Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 april 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 april 1899

Anmärkning

{I Sockenstugan den 29 April 1899}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter med
undantag af Herrar Majoren C. Hyl-
tén- Cavallius och Landtbrukaren
O. Eriksson, hvilka anmält förfall
samt Gårdsegaren C. A. Borgström,
som bortrest ej kallats.

{§55}
Föredrogs Kongl Kammarrättens ogillande
utslag uppå de besvär Fors socken anfört
öfver Konungens Befallningshafvande utslag
den 19. December 1896 genom hvilket sistnämnda
utslag Nikolai socken väl förpligtats ersätta
Fors socken för Erik Gotthard Johanssons
vård vid Tacktorp med 75 öre om dagen

{I Sockenstugan den 29 April}

under en månad från intagningsdagen
den 3. Augusti 1896 samt vidare från och med den 26.
Oktober samma år så länge underhållet fort-
fore, men frikallats i hvad det rörde tiden
emellan den 3. September och ansökningsda-
gen den 26 Oktober. Med anledning häraf
beslöt Nämnden att räkning å Johanssons
vård för den tid ersättning derför blif-
vit Fors socken tilldömd, skulle Nikolai
socken tillställas.

[MARG: Er. Gotth. Johansson
fr. Nikolai]

{§56.}
Föredrogs Konungens Befallningshafvan-
des resolution den 20. innevarande må-
nad hvarigenom Fors sockens ansökan
om Klosters sockens åläggande att för-
sörja i § 14 förut i protokollet omnämn-
da Anna Larsson ogillats. Då emellertid
hon haft fattigunderstöd från Klosters
socken 1871- 1888, hitflyttat våren 1889 samt
den 11 Januari 1890 fyllt 60 år, beslöt Nämn-
den för erhållande af prejudikat i dylikt
fall hos Kongl Kammarrätten öfver-
klaga utslaget.

[MARG: Anna Lotta Larsson
fr. Kloster.]

{§57.}
Ordföranden hade vid erläggandet af
1898 års tingshusmedel afdragit 10 % såsom
beräknad afkortning, hvilken åtgärd klan-
drats af Tingshusstyrelsen. Nämnden be-
slöt med anledning deraf att återsto-
den ej skulle utbetalas förr än af af-
kortningslängden framginge huru stort
belopp ej influtit.

[MARG: Tingshusmedlen]

{§58}
Förre handlanden And. W. Fernström från
Grindstugan N:o 25, hvars hustru vore inta-
gen på lasarettet, hade hos Nämnden an-
hållit om hyresbidrag. För vidare utredning

{I Sockenstugan den 29 April 1899}

af Herrar Thorild och Borgström upp-
sköts frågan till nästa sammanträde

[MARG: A. W. Fernström]

{§59}
På hemställan af Löjtnant Lindhe
beviljade Nämnden Lovisa Petterssons i
Löflund son hvilken skulle konfirmeras,
en omgång nya kläder, för hvilka kost-
naden skulle gäldas af hundskattemed-
len.

[MARG: Lovisa Pettersson]

{§60}
Löjtnant H. Lindhé förmälde att
han tillfölje af kommenderingar vore
förhindrad att bevista Nämndens sam-
manträden under Maj, Juni och Juli
månader.

[MARG: Löjtn Lindhé
förfall]

{§61.}
Protokollet skulle justeras vid nästa
sammanträde

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 april 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105044.

Personrelationer