Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 oktober 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 oktober 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors Socken den 30.
Oktober 1973.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A K:son Leijonhufvud
Herr P. G. Andersson i Kohlsta
Herr A. F. Eriksson i Flacksta
Herr Gustaf Andersson i Kohlsta
Herr Haglund i Flackersta
Herr C. J. Lundberg på Lagersberg

{§.1.}
Uppsattes följande förslag till Utgifts- och Inkomst
stat för Fors' Socken år 1874.

{1:o Utgifter:}
Till fattigvården, omkring - (Riksdaler) Rd 2400.-
Till Ecklesiastika behof:
Till Pastorsboställets reparation, återstod - 526:-
Till Orgelnisten - 250.-
Till Kyrkovaktaren - 15:-
Till Orgeltramparen - 8,33.
Till ny Kyrkobyggnadskassa - 17,54.
Till Amortering af Grafkassans skuld - 33,33.
Till Samt till d:o af mantalskrifna personer - 40-
Till Grusning af vägen förbi kyrkan - 6,67.
Till Folkskoleväsendet - 300.- 1196,87

Till Amortering af jernvägsskulden - 900.-
Till Fjerdingsmans lön - 90.-
Till Skrifvmaterialier och protokollsföring - 100. 190.-

Till oförutsedda behof - 281,13
Summa Rd 4968:-

{2:o Inkomster.}
1:o Uttaxering till fattigvården:
af {personer}: à 50 öre för man och 25 öre för qvinna- 300.-
af Inhysesmän och Backstugusittare à 2 rd, af
gifta Statdrängar och gift handtverkare som ej
ligga i fyrktal, à 1,50 och af jordtorpare à
1 rd, som anses inbringa - 200.
på fyrktal, 10000 st. à 14 öre- 1400.
af Rothoffska fondens räntemedel - 500. 2400.-

2:o Uttaxering till amortering af Grafkassans skuld,
à 1 rd på oförmedl. mantal - 28.-
af mantalsskrifna personer - 40. 68.-

3:o Uttaxering till andra gemensamma behof:
på fyrktal, circa 10000st., à 25 öre - 2500.
Summa Rd 4968.-

{§.2.}
Uti en till KommunalNämndens Ordförande in-
gifen skrift hade Styresmannen vid Carl Gustafs
Stads Gevärsfaktori Herr Kapitenen G Blix anhållit
om Kommunalstämmans beslut öfver ett förslag
att Gevärsfaktoriet måtte få utgöra en särskild
fattigvårdsrote, men i motsatt fall få veta i hvad
mån Kommunen ämnar bidraga till underhållet
af de fattighjon faktoriet egde före år 1870, hvilket
år faktoriet började att erlägga fattigskatt till
kommunen, och af dem som efter sistnämnda år till-
kommit, af hvilken orsak en uppgift på dessa hjon
öfverlemmnades.

Nämnden företog denna sak till beredning, dervid
Nämnden fann sig böra afstyrka blifvande kommu-
nalstämma att bifalla framställningen derom
att faktoriet skulle få utgöra särskild fattig-
vårdsrote, äfvensom afstyrka att åtaga sig under-
håll af några Gevärsfaktoriets före år 1870 till-
komna fattighjon; men angående underhållet
af de fattighjon som tillkommit efter år 1870
och till närvarande tid, ansåg Nämnden sig
erfordra närmare upplysningar innan den
saken kunde beredas.- Hvad åter beträffar
underhållet af fattighjon, som hädanefter till-
komma från Gevärsfaktoriet, fann Nämnden
att dessa böra behandlas i likhet med Kom-
munens fattiga i öfrigt.

{§.3.}
Fästningsfången Olssons sjuka hustru skulle understödjas
med 1 rd i månaden från den 1 sistl. Augusti, som
lemnas till hustru Jonsson i Gredby backe, hvilken vårdar henne;
och skulle hustru Olsson dessutom på socknens
räkning erhålla fria medikamenter efter Doktor
Ihrmans ordination.

{§.4.}
Utaf aflidne Eklunds på Westermarken qvarlåten-
skap skulle efterlefande brodren erhålla en kaffepanna
och en eldtång jemte 2 rd.

{§.5.}
I fattighuset intagne f.d. Drängen Lars Larsson skulle, på
förestånderskans framställning, erhålla ett extra under-
stöd af potatis, hvilken Ordföranden inköper

{§.6.}
Enkan Christina Sofia Andersson i Kohlsta skulle
erhålla 8 rd till hjelp för ett aflidet barns
begrafning.

{§.7.}
Herr C. Bergstedt anmälte uti ingifven skrift
att han ej vid något honom tillhörigt ställe
tillstödde försäljning af vin, öl, porter, kaffe eller
andra maltdrycker.

{§.8.}
I anledning af Kommunalstämmans beslut den
4 sistlidne September hade förvaltningen af
Galléenska fonden, Herrar L. F. Ståhlberg och
C. Bergstedt tillkännagifvit, att det då af stäm-
man omhandlade jernvägslånet å 15000 rd finge
erhållas af Galleénska fonden mot fem pro-
cent ränta och en procent amortering.

Nämnden beslöt tillstyrka att på blifvande
kommunalstämma vidare i denna sak beslutas.

1:o att, som ingående årliga kapitalamorteringarne
skola åter utlånas samt endast räntan får an-
vändas, dessa amorteringar skulle göras så jemna,
att medlen kunna lämpligen utlånas, men utgöra
sammanlagdt med räntan omkring sex procent;

2:o att sedan amorteringsplanen blifvit utarbetad,
särskilda reverser må utfärdas å hvarje årligt amor-
teringsbelopp, hvarigenom den fördel vinnes att
för hvarje år återbekommes en revers till biläggande
och verificerande af Kommunalräkenskapen.

Samma dag uppläst och justeradt:
/D Hermelin./
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Carl Joh; Lundberg/
/P, G Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 oktober 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105104.

Personrelationer