Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 september 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 september 1893

Anmärkning

{1893 den 30 September i Sockenstugan}

Närvarande voro nämndens samt-
liga ledamöter, utan Herr A. J.
Korell, som uteblef utan an-
mäldt förfall.

§157.
Nämnden delgafs Konungens Befall-
ningshafvandes i länet utslag den 25
Sistlidne Augusti, hvarigenom Fors
Socken blifvit ålagd ersätta Jäders
Socken fattigvårdskostnad för drängen
Johan Alfred Andersson; och beslöt
nämnden att åtnöjas med det gifna
utslaget, hvadan ordföranden eger att
enligt räkning utbetala det ådömda
beloppet, hvarjemte beslöts, att, när
Johan Alfred Andersson åter kommer i
behof af understöd, Skall han till
försörjning intagas å fattiggården

[MARG: {Joh. Alfr. Andersson
(behäftad m. fallandesot)}]

§158.
Nämnden delgafs Konungens Befall-
ningshafvandes i länet utslag den
14 i denna månad, hvarigenom Eskils-
tuna Stad blifvit ålagd ersätta fattig-
vårdskostnad för sinnessjuka Anna
Bernhardina Strömberg; och beslöts
att utslaget Skall bland kommunens
handlingar förvaras och ådömda be-
loppet hos vederbörande uttagas.

[MARG: {Anna Bernh. Strömberg
fr. Eskilstuna}]

§159.
Nämnden delgafs Konungens Be-
fallningshafvandes utslag den 21
i denna månad, hvarigenom Eskils-
tuna Stad blifvit ålagd ersätta Fors
Socken fattigvårdskostnad för Smi-

{1893 den 30 September i Sockenstugan}

desarbetaren Lars Gustaf Sundmark;
och beslöts att utslaget Skall bland
Kommunens handlingar förvaras, och
ådömda bloppet hos vederbörande
uttagas.

[MARG: {Lars G. Sundmark
fr. Eskilstuna}]

§160
Nämnden delgafs Konungens Befall-
ningshafvandes i länet utslag den
21 i denna månad hvarigenom
Eskilstuna Stad blifvit ålagd
ersätta Fors Socken fattigvårds-
kostnad för enkan Johanna Ma-
thilda Bergströms dotter Johanna
Bernhardina; och beslöt nämn-
den att utslaget Skall bland Kom-
nunens handligar förvaras, samt
ådömda beloppet hos vederböran
de uttagas.

[MARG: {Joh:a Bernh. Bergström}]

§161.
För förklarings afgifvande föredrogs
fattigvårdsnämndens i Stockholms
Stad besvär öfver ÖfverStåthållare
embetets utslag den 15 Sistlidne
Augusti i fråga om fattigvårdskost-
nad för Smidesarbetaren Johan
Erik Segelström; och beslöts, att
ordföranden Skall i afgifvande
förklaring yrka fastställelse af
det gifna utslaget.

[MARG: {Joh. Er. Segelström
fr. Stockholm}]

§162.
För förklarings afgifvande föredrogs
ansökning från fattigvårdsStyrelsen
i Eskilstuna Stad om åläggande
för Fors Socken att ersätta fattig-

{1893 den 30 September i Sockenstugan}

vårdskostnad, som Sökanden hade
för afsigt att den 1 instundande ok-
tober tilldela enkan Anna Maria
Andersson i N:o 256; Som bemälda
enka eger försörjningsrätt i Fors
Socken och hennes behof af understöd
Styrkes af handlingarne bifogadt lä-
karebetyg Skulle ordföranden i af-
gifvande förklaring medgifva kraf-
vets befogenhet, Sedan först visadt
blifvit att understöd verkligen till
bemälda enka utgifvits; i samman-
hang härmed beslöts, att så Snart
utslag i målet fallit, Skall ordföran
den ega gå i författning om Anna
Maria Anderssons forslande till
fattiggården.

