Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 januari 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 januari 1898

Anmärkning

{1898}{den 29 januari i sockenstugan}

Närvarande voro undertecknad,
ordf.,samt Herrar S.Starck,C.
A.Thorild,C.A.Lindqvist,
C.Ax.Borgström,J.Widlund
J.Jonsson,O.Eriksson,C Fahlborg
och J.Korell,hvaremot ledamo-
ten H.Persson tillfölje af bort
resa var förhindrad att
närvara.

§1.
Den nyvalde ledamoten Herr J.Widlund
hälsades välkommen inom Nämnden

[MARG:{Nyvald ledamot
Herr J.Widlund}]

§2.
För uteblifvande från Nämndens
sammanträde den 22 siste December
utan anmäldt förfall erlade nu
Herr C,Ax,Borgström Stadgade
två kronor att användas till hjonens
extra förplägning vid Tacktorp.

[MARG:{Plikt för frånvaro
vid sammanträde}]

§3.
Inför Nämnden företrädde f.skräddare
G.Lundborg med anhållan,att han
med sin familj skulle få afflyt-
ta från Tacktorp samt församlingen
bekosta hans hyra o.s.v.å något
ställe i stadens närhet;men då det vil-
kor,som af Nämnden vid förut af be-
mälda makar gjord dylik anhållan
uppställts,neml icke att genom hör-
samhet,lydnad och arbetsdrift visa någon
utsigt till sjelfförsörjningsmöjlighet,ännu
icke i någon mån blifvit upp

{1898 den 29 januari i Sockenstugan}

uppfyldt,beslöt Nämnden att
afslå bemälda anhållan om afflytt-
ning från fattiggården.

[MARG:{Skräddare G.Lundborg}]

§4.
Ordf.upplyste att gårdsegaren Erik
Eriksson i N:o 28 Nyfors,på grund af
föreskrifterna i Reglementet för Serafimer-
lasarett i Stockholm,anhållit om kom-
munens ansvarsförbindelse för vård
af ett hans barn å bemälda lasa-
rett,dit han af härvarande läkare
blifvit hänvisad,hvilken förbindelse
hade blifvit utfärdad emot erhål-
lande af kontra förbindelse från be-
mälde Eriksson,att han skulle
hålla Kommunen skadelös genom
att sjelf erlägga lasarettsvården,hvilket
af Nämnden godkändes.

[MARG:{Er.Eriksson N:o 28
Nyfors.ansvarssedel till
Serafimerlasarettet}]

§5.
Sedan enkan Maria Sofia Olsson numera
blifvit intagen till försörjning vid
Tacktorps fattiggård,hade hennes för
lifstiden gällande dispoditionsrätt
öfver en å tomten till gården N:o 86,Nyfors,
belägen stuga öfverflyttats på fattigvårds-
styrelsen;och beslöt Nämnden,på
grund af Fjerdingsman C.A.Thorilds
anmälan,att egaren till bemälde tomt
och stuga,Jonas Ersson,hade erbjudit
sig att till församlingen erlägga
i hyra för stugan Etthundra (100)
Kr,för år,räknadt från 1:ste instundand
april,att antaga nämnde anbud,
helst meranämde stuga vore i be-
hof af grundlig reparation för sin
beboelighet,hvarjemte uppdrogs åt
Herr C.A.Thorild att gå i författning
om hyres kontrakters upprättande samt

{1898 den 29 januari i Sockenstugan}

öfversändande till Ordf.i och för veder-
börlig underskrift.

[MARG:{uthyrning af
Fridhemsstugan}]

§6.
Nämnden godkände Ordförandens åt-
gärd att hafva utfärdat ansvarssedel
för lasarettsvård af flickan Thyra
Bergman från Tacktorp.

[MARG:{Thyra Bergman
lasarettet}]

§7
Med anledning af hit remetterade hand-
lingar,rörande Doctor Axel Erikssons
nuvarande vistelseort och oförmåga
till gäldande af sina Kommunal-
utskylder hit beslöt Nämnden att
uppskjuta sitt kraf längre fram i tiden,
då detta möjligen af,Doctor Eriksson kan
infrias.

[MARG:{D:r Axel Erikssons
Kommunalutskylder}]

§8..
Föredrogs för förklarings afgifvande
handlingar i målet rörande Eskilstuna
stads kraf mot Fors socken för
utgifvet fattigvårdsunderstöd af,16 Kr.55 öre
till fabriksarbetare enkan Elin Amanda Boudin
och hennes 5 minderåriga barn;
och uppdrogs åt Fjerdingsman C,A,
Thorild att hos bemälde enka hålla
en närmare undersökning,rörande
understödets befogenhet o.s.v.,på hvilken
undersökning Ordf.hade att grunda
den af Länsstyrelsen infodrade för-
klaringen.

[MARG:{Enkan Am.Boudin}]

§9
Upplästes Kon.Befallningshafvandes
utslag, hvarigenom Råby-Rönö socken
ålagts ersätta Fors socken blifvande
lasarettskostnader för pigan Ida Maria
Andersson.

[MARG:{Ida Maria Andersson
Råby-Rönö}]

{1898 29 januari i Sockenstugan}

§10.
Upplästes Kon.Befallningshafvandes
utslag,hvarigenom Lilla Malma
socken förpligtas ersätta Fors socken
för ogifta Anna Mathilda Andersson
hafda fattigvårdskostnader med
tillhopa fyrtiotre kronor och 56 öre
och skulle detta liksom det i föregående
§ omhandlade utslag bland Kommu-
nens handlingar förvaras

[MARG:{Anna Mathilda Anders
son,Lilla Malma}]

§11.
Upplästes Kon.Befallningshafvandes
utslag,hvari Klosters socken åläg-
ges ersätta Fors socken ej mindre
hustru Bergmans skjuts till härva-
rande.lasarett än äfven blifvande
Kostnad för hennes vård derstädes,
skolande utslaget till framtida
efterrättelse bland Kommunens hand-
lingar förvaras.

