Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 december 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 december 1880

Anmärkning

{1880 den 29 December}

Närvarande: vice Ordföranden P. G. Andersson
i Kohlsta
S. Pehrsson å Lagersberg
A G. Andersson i Kohlsta
A. F. Eriksson i Flacksta
Jonas Ersson i Stenby
C. G. Pettersson i Gredby, hvare-
mot ordföranden anmäldes vara af sjukdom, hin-
drad näravara, i anledning haraf ordförandens
plats intogs af undertecknad, vice ordförande

§48
Protokollet för föregående sammanträde
upplästes, godkändes och underskrefs af
2:ne ledamöter
[MARG: {Protokollet}]

{1880 den 29 December}

§49.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och
bestämdes deras underhåll för nästkomman-
de års förra hälft sålunda

A.) {Inom fattighuset.]
1. Förestånderskan Carin Persdotter för månad 3:50
grafikation för halfår 2:-
samt erhåller dessutom 1 par skor
[MARG: 5]
2 Brita Sofia Carlsdotter, för månad 3:-
3 Enkan Maja Lisa Nord, för månad 3:-
4. f. d. Pigan Brita Carin Persdotter för månad 3:-
6, Fredrik Schefting för månad 3:-
7 Enkan Maja Brita Jäderfors för månad 3:-
8. Lars Larsson från Sofielund för månad 3:-
10. Anna Brita Flodin för månad 4:-
17 Sven Svenssons enka för månad 1:50


B.) {Utom fattighuset.}
13 lars Petter Ersson i L:a Lugnet, för månad 2:-
14 Lars Anderssons enka fr Brunnsbacken för månad 1:-
Hyreshjelp för halfår 6:-
Ved för halfår 5:-
15. Per Perssons enka Maja Lisa, hyra för halfår 5:-
ved för halfår 5:-
16. Jonas Jonssons hustru för månad 1:-
18 f. d. Pigan Maria Ahlström för månad 3:-
19 Johan Schöning vid Hof för månad 2:-
22 Per Olssons enka Brita Carin Larsdotter för månad 2:50
hyreshjelp för qvartal 4:-
23.Per Olsson för Lilla Myrtorp, för månad 3:-
24 Enkan Johanna Berglund för månad 2:50
hyreshjelp för qvartal 5:
25 Enkan Maria Cristina Lundgren vid faktoriet
för qvartal 5:-
26 Carin Westerlund vid faktoriet
för qvartal 5
31 Carin Sandberg vid faktoriet
för qvartal 5
27 Enkan Carolin Norstedt för qvartal 10.

{1880 den 29 Decemer}
28. Nils Perssons enkan i Svartkällan, för mån 5:-
32 Joh Fredr Eriksson i L:a Lugnet, under vintern. 1:50
61 Lars Erik Larsson vid Lorensberg, för månad 2:-
[MARG: död]
C. O. Hellqvists enka Brita Larsdotter, för månad 2:50
Erik Anderssons enka Stafva vid Lorensberg,
skrifven på Socknen, för månad 2:-
[MARG: {Äldre fattiga
1:a halfåret 1881}]

§50
Likaledes mönstrades församlingens fattiga
barn och bestämdes deras underhåll för
nästkommande års 1:a hälft sålunda

33 Albertina Perssons son Carl Wilhelm hos Brita Carls
dotter vid Clastorp under Ribbingelund, för månad 5:-
Till kläder, halfår 5:-

35 Christina Catharina Carlsdotters dotter Anna Concordia
hos mormodren Carl Olssons enka vid Gärdtre
i Kloster Socken, för månad 5:-
till kläder 5:-

36 förrymde Smedem G. R. Holmströms döttrar
Lotta och Tilda hos modren vid L:a Lug-
net, för månad 5:-