[MARG: {Anna Maria Andersson
i Eskilstuna 256.}]

§163.
För förklarings afgifvande föredrogs an-
Sökning från fattigvårds Styrelsen i
Eskilstuna om åläggande för Fors Socken
att ersätta kostnaden för lasarettsvård
åt Sliparen Lars Svenssons frånskilj-
da hustru Anna Mathilda Blomqvist;
Som personen i fråga eger hemortsrätt
i Fors Socken samt understödet Synes
föranledt af sådant behof, som omtalas
i 1§ af gällande förordning om fattig-
vården i riket, skulle ordföranden i
afgifvande förklaring medgifva kraf-
vets befogenhet.

[MARG: {Lars Svenssons hustru
Anna M:a Blomqvist
å lasarettet}]

§164.
Uppå framställning beslöt nämn-
den att af KommunalKassan utbetala

{1893 den 30 September i Sockenstugan}

ett belopp af tjugo Kronor till frivil-
liga fattigvårdsföreningen för att som
hyreshjep tillställas enkan Brita
Carlsson från Lundby; och blef
nu beloppet inför nämnden ut-
betalt.

[MARG: {Tjugu Kronor utbet}]

§165.
Nämnden beslöt intagande å lasarettet
mot nämndens ansvarighet för kost-
naden af pigan Carolina Sofia Jans-
son från Carl Gustafs Stad, född
år 1874; men som Carolina Sofia
Jansson eger hemortsrätt i Eskils-
tuna Stad, Skulle nämnda samhälle
lagsökas för blifvande lasarettskost-
naden.

[MARG: {Carolina Sof. Jansson
fr Eskilstuna}]

§166
Inför nämnden företrädde Anna
Kristina Olsdotter (Tillbom), född
den 2 Januari 1831 och boende vid
Lindtorp samt begärde med förete-
ende af intyg om nedsatt arbets-
förmåga understöd, hvilket nämn
den beslöt tilldela henne med
tolf Kronor och 50 öre i hyres-
hjelp; men som bemälda qvinna
eger hemortsrätt i Eskilstuna Stad
skulle Sistnämnda samhälle lagsö
kas om ersättning för utbetalda
beloppet.

[MARG: {Anna Kr. Olsson
fr. Eskilstuna}]

§167.
I anledning af bestämmelse i Kongl.
Kungörelsen den 14 Juli 1893 angående
åtgärder till förekommande af

{1893 den 30 September i Sockenstugan}

kolerans utbredning samt LänsSty-
relsens i Cirkulär framstälda förfrå
gan i berörda hänseende beslöt
nämnden, som ansåg en gemensam
Sjukstuga för hela kommunen kunna
lämpligast och med möjliga minsta
kostnad kunna åvägabringas och
föreslå Nyfors helsowårdsnämnd att
inom Sig utse vissa ledamöter som
kunde sammanträda med ledamöter från
Kommunal Nämnden för i ärendet sam-
råda och afgifva förslag till frågans
ordnande och utredning och utsåg
nämnden härtill bland Sina ledamö-
ter, Ordföranden A. Svedin, Dispo-
nenten Josef Edv. Jonson och Landt-
brukaren O. Eriksson i Lundby

[MARG: {Ang åtgärder mot
kolerans utbredning}]

§168
Uppå anmälan af provinsialläkaren
Doktor V. Mossberg hade på lasarettet
blifvit intagen en stenarbetare Carl
Andersson från Lindesberg, född den 7
Januari 1849 och senast boende vid
Rosendahl å Björktorps egor; Som
Kommunen måst för honom utbetala
Skjuts till lasarettet, så åtog Sig
ledamoten A. J. Westersson att söka
utreda nämnde Carl Anderssons försörj-
ningsort.

[MARG: {Carl Andersson från
Linde å lasarettet}]

§169
Beslöts att innevarande års arvode
till vaccinationsföreståndare Skall
utgå till lika belopp som förlidet år
eller tjugo Kronor.

[MARG: {Vaccinationsförest.}]

{1893 den 30 September i Sockenstugan}

§170.
Till Sockenombud vid blifande mantals
skrifning för år 1894 utsåg nämnden bland
Sina ledamöter förvaltaren G. A. Svedin,
hvilken jemväl eger meddela bevis om
dem, Som för Sjukdom, fattigdom eller
andra orsaker böra befrias från utgö-
rande af personella utskylder; i hän-
delse af förfall för den nu utsedde
eger ledamoten Herr S. Persson vid
Lagersberg att förestående uppdrag
såsom Sockenombud fullgöra.

