Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 juli 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 juli 1892

Anmärkning

{1892 den 30 Juli i Sockenstugan}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, H. Persson,
Thorild, Westersson, Starck, O.
Eriksson, Söderbäck, hvaremot
förfall anmäldes för Herrar J. E.
Jonsson och J. G. Andersson samt
A. J. Korell uteblef utan förfall

§87.
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes
i länet utslag den 2 i denna månad
hvarigenom Stenquista Socken blifvit
ålagd ersätta Fors Socken fattigvårdskost-
nad för enkan Katharina Olsdotter; och
beslöts utslagets förvarande bland Kommu-
nens handlingar.

[MARG:{Carin Olsdotter
Stenqvista}]

§88.
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes
i länes utslag af den 2:a i denna månad,
hvarigenom Fors Socken blifvit ålagd
ersätta Eskilstuna Stad fattig-
vårdskostnad för numera aflidna, men
före sin död med i nästföljande § om-
förmälda Sjömannen Per Gustaf Carlsson
Sköld sammanvigda Matilda Wilhel-
mina Lenander; och beslöts att låta
vid det gifna utslaget bero, hvarefter
detsamma skall bland Kommunens
handlingar förvaras.

[MARG:{M:a, Wilh:a. Lenander}]

§89.
Föredrogs Konungens Befallninshafvan-
des i länet utslag af den 2:a i denna månad
hvarigenom Fors Socken blifvit ålagd
ersätta Eskilstuna Stad utgifven fattig

{1892 den 30 Juli i Sockenstugan}

vårdskostnad för förre Sjömannen Per Gustaf
Carlsson Sköld, förmäld med i nästföregå
ende § omförmälda Mathilda Wilhelmina
Lenander, om hvilka båda personer förmäl
es i §.§. 63 och 64 här ofvan; och beslöts att
låta bero vid det gifna utslaget hvilket
skall bland Kommunens handlingar för-
varas.

[Marg: {Per G. C:son Sköld}]

§90.
Beslöts att 108 Kronor 90 öre kostnad för
gossen Erik Gustafssons från Marielund vår-
dande å Lasarettet, skall utgå af Kommunens
Kassa, men skall beloppet framdeles vara att
återbekomma af Carl Erik Persson Modin
från Westermarken N:o 6, hvars son genom
vådaskott varit vållande till olyckan med
gossen Erik Gustafsson och sålunda anledning
till till den sålunda uppkomna lasarettsvår-
den.

[Marg:{Erik Gustafsson
Lasarettsvård}]

§91.
Som FattigvårdsStyrelsen, mot dess ansvarig-
het för kostnaden, måst å härvarande La-
sarett intaga Sömmerskan Charlotta Fors-
lund från Lunda, så skulle kostnaden här
för utgå af Kommunens Kassa, men åter-
sökas af Eskilstuna Stad, der Charlotta
Forslund anses ega hemortsrätt.

[MARG:{Charlotta Forslund
fr. Eskilstuna}]

§92.
Sedan enkan Carolina Norstedt, om hvil-
ken förmäles, bland annat, å §67 i proto-
kollet här ofvan, blifvit hemtad till
Fattiggården, så hade en hennes son
förbundit sig ansvara för

{1892 den 30 Juli i Sockenstugan}

hennes vård, att hon ej fölle kommunen
till last, i följd hvaraf nämnden gillade
ordförandens vidtagna åtgärd att låta
utskrifva henne från fattiggården.

[MARG:{Carolina Norstedt
fr. Tacktorp}]

§93.
På framställning af ordföranden beslöt nämn
den, att kostnaden för Augusta Olssons från
Svartkällan vård å Lasarettet skall bekostas
af Kommunens kassa, och ordföranden följ-
aktligen ega utfärda ansvarsförbindelse
för kostnaden.

[MARG:{Augusta Olsson
Lasarettsvård}]

§94.
Föredrogs Konungens Befallningshafvan-
des i länet utslag af den 16 i denna må-
nad hvarigenom Fors Socken blifvit ålagd
ersätta Stockholm Stad kostnaden för
ogifta Emma Mathilda Petterssons vård
dels å Södra Barbördshuset dels å Maria
Fattigasyl; och beslöts att låta bero vid
det gifna utslaget, hvilket skall bland
Kommunens handlingar förvaras.

[MARG:{Emma M:a Pettersson}]

§95.
Som en f.d. artillerist Johan August
Olsson, efter utskrifning från härvarande
Lasarett befunnits i saknad af alla till-
gångar eller vård och underhåll af
annan samt dessutom enligt företedt
läkarebetyg fullkomligt oförmögen att
genom arbete på minsta sätt bidraga
till sitt uppehälle, så beslöt nu nämn
den, uppå gjord framställning, att han
intages å Fattiggården, men kostnaden
återsökas av Stockholms Stad.

[MARG:{Joh. Aug. Olsson
fr. Stockholm}]

{1892 den 30 Juli i Sockenstugan}

§96.
På framställning af arbetaren Johan Erik
Segelströms vid Tegeldalen hustru Alma
om understöd för sin bemälde man
hvilken vore sjuk och oförmögen till
arbete samt i saknad af egna medel
eller vård och underhåll af annan hade
den 27 dennes ett understöd af tio
Kronor henne tilldelats till medicin
m.m. och blef nu denna åtgärd af
nämnden och skulle beloppet jemte hvad
vidare kunde blifva Segelström tilldeladt-
återsökas af Stockholms Stad, der Segel-
ström anses ega hemortsrätt

[MARG:{Joh. E. Segelström
fr. Stockholm}]

§97
Uppå framställning beslöt nämnden,
att ordföranden skall ega utfärda målsmans
medgifvande för Carl David Gillström
att söka anställning vid Sjömanskårens
värfvade Stam.

