Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 juli 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 juli 1898

Anmärkning

{1898 30 juli i Sockenstugan}

Närvarande vore alla utom Herra
C Fahlborg och J. Korell, som hade
godkändt förhinder

§109
Ordf. upplyste, att hustrun till
utarbetaren A. W. Pettersson från
Löflund å Kohlsta egor några
dagar efter Nämndens senaste
sammanträde kommit till
honom medhafvande en 6 års
flicka, döfstum, jemte ve-
derbörliga handlingar och intyg
från läkare och pastorsembete
i och för intagande å Manilla
Döfstumsinstitut, der plats
blifvit henne lofvad, anhållande,
att, enär makarne hade flera
minderåriga barn och vore i
torftiga omständigheter, bemäl-
de flicka genom församlingen
måtte erhålla för inträdet vid Manilla
föreskrifna 2:ne omgångar kläder jem-
te skodon, allt inom 8 dagar;
och beslöt Nämnden efter öfverlägg-
ning härom gilla åtgärden samt
att kostnaden skulle utgå ur
HundSkattemedlen

[MARG:{A.W. Petterssons, döf-
stumma flicka till
Manilla}]

§110.
Framlades inför Nämnden 2:ne
Kommunen särskildt utlösta ut-
slag, hvarigenom Kongl
Kammarrätten ej finner skäl
att med anledning af Stads-
fullmäktiges i Eskilstuna

{1898 30 juli i Sockenstugan}

besvär 2:ne år å rad, 1896 och 1897, göra
ändring i PröfningsNämndens
beslut att Oxelösund-Flen-West-
manlands Jernvägsaktiebolag
skall för sin inkomst vid Eskils-
tuna Station beskattas endast
inom Fors församling, hvilka
utslag, som stadsfullmäktige ej lära
ha öfverklagat, skola bland
Kommunens handlingar för
varas

[MARG:{O.F.W. Jernvägs
taxering}]

§111.
Upplästes inför Nämnden Kongl
Majts i likhet med Kong Befall-
ningshafvandes af stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna öfverklade ut-
slag, hvarigenom Eskilstuna
Stad förpligtas "att årligen un-
der fem år, räknadt från och
med år 1897, till Fors Socken
erlägga ett särskildt tillskott
för fattigvården af tre Kronor för
hvarje matlag af inhyseshjon
och backstugosittare, som visas
under sagde tid hafva varit
å den Staden tillhöriga ut-
marken Westermarken bosatt;sta-
den likväl obetaget att om den så
hellre önskade, åtaga sig enskild
fattigvårdstunga, som af ifråga-
varande matlag föranleddes, i
öfverensstämmelse med före-
skrifterna i § 34 af Fattigvårds-
förordningen" utgörande antalet
af sagde matlag, enl af Kron-
länsman R. Lindeberg meddela-
de upplysningar, åttioett för

{1898 30 Juli i Sockenstugan}

år 1897; ock skulle utslaget bland
Kommunens öfrige handlingar
förvaras.

[MARG:{Matlagspen-
ningar för Wester-
marken}]
§52/02

§112.
Upplystes inför Nämnden
att hustru Hedvig Larsson
i N:o 4 Nyfors vore mycket
sjuk och i behof af understöd;
och uppdrogs åt vederbörande
distriktsledamot Herr Widlund
dels att föranstalta om under-
sökning och intyg af läkare,
dels att mot qvitto lemna henne nö-
digt understöd att utgå ur
Kommunens Kassa och dels
att hålla undersökning rörande
hemortsrätten.

[MARG:{Hedvig Lars-
son}]

§113.
Föredrogs LänsStyrelsens utslag
hvarigenom Fors Socken ålägges er-
sätta Gefle Stad dels för vård
å Stadens Försörjningsinrättning
efter en Krona om dagen och dels
för begrafning af Plåtslageriar-
betaren Frans Gustaf Sabel med
aderton Kr. 50 öre eller tillhopa tjugofyra
Kr. 50 öre.

[Marg:{F.G. Sabel
24,50}]

§114.
Upplästes Kong Befallningshaf-
vandes utslag , hvarigenom Eskils-
tuna Stad förpligtas godtgöra
Fors Socken för till hustru
Clara Jonsson utgifvet fat-
tigunderstöd, Tio Kronor.

[MARG:{Clara Jonsson
till Eskilstuna
Utslag}]

§115.
Anmäldes inför Nämnden, att en
Kakelmakeriarbetare Gust.Joh.

{1898 30 Juli i Sockenstugan}

Ljung från Sommarviken i Ny-
fors, der han sammanbott
omkring 4 års tid med en enka
Sofia Olsson, numera flyttat
eller rymt från platsen, efter-
lemnande hos bemälde enka
sin 11 åriga dotter, för hvilken
nu meranämnda enka ön-
skade fattigunderstöd; men då
en frisk och arbetsför fader sjelf är
pligtig försörja sina barn och då
vederbörande distriksledamot Herr
C. Ax. Bergström lofvade till-
skrifva förenämnde Ljung, som nu
lär vistas i Motala, samt erinra
honom om sin pligt härutinnan,
så beslöt Nämnden att tills vi-
dare låta med saken bero.

[Marg:{Gust. J. Ljungs
flicka}]

§116.
Beslöt Nämnden att i § 98 härofvan
omtalade Kristina Karlsson tillhö-
riga saker skulle afhemtas från
hennes förra bostad i Nyfors till Tacktorp
och i sammanhang härmed, att
auktion återigen fram på hösten
skulle anställas vid Tacktorp å
vid inrättningen aflidne hjonet efter-
lemnade bohag af olika slag som
sedan sista auktionen hopat sig
och ej är till någon nytta der-
städes, utan endast inkräktar
på utrymmet.

[MARG:{Saker till
Tacktorp; Auktion}]

§117
Föredrogs en från Domareem-
betet till KommunalNämnden
ställd Kallelse å borgenärerna
i Adolf David Zetterlunds i Som-

{1898 30 Juli i Sockenstugan}

marvik, Nyfors, och hans hustrus
vid härvarande Häradsrätt anhän-
giggjorda Konkurs att senast den
17 instundande Sept sina fordringar inför-
Domhafvanden anmäla och bevaka;
och som KommunalNämnden är
fordringsegare till bemälde Zetter-
lunds oguldna Kommunalut-
skylder för sistlidet år, så upp-
drogs åt Ordf. att Kommunal-
Nämndens rätt här utinnan
anmäla och bevaka.

[MARG:{A.D. Zetterlunds
Konkurs}]

§118.
Upplästes inför Nämnden Stockholms
Fattigvårdsnämnds svaromål till Öfver-
ståthållareembetet på den Fors Socken
af LänsStyrelsen infordrade förklaring
med anledning af sagde Fattigvårds-
nämnds bestridande af Fors Sockens
Kraf, på utgifven fattigvård för
i 48 § härofvan omhandlade ogifta
Ida Nordgren från Stockholm, hvilket
bestridande vid målets afgörande
lemnats utan afseende och Fattigvårdsnämnden
sålunda förpligtats godtgöra Fors
Socken i frågavarande Kraf, Trettio
Kronor, skolande Öfverståthållareembetets
resolution läggas till Kommunens
handlingar.

[MARG:{Ida Nordgren}]

§119
Beslöts att protokollet skulle justeras
vid nästa sammanträde

Som Ofvan

/S. Persson/

/C,A Lindqvist/
/C.A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 juli 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105089.

Personrelationer