter upplag, hvarifrån
ohelsosam stank kan spridas, ej vidare må
läggas på sådant afstånd från väg, bostad eller
annat ställe att vådor för allmänna helso-
tillståndet derigenom kunna uppstå,
börande upplagen läggas bakom ladorna eller
kullens bakre sluttning, hvilket
beslut nu delgafs C. G. Pettersson, som var in-
för nämnden närvarande, samt senare jemväl
Slagtaren G Larsson, då nämnden i helsovårds-
hänseende besökte Johanneberg, hvaremot nämn
dens ledamot, Herr S. Persson, åtog sig meddela
nämndens beslut för ofvannämnde Herr Jöns
Hansson.

Vidare besökte nämnden och besigti-
gade de upplag af orenlighet som funnos å det
Trädgårdsmästaren A. Söderqvist tillhöriga s. k.
Kroktorps egor. Dessa upplag, som utgjordes
af latrinspillning och en ringa del sopor, funnos
utbredda å större delen af den mot Sommarro,
Fridhem och staden vettande sidan af en
större backe i omedelbar närhet till flera bygg-
nader å Söderqvists egor. Utbredda på en mycket
stor yta, halfflytande och utan all betäck-
ning eller blandning spredo dessa en högst
vedervärdig och nästan outhärdlig stank, som
blott den ringaste grad af eftertanke måste
finna vara för de omkringboendes helsa högst
skadlig; med anledning häraf och sedan Träd-
gårdsmästaren Söderqvist tillkallats och inför
nämnden tillstädeskommit beslöt nämnden

{1882 den 30 Maj.}

och afsade det beslut, att här ifrågavarande upplag
skola af egaren antingen bortföras eller ock så
behandlas, som af Provisialläkaren föreslagits,
hvilket vid vite af 15 Kronor skall vara
verkstäldt före den 10 instundande Juni,
då nämnden skall företaga ny syn och
för sådant ändamål sammanträder på
samma ställe, som nu denna dag, kl. 1 eft.m.

Ordförandens yrkande, att Trädgårdsmästaren
A. Söderqvist, som genom ofvan berörda för-
hållande ej blott öfverträdt nämndens den 29
Juni sistlidet åt gifna föreskrifter samt gjort
sig förfallen till härför föreskrifvet vite utan
genom sitt här ofvan skildrande förfarande
visat trots och förakt för nämndens i
helsovårdshänseende gjorda förelägganden, måtte
anmälas till åtal, beträddes ej af nämnden.

Herrar Arvid Nilsson och G. Larsson skulle uppmanas
att låta undanrödja för helsan skadliga
upplag af orenlighet och affall, den förre
vid de s. k. arbetarebostäderna och den
senare vid Johanneberg.

Sedan nämnden beslutat att åter samman-
träda vid ladorna å Gredby hemman Lördagen
den 10 Juni kl. 1 eft,m. för att besigtiga
att nu gifna föreskrifter blifvit följda
samt att protokollet skall justeras vid
ordinarie sammanträdet före den 1 Juli
åtskiljdes nämnden.
[MARG:{Helsovårdsnämnde.
Vite}]

Som ofvan.
/A. Svedin./

Den 17 Juni uppläst och godkändt
/P, G, Anderson/
/A, F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30maj 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105110.

Personrelationer