Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 n0vember 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 n0vember 1895

Anmärkning

{1895 30 Nov.i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige
Nämndens ledamöter för-
utom Herr G.Larsson
som anmält förhinder.

§140
Nämnden beslöt att julpengar skul-
le i likhet med förra årena till de
fattige utdelas och att följande
personer skulle erhålla 4 Kronor hvar
neml:

{Af Rothoffska fonden}
Sofia Jonsdotter vid Lagersberg 4 Kr
Maria Jonsdotter vid Lagersberg 4-
Olof Ersson vid Rosenborg {4-} 12,00

{Westermarkens fattige}
Gust.Olsson Bing i N:o 44. 4,00
Carin Ersson i N:o 2 4 00
Carolina Math Svensson i N:o 3 {4,00}-12

{Tillhörande Eskilstuna Stad}
Enkan Fredr.Hellqvist i Sommarvik {4,00} 4,00

[MARG:{julpengar}]

§141
Åt följande personer beslöt
Nämnden tilldela en half famn
ved hvardera:
Gust.Olsson Bing i N:o 44 Westermarken
Greta Andersson i N:o 44 Westermarken
Carin Ersson i N:o 2 Westermarken
Charolina Mathilda Svensson i N:o 3 Westermarken
Carin Olsson i Fridhem
Anna Sofia Widerholm i Carl joh.Torp
Anna Holmström i Wegersberg
Emma Charlotta Pettersson i Erikslund
Enkan Eriksson i Westermarken N:o 11
Enkan Amalia Charlotta Höglund i Lorentsberg B.
Enkan Agnes Larsson i Johanneberg
Enkan Christina Gustafsson i Westermarken 22

[MARG:utgår till staden]

Augusta Willhelmina Jakobsson i Lindtorp;

[MARG:Tacktorp]

{1895 30 Nov.i Sockenstugan}

och åtog sig ledamoten Herr J
Korell att för ett pris af 9.50 Kr.
anskaffa och till vederbörande ut-
dela bemälde ved af torr och god
beskaffenhet.

[MARG:{ved åt hjon}]

§142.
Mönstrades församlingens,å fattiggår-
den ej intagna,hjon och bestämdes
deras underhåll för nästkommande
års första hälft sålunda:

A){Äldre fattiga}
5)Enkan Johanna Berglund bekom
mer hyreshjelp d 1:ste april och 1:ste Oct. 12.50
19)Christina Charlotta Björklund från
Hörnhammar för månad 2 00

[MARG:1897 3 kr]

22.)Enkan Sofia Wilhelmina Bergendal
hos Byggmästaren Carlsson,Elim,i qvartal 33 00
90.)f.d.dräng And.Persson vid Åsby i månad 2 00

[MARG:Tacktorp]

91)f.d pigan Greta Lovisa Andersdotter
vid Åsby för månad 2 00

[MARG:Tacktorp]

{Fattige från Westermarken}
21.)Gust.Olsson Bing i N:o 44 för mån. 4 00
31.)Enkan Carin Ersson N:o 2 för mån. 4 00
33)Augusta Charlotta Ågren i Björktorp 6 00
52.)Enkan Stina Andersson i Larslund 4 00
76.)Enkan Carolina M:a Svensson i N:o 3 4 00
13/94 Enkan Anna Lovisa Eriksson i N:o 11 4

{Från Eskilstuna stad}
71.)Fr.Aug.Pettersson fr.Äppleviken i qvartal 15,00
76)Maria Christina Lindberg fr.Carljohanstorp i qvartal 12 00
64)Enkan Fredr.Hellqvist fr.Sommarviken för mån. 5,00
Anna Sofia Åkerblom i Stenbäcken för mån. 6 00

[MARG:död]

{Från Strengnäs socken}
41)Barnet Ida Wilh:a Björklund hos arren-
datorn Björklund vid Lilla Ekstugan i qvartal 12,50

{Från Westra Wingåkers socken}
63)Carl Olof Berg hos morf.Sold.Berg,Löppinge,i qvartal 24.00

1895 30 Nov.i sockenstugan

{Från Stockholms stad}
56)Enkan Maimiliana Charlotta Mathilda
Wetterström för månad 6,00
93)Gossen Carl Sunne Carlsson
Ingman hos Gårdfarihandlanden
Gust.Alb.Carlsson vid Kina för mån. 6,00

[MARG:{Halfårsun
derhåll}]

§143
Följande Kommunens hjon skulle
skulle i protokollet antecknas
såsom varande intagna å nedan
nämnda ställen neml:

{Wid Wadstena hospital}
Stenarbetaren Theoder,Ferd.Molin från
Westermarken mot en afgift av 50 öre pr dag

{I Nora Stad}
Smedslärlingen A.G.Andersson för år 75,00

{Wid Idiotanstalten i Strengnäs}
Calla Elisabeth Eriksdotter Carlsson och
Knut Herrman Håkansson mot en
årsafgift för hvardera af - 150,00
deraf den senares fader förman Hå-
kansson vid Tunafors bidrager med en
årlig ersättning af 50 Kr,som erlägges
ena hälften den 1 april och den 2:dra hälften
den 1 ocktober

[MARG:{Hjon å vård-
anstalt}

§145
Nämnden beslöt att uppå derom själv framställning genom vederbö-
rande distriktsledamot,Herr Befallnings
C.Fahlborg,försorg skulle Kläder och
skodon anskaffasåt statdrängens
vid Hagby gård Adolf Alins 3:enne barn,
som alla gå i skolan
och kostnaden härför utgå ur hund
skatte medlen,

[MARG:{Kläder åt Alins
barn,Hagby}]

§146
De i §140 utanordnade julpengarne
öfverlemnades nu till vederbörande

1895 30 November i sockenstugan

distriktsledamöter att utdelas
till ofvannämnde understödstagare,
och skulle ordf.till de båda vid
Lagersberg boende utlemna
deras medel

§147
Beslöts att detta protokoll
skulle justeras vid nästa
sammanträde, som nu bestäm
des skola hållas vid Tack-
torp Thorsdagen den 19 instundan-
de Dec.Kl 4 em.

[MARG:{protokoll}]

som ofvan

/S.Persson/
Justeradt,
/Joseph Jonson/
/Carl Fahlborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 n0vember 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105099.

Personrelationer