Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 augusti 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 augusti 1903

Anmärkning

{I Sockenstugan den 29 Augusti 1903.}

Närvarande: Nämndens ledamöter utom Herrar
Hyltén-Cavallius, Larsson och Lindberg.

{§103}
Föredrogs Öfverståthållarembetets utslag af
den 11 dennes med åläggande för Stock-
holms stad att återgälda Fors socken kost-
naden för till i §81 här ofvan omförmälde
Carl Sune Ingman utgifven fattigvårdskost-
nad 29 kronor 69 öre; och skulle räkning
å beloppet tillställas Stockholms stads fattigvårds-
nämnds ombudsman.

[MARG: Carl Sune Ingman]

{§104}
Föredrogs Säby fattigvårdsstyrelses ansökan
om ersättning för utgifven fattigvård, 5 kronor,
till Maria Elisabet Olsdotter hvilken skulle äga
hemortsrätt härstädes; men då af kyrkoböcker-
na endast kunnat utrönas att hon, som är
född 31/7 1835, redan år 1876 fördes till boken
öfver obefintliga och år 1902 uttog flyttnings-
betyg till Säby socken, uppdrogs åt underteck-
nad ordförande och ledamoten Laurén att på kommu-
nens bekostnad uppsöka Olsdotter i Säby och
söka inhämta närmare upplysningar om
hennes vistelseort då hon fylde 60 år, att därpå
grunda infordrad förklaring.
(Vid denna undersökning har Olsdotter med-
delat att hon gått omkring med handel sedan slutet
af 1860-talet och hösten 1894 stannat i Dingtuna socken
i Westmanland till våren påföljande år samt därefter
vistats mestadels i Säby och Rytterns socknar.)

[MARG: Maria Elisabet Olsdotter
§47/04

{§105}
Föredrogs Klosters fattigvårdsstyrelses ansö-
kan om ersättning för hustru Anna Ekman
och 4 minderåriga barn tilldelad fattigvård; men
då vid af ledamöterna Laurén och Thorild med hen-
ne hållet förhör framgått att hon, sedan man-
nen (från Nyfors 43) år 1901 i Augusti rest till Amerika,

29/8 1903.

efter att hafva vistats ett par månader hos sina föräldrar i Gi-
deå i Ångermanland, från 1 Oktober 1901 till hö-
sten 1902 bott hos sin svåger Carl Ekman vid
Rudtorp i Kung Karls socken i Westmanland
skulle krafvet bestridas. Lasarettsvård för hen-
nes dotter Anna under tiden 24/9 01 - 22/1 02 har
bekostats af Larettsfondens medel.

[MARG: Anna Ekman
{§160}]

{§106}
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses
hemställan om godkännande af arbetaren
C. F. Carlsson tilldelad sinnessjukvård under
5 dagar à 2 kronor pr dag; och godkände
Nämnden krafvet då Carlsson äger hemorts-
rätt härstädes. (Se §29 i 1902 års protokoll).

[MARG: C. F. Carlsson
{§110/04}]

{§107.}
Af godsägaren G. A Gibson vid Åsby fram-
stäld begäran att Nämnden skulle låta in-
taga hans statdräng Gustaf Adolf Thunström jämte
hustru och sex minderåriga barn vid
fattiggården, enär han annars skulle lå-
ta vräka Thuström från tjänsten, blef af
Nämnden afslagen på grund af att Thun-
ström, så länge han är kvar i tjänsten,
icke är föremål för fattigvård.

[MARG: G. A Thunström
{§82/04}]

{§108.}
I §36 här ofvan omnämnda Johan-
na Pettersson från Westermarken hade
åter anhållit om förhöjdt understöd
enär hon, som nu bodde i Eskilstuna
hvarest hon vid Norra Bruksgatan N:o 11
hyrde ett rum för 60 kronor per år, ej
kunde lifnära sig på ett understöd af
6 kronor i månaden. Då erfarenheten
visat att hon varit ytterst svår att
tillfredställa vid fattiggården samt vållat
en massa besvär därstädes uppdrogs åt
ledamoten Laurén att efter undersök-

29/8 1903.

ning af hennes förvärfsförhållanden med-
dela henne den höjning i understödet
som af dessa förhållanden kunna er-
fordras. (Fått 8 kr. fr. 1/9 03).

[MARG: Joh:a Pettersson]

{§109}
Till svar å Nämndens hemställan om
Länsstyrelsens handräckning för hemsänd-
ning af i §94 här ofvan omnämnde Carl
Rickard Larsson hade Länsstyrelsen resolve-
rat att denna ansökning ej kunde till
någon dess åtgärd föranleda; med an-
ledning häraf och gifven besvärshänvisning
beslöts att hos Kungl. Maj:t öfverklaga
nämnda resolution.

[MARG: Carl Rick Larsson
{§125}]

{§110.}
Nämnden godkände utbetald lasaretts-
kostnad för Henrik Andersson från Nyfors
N:o 95 B, hvilken varit intagen å härvarande
lasarett under 12 dagar.

[MARG: Henrik Andersson]

{§111}
För förfallotöst uteblifvande från sammanträdet denna dag
fäldes Nämndens ledamöter Herrar
C. Hylten-Cavallius (betalt d. 29/8 03)
G. Larsson och (betalt d. 26/9 03)
G. E. Lindberg (betalt d. 31/10 03)
att böta hvardera två kronor, hvilka medel
skola användas till extra förplägnad åt hjonen vid fattig-
gården.

[MARG: Böter för frånvaro]

{§112}
Protokollet justeras nästa sammanträde.

[MARG: Protokollet.]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Hj. Lindhé/
/Sig, Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 augusti 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105046.

Personrelationer