Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 december 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 december 1906

Anmärkning

{Vid Tacktorp den 29 December 1906.}

Närvarande: Samtliga ledamöter utom Herr
Kåberg, hvilkens förfall godkändes.

{§248}
Följande räkningar å förlossningskostnader
godkändes till betalning:

för C. R. Carlssons hustru Wästermarken 28,
för Hilda Andersson i Nyfors N:o 1,
för Elin Eriksson i Nyfors N:o 115 och
för hustru Johansson i Nyfors N:o 19.

[MARG: Förlossningskostnad]

{§249.}
För styrelsen företrädde Elin Johansson
från Gråstugan under Åsby och anhöll om
bidrag till genomgående af kurs i klädnings-
sömnad, enär hon som tillfölje af sjuk-
dom blifvit mycket ofärdig, eljest icke
såge sig i stånd att förtjäna sitt lifs-
uppehälle och icke heller kunde lig-
ga föräldrarna - torparfolk under Ås-
by - till last. Styrelsen, som ansåg
att Elin Johansson, om ej hennes
begäran villfors, måste intagas å
fattigvårdsinrättningen, och beviljade istället för
begärda ändamålet Etthundratjugufem kr., hvilka
af ledamoten Herr Lindhé skulle
omhändertagas och till henne i
mån af behof utbetalas.

[MARG: Johansson, Elin]

{§250}
På framställd begäran erhöllo än-
korna Fredriksson och Andersson i
Nyfors N:o 76 hvardera en half famn barrved,
att af undertecknad ordförande till
förut öfverenskommet pris levereras.

[MARG: Julved]

{§251.}
En pantsatt kappa samt ett bluslif till
höriga i §244 här ofvan omnämnda Elin
Andersson skulle genom föreståndarens
försorg utlösas.

[MARG: Andersson, Elin
{244}]

29.12.06.

{§252}
Till änkan Elin Anna Matilda Gustafsson
beviljades 15 kr. för December samt för hennes vård
under sjukdom 7:- kronor

[MARG: Gustafsson Elin A. A
{§205}]

{§253.}
Till fattigvårdsstyrelsen hade från ogifta Hilma
Thunberg, född 7/9 1880, begäran framställts om un-
derstöd, enär hon tillfölje af långt framskri-
det hafvandeskap ej kunde försörja sig; och god-
kändes det till henne utgifna understödet 12 kronor
hvarjämte hon, som snart stode utan bostad, skul-
le intagas vid fattigvårdsanstalten. Då hon hit-
flyttat från Husby den 1 Augusti detta år men
syntes äga hemortsrätt i Frustuna socken, skulle
sistnämnda samhälle återsökas för kostnaden.

[MARG: Thunberg, Hilma]

{§254}
Af hundskattemedlen beviljades:
änkan Lindbergs i Eriksdal två barn: skor
David Welin i Nyfors 78: skor.

[MARG: Skolbarns be-
klädnad]

{§255.}
För vård å härvarande lasarett af änk-
lingen C. G. Carlsson från Nyfors 96 lämna-
de styrelsen förbindelse.

[MARG: Carlsson, C. G.]

{§256.}
Hjonen tillsades att för styrelsen anmä-
la om några anmärkningar förefunnos,
men förklarade samtliga tillfrågade, utom
de i §238 här ofvan omnämnda, att de
ej hade något att anmärka. A. F. och Lars
Larsson samt E. N. Löfdal, särskildt upp-
manade att framkomma med hvad dem
syntes anmärkningsvärdt, förklarade det de voro förvissade att
detta ej skulle föranleda till något åtgö-
rande från styrelsens sida, hvadan de af-
stodo från anmälan. Någon anledning att
anse deras utsagor som fullt trovärdiga hade
ej heller styrelsen, hvarföre det fick med
saken bero.

[MARG: Hjonen förekallas.]

29.12.06.

{§257.}
För gossen Johan August Fröjd från
Nyfors N:o 50 lämnades ansvarssedel till lasa-
rettet på grund af företedt läkarebetyg.

[MARG: Fröjd, J. A.]

{§258}
Ordföranden hembar till kommunal-
nämnden sitt tack för godt samarbete
under de gångna åtta åren, hvarefter
nämnden å sin sida uttryckte sitt
tack till ordföranden för hans verk-
samhet i kommunens tjänst.

[MARG: Ordförandens
tack]

{§259}
Att justera dagens protokoll ut-
sågos Herrar C. A Thorild och E. Laurén,

[MARG: Protokollet]

{§260}
Därefter förklarades Fors sockens
kommunalnämnds och fattigvårdssty-
relses sista sammanträde afslutadt.

[MARG: Afslutning]

Som ofvan
/H, Persson/

Justeradt
/C, A, Thorild/
/Erik Laurén,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 december 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105041.

Personrelationer