Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 juli 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 juli 1904

Anmärkning

{I Sockenstugan den 30 Juli 1904.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
utom Herrar Jonsson och Lindhe, som
anmält laga förfall.

{§97}
För utgifven fattigvård till i §100 af 1902 års pro-
tokoll omnämnda Maria Andrietta Wilhelmina
Bengtsdotter hade Fors socken sökts, men då
Helgarö socken förmodligen blifvit dömd att be-
tala den år 1902 för Bengtsdotter ifrågakom-
na fattigvården skulle krafvet bestridas på
grund af att hon ej kunnat förvärfva hem-
ortsrätt härstädes.

[MARG: Maria A. W. Bengtsdotter]

{§98.}
Då Härads fattigvårdsstyrelse fortfarande yrkade
på i §82 här ofvan omnämnda familjen Thun-
ströms hemsändning skulle detta medgifvas en-
dast så framt familjen blefve i behof af vård
enligt 1§ fattigvårdsförordningen. För att utröna
familjens ställning samt tillhålla Thunström att
uppfylla sina skyldigheter som familjefader skulle
emellertid Herr Thorild på socknens bekostnad
taga närmare kännedom om dem.

[MARG: Familjen Thunström]

{§99.}
Af filhuggaren J. E. Lönnberg i Nyfors N:o 7 ha-
de begäran framställts om dottern Greta Wilhel-
minas, född den 21/2 1897, intagande å idiot-
anstalten i Strängnäs på kommunens be-
kostnad; och beslöt Nämnden bifalla hans be-
gäran äfvensom utrusta flickan så snart
plats erhållits för henne vid anstalten.

[MARG: Greta W. Lönnberg]

{§100}
Af Arbetaren Anders Larsson i Nyfors 115
hade begäran framställts om sonen Carl Erik
Larssons, född 24/12 1893, intagande å idiotanstalten
i Strängnäs på kommunens bekostnad; och beslöt
Nämnden bifalla hans begäran äfvensom utrusta
gossen så snart plats erhållits för honom vid anstalten.

[MARG: C. E. Larsson
{§167}]

30/7 04

{§101}
Af understödstagerskan Anna Sofia Widerholm fr. Nyfors
N:o 70 framstäld begäran om förhöjning i understödet till sig
och sonen blef i anseende till hennes höga ålder bifal-
len; och ökades understödet till 10 kr. i månaden. (§143/03)

[MARG: Anna S. Widerholm]

{§102}
I §36 här ofvan omnämnda Jenny Olsson från
Nyfors hade vid Hesselby sanatorium befunnits obot-
lig; och skulle af för hennes vård förskotterad afgift
respengar henne tillställas.

[MARG: Jenny Olsson
{§149}]

{§103}
I enlighet med beslut i §126/1902 anskaffade skodon
åt ett af enkan Löfgrens i Kolsta barn voro nu ut-
slitna och anhäll hon därföre om hjälp till re-
paration, hvilket beviljades

[MARG: Mina Löfgren
§66/05]

{§104.}
För minderårige Gustaf Roth från Nyfors
hade ansvarssedel för lasarettsvård utfärdats, och
godkändes detta af Nämnden. Hans moder Lovisa
Roth anhöll nu om hyresbidrag, enär hon af lung-
sjukdom ej mäktade ensam försörja sig och två
minderåriga barn; och beviljades hon ett belopp
af 8 kronor i månaden att utgå tills vidare.
[se §2/02]

[MARG: Gustaf Roth o mor]

{§105.}
För Nämnden företrädde enkan Wilhelmina
Hammar, född 1862 3/10, från Nyfors 67 och begärde
hjälp till sina 5 minderåriga barns uppehälle;
och beviljades hon, som var frisk och arbetsför,
jämlikt 2:a § fattigvårdsförordningen ett belopp af
10 kronor i månaden, att utgå tills vidare.

[MARG: Wilh:a Hammar]

{§106.}
I §53 omnämnde Carl Erik Eriksson beviljades
ytterliga en månads understöd med 15 kronor.

[MARG: C. E. Eriksson
§10/05]

{§107.}

Nämnden godkände ordförandens åtgärd att
låta intaga snickaren Carléns från Nyfors
N:o 35 sinnessjuka hustru vid Tacktorp samt ut-
färda ansökan om hennes intagande å hospital,

30/7 04

på kommunens bekostnad. (Frisk och utsläppt fr. Tacktorp).

[MARG: Hustru Carlén]

{§108}
För 13-årige Alfred Anderssons från Nyfors 112
vård å lasarettet i 20 dagar hade ansvarsförbindelse
utfärdats, hvilket Nämnden nu godkände samt beslöt,
då läkaren förordnat att han skulle vistas en tid
vid kusten, att bekosta hans vistelse i Oxelösund under
en månad med tillsammans 20 kronor.

[MARG: Alfr. Andersson
{§123}]

{§109.}
Klosters fattigvårdsstyrelses räkning å 20 kr. för upp-
tagning och begrafning af liket af gasverksarbetaren
Carl Joh. Johansson från Nyfors N:o 47, hvilken förliden
höst drunknat och hvars enka åtnjuter fattigunderstöd,
godkändes till betalning.

[MARG: C. J Johansson]

{§110}
Eskilstuna fattigvårdsstyrelses begäran om ersättning
för i §106/1903 omnämnde C. F. Carlsson, hvilken ånyo
vårdats å därvarande dårafdelning, godkändes. Carls-
son hade därifrån tagits till Tacktorp men utsläppts
sedan han lofvat försörja sig själf.

[MARG: C. F. Carlsson
{§98/05}]

{§111}
Sedan understödstagerskan Maria Björkman aflidit
hade 15 kronor utbetalts såsom hjälp till hennes be-
grafning, hvilket godkändes.

[MARG: Maria Björkman]

{§112}
Utlagd förlossningskostnad 8 kr för G. E Brandtings
hustru godkändes men kunde ej återsökas af Klosters
socken, där familjen har hemortsrätt, enär mannen
är arbetsför fast mycket fattig.

[MARG: Förlossningskostnad]

{§113.}
David Martinus Svensson f 13/10 90 skulle utackorderas
från Tacktorp till Andersson i Fågelhult, Ö Wingåker,
mot kläder när han konfirmerades.

[MARG: D. M. Svensson]

{§114.}
Protokollet justeras nästa sammanträde

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

/G, Larsson/
/C, A, Lindqvist./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 juli 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105090.

Personrelationer