Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 mars 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 mars 1875

Anmärkning

Protokoll hållet hos KommunalNämn-
den i Fors socken den 30 Mars 1875

Närvarande: Ordföranden Patron C. Bergstedt
Materialförvaltaren G. A. Svedin
Nämndemannen Anders Anders-
son i Faskunge, Gustaf An-
dersson i Kohlsta, A. F.
Eriksson i Flacksta, G. Lund-
quist vid Rosenfors, P. G. An-
dersson i Kohlsta samt

{§1}
Föredrogs Revisionsberättelsen för år 1874, dervid den
af Revisorerna gjorda anmärkningen angående orätt sum-
mering å kontot för fattiga barns uppfostran, hvari-
genom Kommunalkassan lidit en minskning af 5 kr., af
KommunalNämnden godkändes.

Hvad beträffar den af Revisorerne gjorda anmärkningen
angående af Exsekutor icke redovisade 148 kronor 13 öre
för personer som från Kommunen af-
flyttat,
fann KommunalNämnden, efter hvad upplyst blif-
vit, skäligt låta dervid bero;

Den af Revisorerne påpekade fordran af 332 kr. 61 öre,
hvilken Friherre D. Hermelin skulle hos Kommu-
nen ega godkändes af Nämnden med afdrag af
förut påpekade 5 Kr, hvadan Kommunens skuld
till bemälde Friherre Hermelin utgjorde 327 kr 61 öre.

Beträffande det af Revisorerna till Kommunalstäm-
man gjorda förslag om afskrifning af den skuld,
hvari Fors Socken häftar till Rothoffska fonden
fann KommunalNämnden skäligt; efter derom af Ord-
förandens gifna upplysningar, förklara sig icke
kunna berörda förslag till behandling upptaga.
Emot Revisionsberättelsen hade Nämnden för öf-
rigt icke något att anmärka;

{§2}
KommunalNämnden fann skäligt bifalla den af
Fru Mathilda Freese gjorda ansökning om rättig-
het under Sommarmånaderna att hålla utskänkning å Sommaro; dock med
föreläggande för Sökanden att under den tid, berörde ställe
hålles öppet, derstädes på egen bekostnad hålla en polis-
betjening

{§3}
Föredrogs ansökan om fattigunderstöd af J. Löfgren,
Carolina Norstedt, C. Sandberg, C. Westerlund, M. C. Lund-
gren, alla tillhörande Carl Gustafs stads Gevärsfaktori;
Och fann Nämnden skäligt förklara det bemälde
Sökande, såsom hafvande åtnjutit fattigunderstöd
från Faktoriet före år 1870, borde allt fortfarande
från Faktoriet erhålla understöd

{§4}
Beträffande af härvarande Gevärsfaktori ingif-
ven kostnadsräkning för underhållet af ogifta Mat-
hilda Tillbom och Enkan Carolina Norstedt fann
Nämnden, då berörde ersättningsansprak icke i be-
hörig tid hos Kommunen blifvit anmälda, skäligt
bestrida den Samma

{§5}
Lasarettets räkning på kostnader för muraren G.
Wink godkändes af Nämnden, hvaremot den från
Lasarettet ingifna kostnadsräkning för Fia Ahl-
ström på grund deraf, att KommunalNämn-
den veterligen icke ansvarssedel för bemälde per-
son blifvit afgifven, af Nämnden tillvidare bestreds.

{§6}
På grund af skrifvelse från ProvincialLäkaren
Doktor Ihram med anhallan, det Kommu-
nalNämnden ville utse vaccinationsföreståndare,
utsåg Nämnden dertill Hofpredikanten J. A.
Ullgren

{§7}
Eskilstuna stads ersättningsanspråk för sjuk-
vård af Enkan Catharina Ersson godkändes af
Nämnden

{§8}
Föredrogs en till Nämnden ingifven skrifvelse från Exse-
kutor af Rothoffska testamentet med förslag till för-
höjning af underhållet till understödstagare å berörda
fond; Och fann KommunalNämnden skäligt tillstyrka
de i samma skrifvelse föreslagna förhöjningar med
tillägg deraf, att Drängen Jonas Jonsson, som blif-
vit i skrifvelsen afglömd, borde tilläggas en förhöj-
ning af 30 kronor, hvadan det till honom utgående
understödet skulle utgöra 100 kronor
[MARG: afl]

{§9}
Från Eskilstuna stad ingifven kostnadsräkning för
utgifvet understöd åt Enkan Clara Christina Hultgrens tvenne
barn med 4 kronor blef af Nämnden till betalning
godkänd

Samma dag uppläst och justeradt:
/C; Bergstedt:/
/G. A. Svedin/
/A, G; Andersson/
/A, F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 mars 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105096.

Personrelationer