Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 december 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 december 1902

Anmärkning

{Vid Tacktorp den 29 December 1902.}

Närvarande: Nämndens ledamöter utom
Herrar Jonsson, Starck och Wid-
lund, hvilkas förfall godkändes.

{§167.}
Sedan af undersökning framgått att
i §163 här ofvan omnämnda snickarege-
sällen E. O. Blomme i Carl Johanstorp,
född 1837 och hustrun, född 1832, voro af ålder-
dom och sjuklighet urståndsatta att
helt försörja sig tilldelades de ett må-
natligt understöd af fem (5) kronor,
att utgå från den 1 Januari 1903.

[MARG: E. O. Blommé
understöd.]

{§168}
Föredrogs K. Kammarrättens utslag
af den 10 nästlidne November hvarigenom
Walbo fattigvårdsstyrelses besvär öfver
Gefleborgs länsstyrelses utslag angående
flickan Märta Josefina Petterssons hem-
ortsrätt i Walbo ogillades (§135/00 & 45/01);
och har räkning å utlagdt understöd
redan tillställts Walbo fattigvårdsstyrelse.

[MARG: Märta Josefina Pettersson
fr. Walbo utslag.]

{§169}
Föredrogs Konungens Befallningshaf-
vandes i länet utslag af den 1 dennes med
åläggande för Fors socken att ersätta E-
skilstuna stad för i §135 här ofvan om-
förmälde Carl August Timells vård å sta-
dens fattigvårdsinrättning under 13 da-
gar med 1 krona om dagen; och lades
utslaget till handlingarna.

[MARG: C. A Timell
utsl.]

{§170}
Föredrogs Konungens Befallningshafvan-
des i Stockholms län utslag af den 21 sistl.
November med åläggande för Södertelje
stad att ersätta Fors socken med 7 kronor
i månaden från 1 sistl Maj för i §48 här

29.12.02.

ofvan omförmälda flickan Astrid Maria
Eleonora Eriksson tilldeladt understöd; och
har Södertelje stad redan erhållit räkning
å beloppet. Utslaget lades till handlingarna.

[MARG: Astrid M. E. Eriksson
fr. Södertelje, utslag
{§68/03}]

{§171.}
Föredrogs Nyfors läkarestyrelses an-
mälan att densamma i ledigheten efter
Doktor R. A von Post till e. provinsiallä-
kare i distriktet till den 31 December 1904
antagit Doktor Sigurd Blom.

[MARG: e. Provinsialläkare
i Nyfors distrikt.]

{§172}
Halfårsunderstöden för kommunens
utom fattiggården varande understöds-
tagare faststäldes för 1903 års första hälft
till nedanstående belopp:

[MARG: Halfårsunderstöd]

{Rothoffska fondens gratialister:}
{att utdelas månadsvis:}
Sofia Jonsdotter, Lagersberg f. 40 à 100:- kr. pr år
Maria Olsdotter, Nyfors f [19]. à 75:- kr. pr år
[MARG: utgår]

{att utdelas kvartalsvis:}
Enkan Anna Charlotta Hedman f. Jonsson, Rosenfors à 50:- kr. pr år
Jonas Jonsson, Eskilstuna à 100:- kr. pr år
f. Drängen Olof Ersson, Westermarken à 100:- kr. pr år
Sågarehustrun Joh:a Jonsson, Rosenholm à 50:- kr. pr år

{att utdelas halfårsvis} (i April och Oktober)
Enkan Brita Sofia Carlsson, Hyndevad à 50:- kr. pr år
Fabr. arb. L. G. Carlsson-Wallin, Rosenfors à 50:- kr. pr år
f. Drängen Anders Jonsson, Ömanstorp à 75:- kr. pr år
Statdr. hustr. Anna Sofia Jonsson-Stenbom, Torsberga (höjdt) à 75:- kr. pr år
Statdr. enkan Anna Kr. Jonsson-Forsberg, Yxtaholm à 50:- kr. pr år
Sömmersk. Carolina Lind, Eskilstuna à 50:- kr. pr år
[MARG: h. 75.]
Enkan Ulrika Lindqvist-Jonsson, Skogsborg à 50:- kr. pr år
Hustru Johanna Andersson, Röksta, Kloster à 75:- kr. pr år

{Kommunens fattige}
{att utdelas månadsvis:}
Enkan Clara Andersson fr. Nyfors 68 à 120:- pr år
Henrik Andersson fr. Nyfors 95 B à 60:- pr år

29.12.02.

