Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 november 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 november 1894

Anmärkning

{1894 den 3 November i Sockenstugan}

N:de undertecknad ordförande samt Herrar
S. Persson, H. Persson, Eriksson, Andersson,
Stark, Thorild, Jonsson och Westersson

§132.
Från ordföranden i Thorshälla Sockens fattigvårds
Styrelse hade kommit Skrifvelse med anhållan
att få vid fattiggården Tacktorp inackordera
en äldre mansperson; och beslöt nämnden
härtill lemna bifall mot en årlig afgift
af 150 Kronor per år och Skyldighet för
Torshälla Socken att förse ifrågavarande hjon
med kläder samt att ersätta extra kostnader
för dess vårdande, samt i öfrigt under för-
utsättning att ifrågavarande kan vårdas bland
anstaltens öfriga hjon; och Skulle Skrifvelse
härom genom ordföranden afgå till Godsegaren
B. Weltzin

[MARG: {Inackordering
vid fattiggården}]

§133.
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes i
länet resolution af den 24 Sistlidne Oktober,
hvarigenom Fors Sockens talan om ersättning
af Stora Malms Socken för fattigvård till
enkan Anna Kristina Söderbäck blifvit ogil-
lad; och beslöt nämnden låta Sig nöja med
den gifna resolutionen, då densamma befinnes
i enlighet med i liknande fall gifna preju-
dikat, samt handlingarne vederbörligen förvaras

[MARG: {Anna Söderbäck}]

§134
För att i enlighet med föreskriften i gällande
mantalsskrifningsförordning upprätta för-
teckning å personer, Som för Sjuklighet eller
fattigdom böra befrias från utgörande af
mantalspengar för år 1895 beslöt nämnden
sammanträda i Sockenstugan Lördagen den 10
dennes kl. ett eft. m.

[MARG: {Sammanträde}]

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/A. J. Westersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 november 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105075.

Personrelationer