Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 mars 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 mars 1901

Anmärkning

{I Sockenstugan den 30 Mars 1901}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter.

{§ 37.}
För Nämnden företrädde arbetaren A.J.
Malmsten från Lagersberg och förmälde att
han af ogifta Carolina Fredrika Andersson
från Skjulsta, numera vid Stora Malmby i
Jäder, till uppfostran mottagit hennes
dotter Karin, född den 29 Maj 1898 och
anhöll, då modern icke lemnat någon
ersättning för barnet, att kommunen skul
le ikläda sig betalningsskyldigheten från
sistlidne september månad. Då detta
emellertid ej läte sig göra och Malmsten,
erbjuden 8 Kronor i månaden från och med
denna månad, nekade mottaga detta,
beslöts, att barnet skulle tagas till Tack-
torp samt Öija Socken - dit modern, som
år 1898 varit intagen vid Tacktorp från 24 Maj
till 29 Juni, flyttade den 1 dec 1898 och hade
tjenst i Bärsta till hösten 1900 - återsö-
kas för kostnaden för flickans vård.

[MARG: Karin Andersson
tillh. Öija
{§82}]

{§ 38}
För Nämnden företrädde enkan Andersson
i Lorentsberg (efter 1 April bosatt i N:o 123 Nyfors)
förut omnämnd i § 164 af 1900 års protokoll, och
förmälde att arbetaren Lindberg, som åtagit
sig vården af Henrik Andersson, derför
fordrade hela månadsanslaget 5 Kronor,
och anhöll hon derföre om något under-
stöd till Gustaf Anderssons underhåll. Efter
öfverläggning beviljade Nämnden henne
ett belopp af 10 Kronor i qvartalet från
och med den 1 instundande April, hvar
jemte nödiga kläder skulle efter om-
pröfning till delas stjufsonen. I samband
härmed beviljades till Henriks underhåll 5 Kr. i månaden.

[MARG: Henrik & Gustaf
Andersson]

[I Sockenstugan den 30 Mars 1901}

{§ 39}
För Nämnden företrädde träsvarfvaren
Johan Edvard Hälls hustru från Tegeldalen,
företeende läkarebetyg, som utvisade att
vore sjuk i lungtuberkulos och i följd deraf
oförmögen till arbete, samt anhöll om
något understöd; med anledning häraf
beviljade Nämnden ett understöd af fem-
ton Kronor i qvartalet att tillsvidare utgå
från den 1. nästkommande April.

[MARG:J. Edvard Häll]

{§ 40}
Nämnden gillade ordförandens åtgärd
att hafva från Tacktorps vedförråd tilldelat
häktade tygagenten C A.K. Löfgrens hustru i Kolsta en half
ved.

[MARG: Tygagentens Löfgrens h:u]

{§ 41}
Sedan upplyst blifvit att vid Tacktorp
intagne Frans Oskar Pettersson varit
syssling till i Flens Sockens under Maj må-
nad år 1900 aflidna fröken Amanda
Wahlströms, på hvars tillgångar inga arfs-
berättigade gjort anspråk på, beslöt Nämn-
den uppdraga åt undertecknad - ordföran-
de att såsom Petterssons målsman
bevaka dennes intressen.

[MARG: F.O. Petterssons arf]

{§ 42}
Lars Ludvig Landin vid Tacktorp, senast
omnämnd i § 200 af sistlidt års protokoll, hade
ånyo framställt begäran att blifva från fattig-
gården utskrifven. Och beslöt Nämnden, som
ansåg att Landin ifall han blefve utsläppt
snart nog måste åter intagas, att hans be-
gäran skulle bifallas ifall han kunde genom
intyg af någon arbetsgifvare styrka att
denne garanterade för hans arbete och för-
sörjning under minst ett års tid.

[MARG: L.L. Landin]

{I Sockenstugan den 30 Mars 1901.}

{§ 43}
Vid verkstäld utmätning för gäldande
af kommunalutskylder hos arbetaren Anders
Berg i Oxelösund hade en symaskin tagits
i mät men vid auktionen sönderslagits
samt några andra tillgångar, ehuru sådana
förut funnits, icke kunnat anträffas. Med an-
ledning häraf beslöt Nämnden, sedan upplyst
blifvit att Berg hade god arbetsförtjenst samt
blott tredskades att icke betala utskylderna,
begära hans försättande i konkurs.

[MARG: Anders Bergs utskylder.]

{§ 44}
Föredrogs och lades till handlingarna
Kongl. Kammarrättens utslag af den 11 Decem-
ber 1900 hvarigenom Konungens Befallnings-
hafvandes i Södermanlands län utslag den 21
December 1898, åläggande Härads socken under.
hållsskyldigheten för Anna Albertina Hjelm-
berg (omnämnd i § 13 af 1899 års protokoll), faststäl-
des.

[MARG: Anna Alb Hjelmberg
utslag
§69/01]

{§ 45}

Föredrogs Walbo sockens besvär till Kongl
Kammarrätten öfver Konungens Befall-
ningshafvandes i Gefleborgs län utslag, genom
hvilket nämnda socken förpligtades
ersätta Fors för i § 135 af sistlidet års pro-
tokoll omnämnda flickan Märta Josefina
Petterssons vård och underhåll; och skulle
besvären på förut anförda skäl bestridas.