Enkan Maria Charl. Björklund, Hörnhammar à 48:- pr år.
[MARG: Tacktorp]
Enkan Maria Björkman, Nyfors 28 à 48:- pr år.
Snick. ges E. O. Blommé, Carl Joh:s torp à 60:- pr år.
[MARG: mannen död]
Gossen Frans Oskar Eriksson Östermalm 8, E:a à 72:- pr år.
Flickan Rut Vera Gillerström, Eskilstuna à 72:- pr år.
f. Kyrkovakt. J. F. Goffe, Hof à 72:- pr år.
Enkan Karin Hallqvist, Carl Johanstorp à 60:- pr år.
Arbet Jan Jansson, Nyfors 13 à 60:- pr år.
Enkan Anna Lotta Larsson, Tumbo à 60:- pr år.
[E:a] Hustru Lotten Larsson, Nyfors 81 à 120:- pr år.
Enkan Matilda Lidström, Nyfors 38 à 72:- pr år.
Arbet. A. W. Lindberg, Eriksdal à 120:- pr år.
Enkan Mina Löfgren, Kolstahvena à 60:- pr år.
[MARG: 120.]
Flickan Ebba Nordin, Nyfors 72 à 96:- pr år.
Flickan Hedvig Nordin, Eskilstuna à pr år.
Enkan Karolina Norstedt, Eskilstuna à 72:- pr år.
f. Sold. C. J. Palm, Berga à 72:- pr år.
Enkan Sofia Sjögren, Nyfors 15 à 60:- pr år.
Enkan Anna Charl. Wallin, Nyfors 21 à 96:- pr år.
Enkan Christ:a Fredr:a Westerberg Nyfors 77 B à 120:- pr år.
Enkan Sofia Westerberg Nyfors Gustafsborg à 60:- pr år.
Hustru Sofia Widerholm, Nyfors Johanneberg à 60:- pr år.

{att utdelas kvartalsvis:}
Enkan Anna Maria Andersson, E:tuna 207 à 50:- pr år.
Enkan Clara Andersson, Vestermarken 37 à 60:- pr år.
Gossen Etienne Gustaf Andersson, Nyfors 95 B à 40:- pr år.
[MARG: 5 i mån]
Enkan Anna Blomgren, Åsby à 60:- pr år.
Arbet C. G. Björk, Nyfors 45 à 100:- pr år.
Enkan Charlotta Carlsson Nyfors 115 à 60:- pr år.
Enkan Maria Ekström, Nyfors Oliveberg à 100:- pr år.
Gossen Carl Linus Ruben Gillerström, Barfva à 96:- pr år.
hos C. G. Andersson Lindholmen
Johanna Jansson, Hagby à 25:- pr år.
Enkan Clara Johansson, Johanneberg à 120:- pr år.
Skrädd. A. G. Lundborg, Nyfors 45 à 100:- pr år.
Gossen Ruben Olsson, Kungsör à 60:- pr år.
Enkan Matilda Palmstedt, Med à 40:- pr år.
[MARG: död]

{Vestermarkens fattige}
{att utdelas månadsvis:} Enkan Anna Charl. Andersson Eriksdal à 90:- pr år.

29.12.02

Enkan Stina Andersson, Larslund à 60:- pr. år.
[MARG: Tacktorp]
Arbet. And. Erik Berggren N:o 38 à 60:- pr. år.
[MARG: höjdt]
Lotta Eklöf N:o 41 à 60:- pr. år.
Enkan Anna Lovisa Eriksson, N:o 11 à 60:- pr. år.
[MARG: höjdt 96.]
Enkan Carin Ersson, Carl Johanstorp à 60:- pr. år.
Enkan Clara Lundin N:o 4. à 60:- pr. år.
f. Pig. Joh:a Sofia Pettersson N:o 4. à 48:- pr. år.
[MARG: §36/03 72.]
Smeden A. G. Thunholm N:o 29 à 72:- pr. år.
Enkan Charlotta Ågren, Björktorp à 72:- pr. år.

{Kommunens fattige, vårdade å andra platser:}
{å Nyköpings hospital:}
smidesarb. F. L. Fundberg fr. Nyfors à 182:50 pr år
smidesarb. Joh Aug. Pettersson fr. Nyfors à 182:50 pr år

{å Upsala hospital:}
hustru Lovisa Bågenholm fr. Nyfors 52 à 182:50 pr år
arbet. C. E. Larsson fr. Nyfors 81 à 182:50 pr år
[MARG: död 6/6]

{å Vadstena hospital:}
sm. arb. Teod. Ferd. Molin fr. Westermarken à 182:50 pr år

