Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 oktober 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 oktober 1886

Anmärkning

{1886 den 30 Oktober}

N:de: Undertecknad Ordförande samt
Herrar P.G. Andersson, A.G. Anders-
son, O. Eriksson, F. Persson och S.
Persson.

§69
Upprättades följande förslag till Stat för Kom-
munen för nästkommande år.{Utgifter}
Till fattigvården: underhåll m.m. 4400-
Fattighusets reparation 600 5,000-
Helsowården 100-
Fjerdingsmans och Brandrotemästares lön 280
Ränta och amortering af jernvägsskulden 900
Skrivmaterialier och protokollsföring 100
för uppbörden af Kommunalutskylder 200-
Jura Stolae till pastor 75-
föruppbörd af prestutskylder 75-
Till oförutsedda behof 470- 7200-

{Inkomster}
Beräknad behållning i Kassan 650
Uttaxering: Till fattigvården
29000 fyrkar á 18 öre 5220-
Till Öfriga behof
29000 fyrkar á 6 öre {1740-}
6960-
Beräknad afkortning {410-} {6550} 7200-
Härtill kommer uttaxering enligt Kyrkostämmans
beslut: Till
folkskoleväsendet: 12 öre per fyrk samt
af skattskrifna personer 50 öre för man
och 25 öre för qvinna.
Till Kyrkliga behof: 8 öre per fyrk
samt enligt Häradsfullmäktiges beslut till

{1886 den 30 Oktober}
tingshus och häradshäkte 0,4 öre för fyrk af
fastighet och 0,1 öre för fyrk af inkomstbevill-
ning samt för lasarettsvägens underhåll 50 öre
för mantal.

[MARG:{förslag till
Stat.}]

§70
Ordföranden anmälde, att i anseende dertill att
den stuga å Berga egor, i hvilken enkan Brita
Sjöqvist varit boende numera nedrifvits, han
måst vidtaga den åtgärden att låta Anders
Ersson afflytta från Lilla Lugnet, till fattighuset
i Staden samt låta enkan Sjöqvist inflytta
vid Lilla Lugnet, hvilken åtgärd af nämnden
godkändes likasom ock att Anders Ersson i an-
seende till sjukdom dels erhållit tillfälligt un-
derstöd med 2 Kronor dels ock månadsunderhåll
med 3 Kronor, hvilket belopp tillsvidare skall
till honom utgå.

[MARG:{Anders Ersson}
{Brita Sjöqvist}]

§71
Till ombud att närvara vid blifvande man-
tals- ock Skattskrifvning för år 1887 utsåg
nämnden bland sina ledamöter underteck-
nad ordförande, hvilken ock skall ega med-
dela bevis om dem som för fattigdom, sjuk-
dom eller andra orsaker böra befrias från
utgörande af personella utskylder.

[MARG:[{Skattskrifningen}]

§72
Beslöts att till de båda vid gevärsfakto-
riet boende enkorna skall anskaffas en famn ved.

[MARG:{Ved}]

§73
Beslöts att detta protokoll skall justeras
hos ordföranden Måndagen den 1 November

{1886 den 30 Oktober}

af Herrar O Eriksson ock S Persson[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan

/A. Svedin/

Justeradt

/O. Erickson/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 oktober 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105102.

Personrelationer