[MARG:{C.D. Gillström}]

§98.
Inför nämnden företrädde enkan Anna
Matilda Carlsson från Eskilstuna N:o 57,
om hvilken förmäles i §23 i protokollet
här ofvan, och begärde understöd för lasa
rettsvård för magsår; men beslöt nämn-
den afslå hans framställning.

[MARG:{Anna M:a. Carlsson}]

§99
Ledamoten C.A. Thorild anmälde, att förre
Trädgårdsmästaren Gustaf Westerberg vid
Stenbacken vore sjuk och utan medel
till uppehälle; i anledning häraf beslöt
nämnden lemna bemälde ledamot upp.


{1892 den 30 Juli i Sockenstugan}]

drag att efter bepröfvande lemna honom
tillfällig hjelp.

[MARG:{G. Westerberg
fr. Stenbäcken}]

§100.
Uppå framställning beslöts, att gossen
Carl Wilhelm Andersson skall från den
1 Augusti till den 1 Oktober vistas
hos Herr O. Eriksson i Lundby samt der
förrätta det arbete, som honom föresättes
mot erhållande af mat m.m. samt ersättning
till Anstalten af tre Kronor i månaden

[MARG:{C. W. Andersson
till Lundby}]

§101
På sätt §125 i protokollet för den 10 No-
vember sistlidet år närmare visar hade
Trädgårdsmästaren C.A. Borgström vid
Grindstugan och Stensättaren C.J.G. Linde.
berg derstädes blifvit förelagda att för så
vidt laga hinder icke mötte, före den 1:a
derpåföljde November vid vite af två
Kronor 50 öre för dem hvardera låta
vaccinera sina barn, nemligen C.A.
Borgström dottren Ester Adelina, född år 1888
och C.J. Lindeberg dottren Hilda Maria
Elisabeth född år 1886. Som förenämnda
båda personer underlåtit Ställa sig till
efterrättelse nämndens föreläggande hade
de blifvit ålagda utgifva det försutna
vitet, hvilket ock blifvit den 6 Februari
detta år till Kommunens kassa lemnadt;
men som förenämnde Borgström och
Lindeberg, oaktadt vaccination inom
Kommunen pågått under en månad, ännu
icke, enligt vaccinationsföreståndarens
anmälan, låta vaccinera sina förenämn

{1892 den 30 Juli i Sockenstugan}

da barn, så hade C.A. Borgström och
Lindeberg blifvit till denna dag in-
kallade, och infunno sig nu C.A. Borg-
ström personligen och Stensättaren C.J.G.
Lindeberg genom sin hustru; och blefvo
de nu ålagda att vid fördubbladt vite af
fem Kronor för dem hvardera före den
17 instundande Augusti klockan tolf på
dagen inför vederbörande vaccinations-
föreståndare, fjerdingsmannen C.A. Thorild
vid Lorentsberg, styrkta antingen att förberörda båda
barn blifvit vederbörligen vaccinerade eller ock
de hinder som kunnat möta härför.

[MARG:{Vaccination}]

§102.
Som vaccination inom kommunen pågått
under hela Juli månad utan att nedan-
nämnda personer infunnit sig för att låta
vaccinera sina äfvenledes här nedan nämnda
barn, Så hade de till nämndens sammanträde
blifvit inkallade och erhöllo nu föreläggan-
de vid vite af två Kronor 50 öre för dem
hvardera, före den 17 instundande Augusti
klockan tolf på dagen inför vaccinations
föreståndaren, fjerdingsmannen C.A. Thorild
vid Lorentsberg,styrka antingen att deras berörda
barn blifvit behöringen vaccinerade eller
ock de hinder, som mött härför, nemligen

= Fabriksarbetaren G.E. Flodquist vid Sommar-
viken för dottren Judith Antonia, född 1888

= Fabriksarbetaren C.J. Pettersson vid Grind
Stugan N:o 13 för sonen Johan Gustaf Victor, f. 1884

= Fabriksarbetaren C.J. Andersson Lundin
i Westermarken N:o 4 för dottren Emma

{1892 den 30 Juli i Sockenstugan}

Sofia, född 1881 och sonen Carl August,
född 1887. och

Fabriksarbetaren F.Th. Widerholm från
Erikslund genom hustrun Anna Erika,
för dottren Emma Charlotta Laurentia,
född 1885, och Ernst Eskil Theodor,
född 1887.

Likaledes beslöt nämnden förelägga
fabriksarbetaren C.E. Carlsson vid Fors-
bomska Vreten N:o 8 att före den 17 in-
stundande Augusti klockan tolf inför
vaccinationsföreståndaren, fjerdingsman-
nen C.A. Thorild vid Lorentsberg, vid vite
af två Kronor 50 öre styrka antingen att hans barn
Erik, född 1887, Carl född 1888,
och David, född 1889 blifvit behörigen
vaccinerade, eller ock de hinder, som
mött härför.

(MARG:{Vaccination}]

Som ofvan

/A. Svedin./

Justeradt

/Sig Starck/
/H. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 juli 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105088.

Personrelationer