{vid Idiotanstalten i Strengäs:}
flickan Calla Elisabet Carlsson à 150:- pr år
gossen Lars Ludvig Larsson fr. Löppinge à 50:- pr år

{i Nora stad:}
smidesarbet A. G. Andersson à 75:- pr år

{Fattige, tillhörande främmande samhällen:}
{från Stockholms stad:}
Enkan Johanna Andersdotter, Nyfors 20 A. à 72:- pr år

{från Vestra Vingåkers socken:}
Gossen Carl Olof Berg i Löppinge à 100:- pr år

{från Valbo socken:}
Flickan Märta Josefina Pettersson à 120:- pr år

{från Kisa socken:}
Hustrun Sofia Widgren à 60:- pr år

{från Södertelje stad:}
Flickan Astrid Maria Eleonora Eriksson i N:o 52 à 84:- pr år
[MARG: upph i Juni 03.
ditsänd.]

{§173}
Åt i föregående § upptagne Jan Jansson f. 1832
och hustru f. 1827, från Nyfors N:o 13, hvilka hitflyttat

29.12.03.

den 1 Okt 1891 och således förvärfvat hemortsrätt
härstädes, beviljade Nämnden, uppå ansökan, ett
månatligt understöd af fem kronor att utgå
från 1. Januari 1903, enär makarna af ålder-
dom och sjuklighet ej mäkta försörja sig sjelfva.

[MARG: Jan Jansson i N:o 13
understöd
§113/03]

{§174.}
Nämnden beslöt att utdela följande
julgåfvor, nemligen:

till Föreståndaren och föreståndarinnan
femtio kronor,

till Elin Jonsson, för arbete i ladugården 3:- kronor.

till Augusta Svensson, för biträde i hushållet 3:- kronor.

till Erika Andersson för biträde i hushållet 5:- kronor.

till Hanna Frick, för skötsel af de sjuka 3:- kronor.

hvarjemte tillsyningsmännen bemyndigades
att vid nästa slagt tilldela statdrängen
A. Jonsson några kilo kött i stället för
kontant julgåfva.

[MARG: Julgåfvor till
förest. o en del hjon]

{§175.}
De af anstaltens hjon, som hade något
att anmäla, tillsades att förekomma hvar-
vid A. P. Magnusson, som fortfarande är
sängliggande, efter vanligheten klagade öfver
brist på kläder och skodon; och skulle
skodon anskaffas åt honom för den händelse
han skulle visa någon afsigt att lemna rum-
met, kläder deremot funnos när som helst
för honom tillgängliga.

[MARG: Hjonen förekallas]

{§176}
Sedan Nämnden på derom framstäldt
förslag tagit fattiggårdens för inspärrning
af sinnessjuka befintliga cell i skärskå-
dande och funnit den vara för sitt än-
damål otjänlig, uppdrogs åt tillsynings-
männen att i samråd med förestånda-
ren inkomma till Nämnden med förslag
till förändring af densamma.

[MARG: Cellen för sinnessjuka.
{§37/03}]

29.12.02.

{§177}
På gifven anledning upplyste förestån-
daren att af anstaltens 55 hjon äro 28 un-
der 15 år. Då detta stora barnantal är
omöjligt att tillse och uppfostra uppdrog
Nämnden åt ledamoten Laurén att an-
nonsera om utackordering af några
stycken ej öfver 10 år gamla, mot en
afgift af 4-6 kronor i månaden, i
hem på landet helst i Fors socken.

[MARG: Utackordering af barn]

{§178.}
På gifven anledning upplyste före-
ståndaren att Doktor R. von Post
dragit i tvifvelsmål huruvida ej ett
af enkan Rytterströms barn var behäftadt
med tuberkulos. Med anledning deraf be-
slöt Nämnden att läkaren Doktor Blom
skulle hemtas till fattiggården för att un-
dersöka samtliga hjon samt anmodas
afgifva förslag till föreskrifter angående
vården af dem som möjligen befinnas
lida af denna sjukdom.

[MARG: Lungsiktige.]

{§179}
Till tillsyningsman vid fattggården
under åren 1903 och 1904 återvaldes Herr
Joseph Jonsson; undertecknad ordförande
qvarstår i samma befattning till 1903 års
slut.

[MARG: Tillsyningsmän
vid fattiggården]

{§180.}
Såsom gratifikation tilldelades sköterskan
vid epidemiska sjukhuset ett belopp af 20 kronor.

[MARG: Gratifikation åt epide-
misköterkan.]

{§181}
Protokollet justeras nästa sammanträde

[MARG: Protokollet.]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius./
/Hj. Lindhé/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 december 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105049.

Personrelationer