[MARG:{Hustru Bergman
Kloster}]

§12.
Upplästes Kon.Befallningshafvande
Utslag,hvarigenom Tumbo socken
förpligtas godtgöra Fors socken
såväl med två Kronor för skjuts till
Tacktorps fattiggård af förra pigan
Emma Kristina Eklund som
ock för hennes vård derstädes
efter 75 öre om dagen från och med
den 9 Dec.jemte öfriga blifvande
Kostnader enl 1 § fattigvårdsförord-
ningen;och skulle utslaget förvaras
bland Kommunens handlingar.

[MARG:{Emma Kristina Eklund
Tumbo}]

§13
Föredrogs Länsstyrelsens utslag,
hvarigenom Fors socken ålägges er-
sätta Eskilstuna stad dess

{1898 den 29 januari i Sockenstugan.}

hafta Kostnad för medicin med
en Kr.och 37 öre till smidesarbetaren
Carl Gustaf Andersson och familj;
och beslöt styrelsen att låta vid
nämnde utslag bero.

[MARG:{Carl Gust Anders
son}]

§14.
Upplästes inför Nämnden remiss-
handligarne i målet rörande Fors
sockens kraf mot Boda socken
i Stora Kopparbergs län för utgifven
fattigvård åt arb.Jonas Jansson
vid Carlsborg å Lundby egor med Tio Kr.
i månaden samt femton Kr.för hyres-
qvartal eller samma belopp hvar-
med bemälde socken ålagts ersätta
Eskilstuna stad under sistlidet
år,enligt från dess fattigvårds-
Styrelses Ordf.hit inlemnadt
skriftligt meddelande;och då
detta förthy Boda socken ändå
ansåg bemälde laga kraft vunna
understödsbelopp för högt,så ansåg
sig Nämnden ej kunna till-
mötesgå Boda sockens anhållan
att ikläda sig risken med att
hemsända nämnde Jonsson
till hemorten,hvilket beslut
skulle Boda socken i af läns-
Styrelsen infodrade påminnelser
meddelas

[MARG:{Jonas Jonsson
Boda s:n}]

§15
Nämnden beslöt,att de för
gossen Reinhold Anderssons,omta-
lad i § 126 af sistl.års protokoll,
hitresa från Strengnäs m.m.hafda
Kostnader nu skulle till vederbörande
distriktsledamot utgå ur Kommunens Kassa.
med 5 Kronor.

[MARG:{Gossen Reinhold
Andersson
5 Kr.}]

{1898 29 januari i Sockenstugan}

§16.
Uppå af vederbörande distrikts-
ledamot gjord framställning,be-
slöt nämnden,att,som den
i § 128 för sistlidet år omhandlade
gossen Gust.Emil Pettersson
i och för erhållande af vederbörligt
afgångsbetyg från folkskolan
nödgas genomgå en månads
repetionskurs,gossens hus-
bonde måtte på grund häraf
ega rättighet afdraga Tio Kronor
å den till gossen utlofvade
lönen.

[MARG:{Gossen Gust Emil Pet-
tersson}]

§17.
Nämnden beslöt,att nyinvalde
ledamoten Herr J.Widlund måtte
öfvertaga tillsynen af det di-
strikt inom Nyfors,som
företrädaren Gustaf Larsson
innehaft.

[MARG:{Distriktsombyte}]

§18
I till Nämnden ställd ansökan
hade Handelsidkerskan Emma G.
Sundström i N:o 46 Äpplevik,Nyfors,an-
hållit om Nämndens förord till
att få förflytta den mat och kaffe-
servering,som hon enligt kom-
munalnämndens derom meddelande
bevis den 22 Oct.1894 anmält sig
vilja utöfva och jemväl utöfvar
i N:o 46 Äpplevik,från bemälde
lägenhet till gården N:o 45 Sommar-
vik;och,med hänsyn dertill,att
sistnämnde plats såväl med afse-
ende på läge som annorledes vore
mindre lämplig för det åsyftade

{1898 29 januari i Sockenstugan}

ändamålet än Äpplevik,beslöt
Nämnden att icke lemna sitt
förord till ansökan i fråga.

[MARG:{Emma G.Sundström
Kaffe o Matservering}]

§19
I till Nämnden ställd ansökan
hade handelsidkerskan Emma
G.Sundström i N:o 46 äppelvik Nyfors anhål-
lit om Nämndens förord till att
få förflytta den jemlikt Konun-
gens Befallningshafvandes nu företedde
resolution den 1 Maj 1895 henne lemnade rättig-
het att i gården N:o 46 Äppelvik idka
försäljning af svagdricka i mind-
re partier än Tio liter från be-
mälde lägenhet till gården N:o 45
Sommarvik;och,med hänsyn der-
till,att sistnämnde plats såväl
med afseende på läge som annor-
ledes vore mindre lämplig för
det åsyftade ändamålet än Äp-
pelvik,beslöt nämnden att icke
lemna sitt förord till ansökan
i fråga.

[MARG:{Emma G.Sundström
Svagdricksförsäljning}]

§20.
Beslöts att protokollet skulle justeras
vid nästa sammanträde.

[MARG:{Protokoll}]

som ofvan

/S.Persson/

/C.Ax.Borgström/

/J,E,Widlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 januari 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105051.

Personrelationer