[MARG: {Mantalsskrifnings
ombud}]

§171.
Uppå framställning beslöts lemna i
uppdrag åt ledamoten A. J. Westersson
att åt gossen Emil Westerberg anskaffa
nödiga kläder och Skodon.

[MARG: {Emil Westerberg
Kläder}]

§171.
I ingifven af frejdebetyg åtföljd Skrift,
begärde Mjölkförsäljerskan Ulrika
Charlotta Carlsson nämndens
tillstyrkande att få vid lägenheten
Kinaborg i Nyfors samhälle till af-
hemtning försälja maltdrycker
i mindre partier än tio liter;
Som här afses försäljning endast af
s.k. svagdricka hvilken dryck för
den häromkring bosatta talrika befolkningen
numera nästan kan anses som en nöd-
vändighetsvara såväl vid måltider
som till läskedryck och försäljnings
Stället är för det afsedda ändamålet väl
beläget och sökanden, efter nämndens
åsigt, lämplig förestå ifrågavarande

{1893 den 30 September i Sockenstugan}

försäljning beslöt nämnden tillstyrka
bifall till ansökningen om försäljning till
afhemtmting; af maltdrycker i partier om
mindre än tio liter vid uppgifvna ställe, såsom
varande dit ena af de 3 eller 4 Sådana
försäljningsställen, som torde vara er-
forderliga, på lämpliga afstånd
från hvarandra, inom Nyfors samhälle.

[MARG: {Ulrika Charl. Carlsson
försäljn. af maltdrycker}]

§172.
I ingifven, af frejdebetyg åtföljd an-
sökning hade Disponenten Joseph Ed-
vard Jonson för firman Joseph Jonson & Co
begärt, att nämnden ville tillstyrka
bifall dertill, att sökanden finge i
firmans handelsbod vid Rosenberg
till afhemtning försälja s.k. is-
källardricka i mindre partier än
tio liter; Som ansökningen hufvudsakligen
afser s.k. iskällardrickas tillhandahållan
de åt här boende ganska talrik befolk-
ning och sökandens lämplighet för
rörelsens utöfvande vore känd, beslöt
nämnden tillstyrka bifall dertill
att sökanden må erhålla tillstånd
att på uppgifvet Ställe till afhemt-
ning hålla allmänheten tillhanda
maltdrycker i partier om mindre än
tio liter

[MARG: {Joseph Jonson & Co
ang. försäljning af maltdr.}]

§173.
I till Konungens Befallningshafvande ingif-
ven ansökning hade Styrelsen för Oxelösund
- Flen - Westmanlands jernväg begärt till-
Stånd, tillsvidare med enkan Hilda Westman som föreståndare att
vid Eskilstuna jernvägsStation få till
förtäring på stället hålla allmänheten
till handa vin maltdrycker, och hade denna

{1893 den 30 September i Sockenstugan}

ansökning blifvit till Kommunal Nämnden
öfverlemnad för att deröfver afgifva yttran-
de; då i ansökningen uppgifves, att ut-
skänkningen Skulle
ega rum endast under tiden tjugo minu-
ter före väntadt tågs ankomst, och
utskänkningen sålunda icke Syntes
vara afsedd till beqvämlighet för resan-
de å bantågen eller för att bereda dessa
tillfälle att vid intagande af måltider
vid jernvägens restauration äfvenledes
erhålla maltdrycker, och utskänkning
af sådana drycker för andra än resan-
de icke kan på det uppgifna Stället
anses erforderlig, beslöt nämnden afstyrka
bifall till ansökningen i dess nu-
varande Skick.

[MARG: {O.F.W. jernvägs Styrelse
om utskänkning af
maltdrycker}]

§174.
För uppgörande af förslag till Stat
för nästkommande år samt för be-
handling af andra förekommande frå-
gor beslöt nämnden att åter samman
träda Onsdagen den 11 instundande
Oktober kl. 12 på dagen.

[MARG: {Sammanträde}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/O, Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 september 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105108.

Personrelationer