Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 april 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 april 1868

Anmärkning

Protokoll fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors socken
den 29 April 1868.

Närvarande: Herr C. Bergstedt
Herr baron D. Hermelin
Herr baron Ax K:son Leijonhufvud
Nämndemannen A. Andersson i Faskunge
Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
hemmansegaren Lars Jonsson i Löppinge.

{§.1.}
Kommunal Nämnden delgafs Landshöfdinge Embe-
tets i Nyköpings Läns utslag den 9 Mars 1898, hvari-
genom Fors församling blifvit ålagdt till fattig-
försörjning emottaga Enkan efter aflidne
Statdrängen Olof Sandquist tillika med hennes
fem mindreåriga barn samt att utgifva
kostnadsersättning.

F.d. Torparen Per Johan Östberg i Granlund
på Ökna egor i Thorshälla S:n och f.d. Soldaten
Gustaf Lejon i Gustafslund, äfven på
Ökna egor,intygade att Statdrängen Olof Sand-
quist,i lifstiden, hvilken haft sin bostad
i Stockskär på Ökna egor i Thorshälla Socken,
ömsom arbetat på Ökna egor och ömsom
vid Hagby i Fors Socken , ungefärligen
ungefär lika mycket på begge ställena; och
vid sådant förhållande beslöts att det
ifrågavarande Utslaget skulle öfverklagas
hos Kongl. Maj:s och Rikets Kammar Rätt.

Den upplysning lemnades dessutom att Stock-
skär icke är en backstuga, såsom i Lands-
höfdinge Embetets utslag omförmäles, utan ett
dagsverkstomt.-

{§.2.}
För dem i förra §. omnämnda Olof Sandquists
Enka med barn skulle till Thorshälla lands-
församling utgifvas 87 Rd [riksdaler] 75 öre, som
samma församling enligt företedda quittenser
betalt ; men af Krono Länsmannen C.
Wennerström fordrade 5 Rd 68 öre för
resa, traktamentspenningar och afskrift
af Landshöfdinge Embetets utslag i målet
godkändes ej till liquid, enär Krono Läns-
mannen ansågs ej hafva rättighet till denna
ersättning i mål af ifrågavarande beskaffenhet.

Olof Sandquists barn skulle bibehållas
utackorderade der de nu finnes, samt
kostnaden derför betalas af Fors
Socken intill dels målet blir slutligen
afgjordtmellan Fors och Thorshälla
socknar om barnens fattigförsörjning.-

Per Johan Östberg i Granlunda, och
f.d. Soldaten Gustaf Lejon i Gustaflund, med flera, hos
hvilka 4:ra af Sandquists barn äro utackor-
derade, erhöllo nu hvadera 5 Rd,
utgörande liquid för tiden från den 24 Mars
till den 24 April detta år.-

Enkan Sandquist, som har ett af sina
barn hemma, ansågs kunna försörja sig
sjelf och detta barn.-

{§.3.}
Åt förre Statdrängen Carl Johan Carlssons från Hagby
hustru, som har 2:ne hemmavarande barn, anslogs hyresmedel
med 5 Rd på halfår.-

{§.4.}
Åt hustru Wingsberg anslogs ett under-
stöd under sjukdom med 3 Rd Rmt [riksdaler riksmynt].


{§.5.}
Åt Enkan Lan´s ofärdige son anslogs ett
understöd af två rd i månaden.

{§.6.}
Såvida Konungens Befallningshafvande i praussen
om Pigan Gustafsson mellan Fors och Stenquista
församlingar ådömdt begge församlingarna
fattigförsörjningen till hälften vardera,
skulle Nämnden låta dervid bero.-

{§.7.}
I avseende dertill att arbetskarlen Törn-
berg på Westermarken ligger sjuk, skulle
åt hans familj utdelas dubbla mat-
portioner.-

{§.8.}
Med socknens matinrättning åt fattiga skulle
fortfaras ännu en månad

{§.9.}
Det utaf fattiga spunna garnet
skulle bykas, hvarefter af detsamma
skulle utlemnas till väfning utaf fattiga
quinnor.-

Samma dag uppläsdt . Justeradt

/C, N. Bergstedt: /
/D. Hermelin /
/Jonas Ersson /

2:ne föregående protocoll Upplästa i Eskilstuna K:ka d. 3 Maji 1868 af
/I J,Bergholm /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 april 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105045.

Personrelationer