Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 oktober 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 oktober 1897

Anmärkning

{1897 30 Oct. i Sockenstugan}

Närvarande voro samt-
lige Nämndens ledamö-
ter utom Herr C. Ax. Borg-
ström med godkändt förfall

§135

Upplästes inför Nämnden
Kon. Befallningshafvandes utslag,
hvarigenom Eskilstuna förpligtas
att under en tid af fem år, räknadt
från och med innevarande år, till Fors
Socken årligen erlägga ett särskildt till-
skott för fattigvården af tre Kronor
för hvarje matlag af inhyseshjon
och backstugosittare, som visas under
sagde tid hafva varit å den Eskilstuna
Stad tillhöriga utmarken Westermarken
bosatt, staden likväl obetaget att, om
den så heldre önskar, åtaga sig enskild
ansvarighet för den fattigvårdstunga,
som af ifrågavarande matlag föran-
ledes, i öfverensstämmelse med föreskrif-
terna i 34 § af fattigvårdsförordningen,
utgörande bemälde matlags antal
för närvarande åttioett; och beslöt Nämn-
den att utslaget för framtida behof skul-
le läggas till handlingarne, men skulle
ifall Staden hos Kongl Majt.[Oläsligt] öfver-
klagade förenämnda utslag, vidhålla
sitt Kraf att som hittills erhålla
fem kronor för hvarje matlag.

[Marg:{Utslag angående
Westermarken}]

§136
Nämnden beslöt att Ordf. skulle
inlemna ansökan samt på fattig-
vårdsStyrelsens vägnar utfärda an-
svarsförbindelse, för vård å hospital
af fattighjonet Joh. Aug. Pettersson från

{1897 30 Oct. i Sockenstugan}

Nyfors, hvilken genom vederbörliga
handlingar visats vara af sådan
vård i behof, och skulle bemälde
Pettersson intagas vid Tacktorp, intill
dess plats vid hospital för honom
kunde erhållas.

[MARG:{Hospital, Joh.
Aug. Pettersson}]

§137
Beslöt Nämnden, att filhuggaren
E. Victor Tunvall från Sommarviken
i Nyfors, hvilken haft anställning vid
Öbergska filfabriken och nu senast
på arbetsgifvarens bekostnad varit
intagen å härvarande lasarett,
men derifrån blifvit utskrifven
såsom obotligt sjuk, skulle
intagas vid Tacktorp.

[MARG:{Tunvall
till Tacktorp}]

§138
Inför Nämnden företeddes 2:ne betalde
och qvitterade räkningar, den ena å Kr 9,50
från C.J. Johansson, Eskilstuna för klä-
der ock den andra å 8 Kr 50 öre från skomakare
J. A. Jonsson, Eskilstuna, för stöfla till
i § 128 härofvan omnämnde, vid Tacktorp
uppfostrade och derifrån utgångne
gossen Emil Pettersson, hvilken i 72
dagars tid nu på hösten haft tjenst
hos Arrendatorn A. Lundqvist vid Kråktorp;
och befans såldes att bemälde båda
räkningars af Lundqvist utlagda
summa utgjorde jemn liqvid för
gossens tjenstetid efter öfverenskomne
25 öre om dagen.

[MARG:{Gossen Emil Pettersson}]

§139
Inför Nämnden uppläste Ordf. ett
förslag till formulering af annons
efter ny föreståndare vid Tacktorp,
hvilket af Nämnden godkändes; och

{1897 30 Oct i Sockenstugan}

Beslöt Nämnden att Annonsen
i ortens tidningar samt i Söder-
manlands och Westmanlands Läns
Tidningar jemte Annonsblad till
Tidskrift för landtmäns Kungö-
ras samt inkommande ansökningar
af Ordf. emottagas.

[MARG:{Annonsering efter
Föreståndare}]

§140
Beslöts att protokollet skulle
justeras vid nästa sammanträde.

[MARG:{Protokoll}]

Justeradt

/Joseph Jonson/
/H. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 oktober 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105107.

Personrelationer