37 Enkan Brita Sjöqvists från Berga 4 barn
hos modren, för månad 8:-
[MARG: 10]

38 Skoläraren S. W. Österbergs enka och
barn, för månad 3:-
Hyreshjelp för qvartal 8:-

39 Per Erik Perssons från Mesta dotter Augusta
hos Carlsson vid Hvilsta Grindstuga, för mån 5
[MARG: för 1:a juli]

40. Gustafs Perssons i Hof mindre vetande son
Carl Oskar hos Moberg vid Frönäs, för månad 8.
Till kläder för halfår 10.

41 Samme mans son Gustaf Wilhelm hos Sko-
makaren Hultman vid Lijsta, för månad 5:
[MARG: juli]

42 Samme mans dotter Wilhelmina Sofia vid
Solskenet i Lijsta, för månad 5:-

43 Gustaf Anderssons från Hagby dotter
Elina Josefina hos Skomak Lofgren, för månad 6:
Till kläder 5:

{1880 den 29 December.}

44 Gustaf Anderssons från Hagby dotter Maria
Johanna hos A. G. Andersson i Kohlsta till
kläder för halfår 24:-
[MARG: utgår]

45 Samme persons Carl Evald hos Lars Olsson
vid Löflund för månad 6:-
Till kläder 5:-

46 Pigan Gustafva Gustafsdotters son Joh Adolf
hos Soldat Flack, för qvartal 10:-

47. Anders Perssons vid Åsby dotterdotter
Sofia, för månad 2:-

48 Enkan Clara Christina Lundholms eller
Hultgrens 2 barn, för månad 5:-
Hyreshjelp för qvartal 5:-

49 Soldat Gustaf Bolivars dotterson Carl
hos mormodren vid Skölby, för månad 4:-
[MARG: kläder 5.]

50 Samme persons son Johan hos modren, som
tjenar hos P. E. Kopp för månad 2:-

51 Mindre vetande Carl Erik Gustafsson
hos Torp Jansson vid Ängstugan, för månad 10:-
Till kläder för halfår 5.-

52 Lars Fredrik Anderssons enka med barn
vid Lundby tegelbruk, för månad 10:-

53 Aflidne Faktoriarbetaren C. O. Engströms
son Carl Edvard hos Smeden Grönberg, för m. 6:
Till kläder för halfår 5:

54. Samme persons son Ernst Olof hos Sme-
dem Ekholm för månad 6:-
Till kläder för halfår 5:-

55 Samme persons dotter Adéle Elisabeth hos
fabriksidkaren Forsberg i Eskilstuna N:o 224, mån 6:-

56 Erik Anderssons i Kohlsta son Anders
hos L . E. Ersson i Kohlsta, för månad 6:-
[MARG: 1 juli]

57 Samme persons son Carl Johan hos nämn
deman A. G. Andersson i Kohlsta,
för månad 6:
Till kläder för halfår 5:

{1880 den 29 December.}

58. Pigan Anna Lindströms vid Lundby 2 barn
Wilhelm Johan och för månad 5:-
[MARG: Statdräng]
denna person har erhållit af vice ordföran
den 2 Kronor till julpengar, hvilket be-
lopp skall utgå af Kommunens medel
[MARG:{Fattiga Barn
1:a halfåret 1881}]

§51
Soldat Gustaf Bolivars dotterson Carl
och enkan Sjöqvists 2 barn erhålla hvar-
dera 1 par skor af hundskattemedlen
[MARG: {Hundskattemedlen}]

§52
Nämnden antog ett af A. F. Eriksson i
Flacksta gjordt erbjudande att leverera till
fattighusen erforderlig ved för ett pris af
10 Kronor per famn om 3 alnar
[MARG:{Ved}]

§53
Kongl. Kammar Rättens utslag i fråga om taxe-
ringen af Tunafors fabrik delgafs och beslöts
låta bero vid detta utslag
[MARG: {Tunafors}]

§54.
Konungens Befallningshafvandes utslag om
Pigan Johanna Kristina Pettersson från Åsby
och hennes dotter delgafs och beslöts låta
bero vid det gifna utslaget.
[MARG: {Pigan Joh:a Christina
Pettersson fr Åsby.}]

§55
Nämndens ledamot Herr Lambert Ståhlberg
som från detta sammanträde uteblifvit
utan anmäldt laga förfall fäldes att böta
2 Kronor till Kommunens Kassa.
[MARG:{Böter.}]

§56
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
P. G. Andersson i Kohlsta och A. F. Eriks
son i Flacksta.
[MARG: {Protokollet}]

Uppläst och godkändt den 8 Jan 1881.
/P, G, Anderson/
/A, F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 december 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105050.

Personrelationer