Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 mars 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 mars 1881

Anmärkning

{1881 den 30 Mars}

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar P.G. Andersson i Kohlsta,
A.G. Andersson i Kohlsta,
A.F. Eriksson i Flacksta,
Jonas Ersson i Stenby,
S. Pehrsson å Lagersberg,
E. Eriksson i Tacktorp och
F. Pehrsson i Faskunge

§1.
Sedan KommunalStämman beviljat medel för
aflönande af läkare för Kommunens fattiga,
så anmälde nu ordföranden att han med
Provinsialläkaren Doktor V. Mossberg träffat
aftal, att han mot åtnjutande af det beviljade
arvodet skall bestrida sjukvård för fattiga
inom Kommunen för år 1881.

[MARG: {Fattigläkare.}]

§2.
Följande af ordföranden sedan senaste samman-
trädet af ordföranden gjorda extra utbetalnin-
gar blefvo af Nämnden godkända, nemligen:

Till enkan Clara Cristina Lundholm till kläder
åt hennes barn 10 Kronor att utgå af hund-
skattemedlen, samt
Till Jonas Jonssons enka för körning af
bränsle 2 Kronor att utgå af Kommunal-
Kassan.

[MARG: {Extra utgifter.}]

§3.
Beslöts att kostnaden för nedannämnda per-
soners vård å lasarettet skall utgå af
KommunalKassan, nemligen för

{1881 den 30 Mars}
Per Erssons enka Stina Ersdotter från
Svartkällan,
Anna Eliasson från Lindtorp och
Snickaren Frans Oskar Lundgren från
Kohlsta.

[MARG: {Lasarettskostnad}]

§4.
På af verkställande direktören för Oxelösund-
Flen-Westmanlands jernväg gjord hemställan
beslöts att det för jernvägens reparationsverk-
Städer för år 1879 utbetalda utskyldsbelopp
till presterskapets aflöning (Jura Stolae)
skall till jernvägsbolaget återbetalas med
6 Kronor 12 öre.

[MARG: {Restitution af
Utskylder}]

§5
Beslöts att det till hjonen å fattighuset ut
gående underhåll skall från och med den
1 April utgå med förhöjdt belopp af
1 Krona 50 öre i månaden för hvarje hjon

[MARG: {Fattighuset.}]

§6.
För pigan Anna Lindströms son Johan Wilh.
hos Statdrängen Anders Jansson vid Hag-
by skall från och med 1 April betalas
6 Kronor i månaden, hvarjemte ordföranden
skall ega att efter ompröfvande lemna pigan
Anna Lindström för hennes minsta barn.

[MARG: {Pigan Anna Lindström}]

§6.
Såsom infordradt yttrande i anledning
af Stadsfullmäktiges i Eskilstuna hos
Konungens Befallningshafvande gjorda
hemställan om bifall till Enkefru
Mathilda Freeses ansökning om rätt
till utskänkning vid Sommarluststället
Sommarro under innevarande års sommar
månader beslöt Nämnden förklara
sig ej hafva något att erinra mot

{1881 den 30 Mars.}
den gjorda ansökningen.

[MARG: {Sommarro}]

§7.
Herrar A.F. Eriksson i Flacksta och
P.G. Andersson i Kohlsta utsågos att
Lördagen den 2 April Kl. 8 fm samman-
träffa hos Ordföranden att justera detta
protokoll.

[MARG: {Protokollet.}]

Som ofvan.
/A. Svedin./

Den 2 April 1881 justeradt och godkändt

/P,G, Anderson/
/A,F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 mars 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105097.

Personrelationer