Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 juni 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 juni 1895

Anmärkning

{1895 29 Juni vid Tacktorp}

Närvarande voro
nämndens samtlige ledamöter utom
Herr G Larsson,som anmält förfall.

§64
Mönstrades församlingens äldre å fattig-
gården ej intagna hjon;och bestämdes
deras underhåll för återstående half-
året sålunda:

A {Äldre hjon}
5 Enkan Johanna Berglund erhåller hyreshjelp
den 1:ste October 12.50
18 Enkan Christina Charlotta Björklund
från Hörnhammar för månad 2.00
22 Enkan Sofia Wilhelmina Bergendahl
hos byggmästare O.Carlsson vid Elim för mån 11.00
90 f.d.dräng And.Persson vid Åsby 2.00
91 f.d.pigan Greta Lovisa Anders
dotter vid Åsby för mån 2.00
93 Enkan Johanna Jansson vid Hagby för qvartal 6.25
92

B {Fattiga från Westermarken}
21 Gust.Olsson Bing i Westermarken 44 för månad 4.00
31 Enkan Carin Eersson N:o2 för månad 4.00
33 Augusta Charl.Ågren i Björktorp för månad 6.00
52 Enkan Stina Andersson i Larslund för månad 4.00
76 Enkan Carolina Math:a Svensson i N:o3 för månad 4.00
94 Enkan Anna Lovisa Eriksson i N:o11 för månad 4.00

{Fattiga från främmande samhällen
från Eskilstuna stad}
71 Frans Aug.Pettersson fr.Äppelviken i qvartal 15.00
76 Enkan Maria Christina Lindberg
vid Carljohanstorp i qvartal 12.00
64Enkan Fredrika Hellqvist:Sommarviken för mån 5.00

{från Strengnäs socken}
41 flickan Ida Wilhelmina Björling
[MARG:[hänvisas till staden]

{1895 29 Juni vid Tacktorp}

{Från Westra Wingåkers socken}
63 Gossen Carl Olof Berg hos morfadren
Korpral Berg vid Löppinge i qvartal 24.00

{Från Stockholm stad}
56 Enkan Maximiliana Mathilda Witterström för månad 6.00
93 Gossen Carl Sune Carlsson
Ingman hos gårdsfarihandl G.A.Carlsson,Kina,i mån 6.00

{Från Lista socken}
95 f.d.statdrängshustrun Anna
Chatrina Nylander vid Kälby i mån 5.00

[MARG:{Halfårsunderstöd}]

§65
Delgafs Nämnden Kon. Befallh:des utslag,
hvarigenom Gillberga socken förpligtas betala
Fors socken utgifvet fattigvårdsbelopp af Tre
Kronor för Anna Charlotta Andersson vid Mesta,
hvilket utslag måtte bland kommunens hand-
lingar förvaras

[MARG:{Anna Charlotta
Andersson Gillberga}]


§66
Upplästes inför nämnden Kon.Befallningsh:des
utslag,hvarigenom Fors s:n ålägges öfvertaga
försörgningen af vid Tacktorp intagna Anna
Mathilda Tillboms barn Anna Mathilda
äfvensom ersätta Stockholm stad dess för
sagde barn enl 1 § fattigvårdsförordningen be-
stridda fattigvård med belopp ej öfverstigande
75öre om dagen

[MARG:{Anna Mathilda
Tillbom.Utslag}]


§67
Inför Nämnden anmäldes att Torparen A.P.Erikson från
Skogstorp i Thorshälla socken hos ordf.anhållit
det härvarande fattigvårdsstyrelse måtte till
vård och underhåll öfvertaga hans förut vid
Löflund i Kohlsta boende,svärmoder Anna
Charlotta Nilsson,född Andersdotter år 1819,enär
han ej sjelf egde förmåga att henne försörja;
och uppdrogs åt vederbörande distriktsleda-
mot H.Persson vid Svallinge,att å ort och ställe

{1895 29 Juni vid Tacktorp}

närmare undersöka behofvet och befogenheten
af ifrågavarande understödskraf.

[MARG:{Anna Charlotta
Nilsson}]


§68
Uppå anmälan af vederbörande distrikts-
ledamot beslöt Nämnden att till Arbetaren
C.Widerholm vid Carljohanstorp i Nyfors som,
ehuru sjelf en mindre dugande arbetare,ändock
drager försorg om sin fattiga moder,lämna
ett tillfälligt hyresbidrag af fem Kronor,som
nu till Herr C:A.Thorild erlades, att utgå
ur Kommunens kassa.

