Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 maj 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 maj 1906

Anmärkning

Hälsovårdssyn den 3 Maj 1906.

Närvarande: Nämndens därtill utsedda leda-
möter.

{§89}
Vid denna dag å nedanstående ställen
företagen inspektion, hafva följande brist-
fälligheter anmärkts och, i anledning däraf,
förelägganden utfärdats:

1:o Vid Gredby gård saknades kärl under
ett af afträdena, hvilket afträde inrättats å den
plats, som ursprungligen torde varit afsedd
för köksaffall. Då afträdet är beläget in-
till Stadens tullgata ansågs att ändring
häri borde vidtagas, hvadan ägaren till
gården, Herr E. Åselius, förelades att, vid
vite af Tjugu kronor, låta inom tre vec-
kor efter delfåendet häraf anskaffa
lämpligt kärl, stående på tätt underlag,
till afträdet, äfvensom anordna nödigt
rum med kärl för köksaffall.

2:o Vid ladan, å den lott af Gredby hem-
man som arrenderas af slagtaren G.
Larsson i Nyfors, fanns en större göd-
selhög, som af stanken att döma inne-
höll latrin; då höger ligger ganska
nära järnvägen och järnvägsverkstaden
förelades Herr G. Larsson att låta, inom
fjorton dagar efter delfåendet samt
vid vite af Tjugu kronor och äfventyr
att det eljest verkställes genom Nämndens försorg
på hans bekostnad, med jord täcka nämn-
da gödselhög så att stank därifrån
icke må spridas. Om innehållet i högen
under sommaren användes till gödsling
skall det genast nedplöjas.

3:o Å af slagtaren Carl Ek arrenderad
mark af Gredby hemman öster om järn-
vägsspåret och järnvägsverkstaden, hade

3.5.06.

nyss före synen en del sophögar uppbränts,
hvarvid en del papper blåst omkring, så att
kullen, hvarpå högarna legat, såg ytterst ostä-
dad ut; äfvenså fanns här en hög inne-
hållande latrin. Med anledning af platsens när-
belägenhet till spåret och järnvägsverkstaden
beslöts förelägga Herr Ek att inom fjorton da-
gar efter delfåendet låta, vid vite af Tjugu
kronor och äfventyr att det äljest utföres
på hans bekostnad, med jord täcka latrin-
högen, så att stank från densamma icke
sprides, äfvensom hopräfsa de sopor och
papper m. m. som nu ligga utspridda på
den ofvannämnda kullen. Om latrin under som-
maren skall användas till gödsling, skall den
genast nedplöjas.

4:o Å den s. k. kronojorden, tätt intill landsvägen
norr om epidemiska sjukhuset, hade sopor
och dylikt olofligen afstjälpts, hvilka skulle hop-
räfsas och täckas eller brännas samt anslag
om förbud mot sådant orenande uppsättas.

5:o Utanför svinhuset vid Snälltorp befanns nu
snyggt och städadt, dock skulle en mindre
gödselhög, 1 à 1½ lass, Synbarligen upplagd sam-
ma dag synen ägde rum, täckas eller bort-
föras, hvarom innehafvarinnan af Svinhu-
set, H. Sjöströms änka, skulle erhålla före-
läggande.

6:o Hos slagtaren C. J. Carlsson i Lundby tegel-
bruk påträffades ett nyss slagtadt kokreatur
i särdeles stor myckenhet behäftadt med
tuberkler; och då Nämnden ansåg att köt-
tet vid besiktning i Eskilstuna, hvilket Carlsson
ämnade låta verkställa, blefve kasseradt hvil-
ken åsikt biträddes af Nyfors hälsovårdsnämnds
tillsyningsman, ledamoten Herr Lindqvist, beslöts
att detsamma skulle oskadliggöras genom be-
gjutning med fotogén, hvilket äfven verk-

3.5.06

ställdes.

7:o Hos ofvannämnde slagtare Carlsson an-
märktes att golfvet i brygghuset, hvarest korf-
tillverkning bedrifves, var trasigt och före-
lades Carlsson att före 1. Juli detta år
låta reparera detsamma, vid äfventyr
att lokalen för sitt hittills afsedda ända-
mål icke vidare får användas.

[MARG: Hälsovårdssyn.]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Erik Laurén/
/W Westergren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 maj 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105074.

Personrelationer