[Marg: Märta Josef:a Petterssons;
Walbo besvär.
§ 168/02]


{§ 46.}
Föredrogs och lades till handlingarna Läns-
Styrelsens resolution af den 20 dennes öfver
Nyfors Helsovårdsnämnds i § 155 af sistlidet
års protokoll omförmälda ansökan;
och har Länsstyrelsen icke funnit den till
annan åtgärd mot Kommunalnämnden
föranleda än påvisandet af att Nämnden

{I Sockenstugan den 30 Mars 1901.}

lofvat hafva sin uppmärksamhet fästad på
de vid svinhuset invid Snälltorp rådande
anmärkta missförhållandena.

[Marg: Nyfors helsovårdsnämnds
ansökan]

{§ 47}
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsStyrelses
ansökan hos LänsStyrelsen om utbekomman-
de af förskjutet understöd Tio Kronor till
i § 125 af sistlidet års protokoll omnämnda
enkan Anna Maria Andersson; Och beslöt
Nämnden att krafvet skulle godkännas samt
enkan Andersson tagas till Tacktorp om hon
blefve i behof af ytterligare understöd.

[MARG: Anna Maria Andersson
§ 85]

{§ 48}
Hos LänsStyrelsen hade Eskilstuna fattig-
vårdsStyrelse sökt ersättning med fem
Kronor för den tid arbetaren Carl Fredrik
Carlsson varit till följd af delirium tremens intagen
å Stadens fattigvårdsinrättning, hvilken an-
sökan godkändts, sedan det af hållen under-
sökning framgått att Carlsson år 1900 flyttat
från Stenbäcken, hvarest han bott i öfver två
år. Med gillande häraf lades det nu före-
dragna utslaget i målet till handlingarna.

[Marg: C.F. Carlsson
utslag
§ 29/2]

{§ 49}
Då upplysning nu vunnits att tomthyra
har förmånsrätt framför fattigvård när denna
ej är full försörjning beslöts att till Eskilstuna
Stad betala den tomthyra aflidne G. Olsson
Bing var skyldig för lägenheten Westermarken
N:o 44.

[MARG: Westermarken 44.
Bings tomthyra]

{§ 50}
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsStyrelses
hos Länsstyrelsen gjorda ansökan om ersätt-
ning för gelbgjutaren Frans Wilhelm Ullvins
vård å Stadens fattigvårdsinrättning. Med an-
ledning häraf beslöt Nämnden, sedan upplyst
blifvit, att Ullvin de sista åtta á tio åren

{I Sockenstugan den 30 Mars 1901.}

bott i Eskilstuna, deraf de två sista i gården
N:o 299, bestrida krafvet.

[Marg: Frans Wilh. Ullvin
fr. E:a]

{§ 51.}
På derom framstäld begäran beviljade
Nämnden arbetaren G.G. Pettersson från Nyfors
N:o 19, hvilken haft hustru, fem barn och ett
fosterbarn samtidigt liggande å Epidemiska
Sjukhuset, afkortning af afgiften för dottern Elin
Amalia med 4:50 samt för sonen Gustaf med 2:50,
eller tillsammans sju Kronor.

[Marg:Afkortning af sjukvårds-
afgifter.]

{§ 52}
Till Herrar Larsson och Thorild hade enkan
Stina Lisa Andersdotter från Eskilstuna
men sedan någon tid boende i Johanneberg
vändt sig med begäran om understöd och,
då hennes förvärfsoförmåga styrktes af
läkarebetyg, tilldelats 5 Kronor samt måst,
då de personer hos hvilka hon bodde flyttat
från orten, den 26 dennes intagas vid Tack-
torp. Godkännande dessa åtgärder beslöt
Nämnden att de hafda och blifvande
kostnaderna skulle utsökas af Eskilstuna
Stad.

[MARG:Stina Lisa Andersdotter
fr. E:tuna
§ 62
Utskr 10/4]

{§ 53}
I likhet med föregående år bevilja-
de Nämnden enkan Anna Lovisa Eriksson
i Westermarken N:o 11 ett belopp af åtta
Kronor i platshyra, hvarjemte hennes
månadsunderstöd höjdes till fem Kronor
från den 1 April detta år

[Marg: Anna Eriksson i N:o 11
platshyra och förh. understöd]

{§ 54}
På derom framstäldt förslag beviljade
nämnden flickan Elisabet Mattsson i Nyfors
N:o 110 ett par kängor, att ersättas af
hundskattemedlen.

[MARG Skodon af hundsk. medel.]

{§ 55.}
Af Herr Widlund till enkan Söder

{I Sockenstugan den 30 Mars 1901.}

bäck i Nyfors N:O 6 lemnadt tillfälligt under-
stöd fem Kronor godkändes af Nämnden

[MARG:E:an Söderbäck underst.]

{§ 56}
Till i § 34 här ofvan omnämnde
J.E. Sahlgrens familj beviljade Nämn-
den ett hyresbidrag för andra qvartalet af
femton Kronor.

[Marg: J.E. Salgren
hyresbidrag.]

{§ 57.}
På derom framstäldt förslag beslöt
Nämnden inköpa 50 par träskor att
genom förslagsställarens Herr Lauréns
försorg utdelas till lämpligt antal
i de olika skolorna i kommunen att
af barnen användas under skoltimmar-
na samt äfven efter lärarens medgifvan-
de, utlånas åt sådana barn som i
saknad af skor måste vara frånvarande
från lektionerna.

[Marg: Träskor till Skolorna
§144]

{§ 58}
Protokollet skulle justeras nästa sam-
manträde.

[MARG:Protokollet]

Som ofvan

/H. Persson/

Justeradt

/C Hyltén Cavallius/
/Erik Laurén/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 mars 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105098.

Personrelationer