[MARG:{C.:Widerholm
Nyfors fem Kr.}]


§69
Ordförandens åtgärd att hafva för understöds-
tagande Lovisa Andersdotter från Åsby utfärdat
ansvarssedel till lasarettet godkändes,hvarjemte
beslöts att lasarettskostnaden skulle utgå
ur kommunens kassa.
[MARG:{Lovisa Anderdotter
Åsby lasarettsvård}]


§70
På grund af Kommunalnämnden ålig
gande tillsyn och förvaltning af kommunens
gemensamma egendom,kassor och tillgångar an-
såg sig Nämnden böra,med anledning af
skedd försäljning af Fors´och Klosters´gemen-
samma fattighustomt,gården N:o 133
i Eskilstuna,till komumnalstämman
hemställa,att Fors sockens till sextusen(6000)
Kronor belöpande andel eller halfva köpe-
skillingen måtte användas sålunda:
att Ett Tusen Kronor anordnas till inbetalning
af socknens skuld till lasarettsfonden
samt att återstående femtusen Kronor
få användas till ränta och amortering
af socknens upptagna lån för uppförande
af epidemiskt sjukhus.

[MARG:{Fattighusets för-
säljningsmedel}]


§71
I till Nämnden stäld och af frejdebetyg
åtföljd ansökan hade Handl C,A.Thorild

{1895 29 Juni vid Tacktorp}

vid Kina i Nyfors anhållit om Nämndens
förord till att efter sin aflidna syster vid
Kinaborg i Nyfors få fortsätta försäljnin
gen af svagdricka i mindre partier än
10 Liter;och beslöt Nämnden förorda bi-
fall till ansökan i fråga.

[MARG:{Svagdricksförsäljning
C.A.Thorild
Kinaborg}]


§72
På sätt §49 härofan omhandlar företogs
af Nämnden helsovårdssyn,hvarvid fattades
följande beslut:

Vid (Lundby f.d.Tegelbruk,)der A.F.Carls-
son idkar slagterirörelse,förelades egaren
att från slagteriet nedlägga en tät hopfo-
gad brädtrumma af minst 6 tums invändig
fyrkantöppning,på 2 fots djup och med
minst 1 fots fall eller lutning för afled-
ning af slaskvatten och flytande orenlig-
het från slagteriet samt så anbragt,att
den kan vid behof rengöras;skolande
denna föreskrift vara uppfyld före
den 1:ste instundande Augusti vid vite af
Tio Kronor för uraktlåtenhet härutinnan

{Wid Björkvik i Skjulsta} egor,der slagteri-
rörelse bedrifvs,ålägges egaren A.G.Olsson
att, i fall af slagterirörelsens fortsätta be-
drifvande, i slagteriet borttaga det brist-
fälliga golfvet samt inlägga nytt sådant
af spåntad plank med lutning mot
en tät afloppsränna för att lätt kunna
spolas och rengöras,att väggar tak och
dörr inpanelas med brädor, som oljemålas
i och för lättare rengöring,att löst slagtbord
anskaffas af tät hopspåntad plank för att hindra
orenlighets inträngande i fogarne och att genom
täckdikning eller anorledes afleda allt slask
och flytande orenlighet;skolande alla dessa
föreskrifter vid vite af Tio Kronor för

{1895 29 Juni vid Tacktorp}

uraktlåtenhet häraf,vara fullgjorda den
1:ste instundande September.

[MARG:{Helsovårdssyn}]

§73
Efter till hjonen stäld sedvanlig förfrågan,
huruvida de hade något att anmärka
mot vård och behandling vid anstalten,
hvilket besvarades nekande,och sedan
det beslutits att detta protokoll skulle ju-
steras nästa gång upplöstes samman-
trädet hvarefter Nänmdens ledamöter togo
i besigtning inrättningen,dess åkerfält,träd-
gårdar,ekonomi-samt visthus o.s.v.

[MARG:{Protokoll}]

som ofvan
/S.Persson/


justeradt
/Joseph Jonson/
/Sig.Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 juni 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105042.

Personrelationer