Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 oktober 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 oktober 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors Socken den
30 October 1868.

Närvarande: Possessionaten C. Bergstedt
Fabrikören L. F. Ståhlberg
Nämndemannen A. Andersson i Faskunge
f. d. Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
Lars Jonsson i Löppinge.

{§.1.}
Upprättades följande förslag till Utgifts- och
Inkomst- Stat för Fors Socken under år 1869:

1:o {Utgifter}:
a.) Betalning af Kommunalkassans skuld till
Nämndens ordförande, omkring - 420:-

b.) Till fattigvården:
Kontant, omkring - 530:-
För fattiga barn, omkring - 1100:-
Till 20 famnar Wed 150 Rd, 200 lispund rågmjöl
á 1,60- 320 Rd, 2 T:n Ärter 50 Rd [Riksdaler]- 520:-
Julkost och midsonmmarspenningar - 130:-
Extra och oförutsedda utgifter - 100:- 2380:-

c.) Diverse:
Orgelnist och Klockarelön - 200:-
Orgeltramparelön - 10:-
Kyrkovaktarelön - 15:-
Till Ny Kyrkobyggnad - 17,54.
Till Amortering af Grafkassans skuld - 70:-
Till Amortering för Sockenstugubyggnadsskulden - 58,33.
Reparation å Pastorsbostället - 50:-
Skrifmaterialier och Protokollsföring - 75:-
Extra utgifter - 164,13. 660:-

Summa Utgifter - 3,460

2:o {Inkomster}:
Försäljning af 794 alnar wäf - 270:-
För fattigvårdsbehofven, uttaxering:
af personer: á 50 öre för man och 25 öre
för qvinna - 206:-
af Statdrängar, handtverkare, Inhyses och
Backstugusittare á 2 Rd samt jord-
torpare á 1 Rd, som beräknas utgöra - 320:-
Uttaxering på 8300 fyrk (utom
Carl Gustafs Stad) á 13 öre - 1079.
För betäckande af bristen upptages ett
lån af Rothoffska fonden på - 1000:-
[S:g:n] 2875:-

Uttaxering för öfriga Kommunal-
behof å 11000 fyrk á 7 öre - 770:-
Uttaxering till amortering: å Grafkassans
skuld, å 1 Rd på oförmedl. mantal - 28:-

Summa Rmt Rd [Riksmynt Riksdaler] 3,673:-

{§.2.}
KommunalNämnden skulle låta bero vid Konun-
gens Befallninghafvandes Utslag den 3 Juli
1868, angående Arbetskarlen Jonas Bergströms
fattigförsörjning.

{§.3.}
Som Enkan Anna Stina Andersdotter för
sjukdom och fattigdom måst intagas till
vård å Socknens fattighus; enär bemälda
Andersdotter i Sockenen inkommit efter fyllda
55 år, skulle lagsökning anställas för utbe-
kommande af ersättning för hennes fattigvård
mot Floda församling, hvilken hon tillhört
då hon fyllde 55 år.

{§.4.}
Soldaten Palms Enka skulle i fattighjälp erhålla
1 lispund mjöl i månaden tillsvidare.

{§.5.}
Åt förrymda Per Gustaf Petterssons hustru
och 2:ne barn anslogs i underhåll 1 lispund mjöl
i månaden, samt husrum till 1 April
1869 i ett rum hos Fabrikören Ståhlberg,
derför Socknen betalar 10 Rd.

{§.6.}
Herrar Friherrar D. Hermelin och
Axel K:son Leijonhufvud samt Inspektor
C. Lundberg på Lagersberg, hvilka utan
anmäldt förfall uteblifvit från
Nämndens sammanträde denna dag,
uppfördes att hvardera plikta
2 Rd till Kommunalkassan.

/L; F; Ståhlberg/
/C; Bergstedt:/
/Jonas Ersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 oktober 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105103.

Personrelationer