Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 september 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 september 1901

Anmärkning

{I Prestgården den 28 September 1901}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
utom Herr H. Lindhé.

{§125}
För Nämnden företrädde gårdsegaren L. E. Lundqvist
i Thorshälla och anhöll om understöd för
sin aflidna hustrus moder, enkan Eva Lund-
berg, hvilken nu vistades hos sin dotters måg
Gustaf Andersson vid Reymersholm; med an-
ledning häraf och då Lundqvist, som vore
välbergad ansågs skylidig att åtminstone
i någon mån bidraga till svärmoderns
underhåll, beslöts att tilldela henne ett
månatligt understöd af fem kronor; anså-
ge hennes slägtingar detta belopp vara för
litet skulle enkan Lundberg tagas till Tacktorp,
och underrättades Lundqvist om detta Nämn-
dens beslut.

[MARG: Enkan Eva Lundberg
{§146}]

{§126.}
I §122 senast omnämnde A. W. Fernström
företrädde äfven nu med en skriftlig anhållan
om understödets höjande till 25 kronor i qvartalet.
Med anledning af distriktsledamotens utsago
beslöts emellertid att ej höja understödet, hvilket
hädanefter, på Fernströms begäran, skulle utgå
qvartalsvis med 15 kronor; och underrättades
Fernström att han och hustrun, derest under-
stödet visade sig otillräckligt, skulle intagas
vid fattiggården.

[MARG: Färnström
§87/02]

{§127}
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes
i Örebro län utslag af den 28 sistl. Augusti med
åläggande för Fellingsbro socken att ersätta Fors
socken för i §89 omnämnda enkan Hedda Sofia
Charlotta Nyström tilldeladt understöd af Tio kronor
samt 5 kronor i månaden fr. o. m. den 1 sistl
Juli.

[MARG: Hedda Sofia Nyström.
{§161}]

{I Prestgården den 28 September 1901.}

{§128}
För Nämnden företrädde arbetaren Carl
Gustaf Björk från Sommarviken N:o 45, omnämnd
i §191 af sistlidet års protokoll, och anhöll om
understöd enär han sjelf på grund af nerv-sjuk-
dom var urståndsatt att arbeta, hustrun var
sängliggande efter blodstörtning och äldsta dot-
tern led af fallandesot. Med anledning
häraf beviljade Nämnden ett hyresbidrag
af Tjugufem kronor i qvartalet att tillsvi-
dare utgå, hvarjemte distriktsledamoten
egde att anskaffa nödiga kläder åt de
yngre barnen, och skulle kostnaden här-
för utgå af hundskattemedlen.

[MARG: C. G. Björk]

{§129}
Till jungfru vid Tacktorp med skyldig-
het att utom deltagande i hushållet bi-
träda med vården af barn och sjuke
mot en lön af 145 kronor samt 5 kronor
i städsel, som nu utbetalades, antogs Eva
Dahlberg från Fredriksdal i Nyfors; och
skulle hon under omkring 14 dagar före
inträdet i tjenst, såvidt tillstånd dertill kun-
de erhållas, genomgå en kurs i sjukvård
vid härvarande lasarett, på kommunens
bekostnad.

[MARG: Jungfru vid Tacktorp]

{§130.}
För 5-åriga Anna Ekmans från Nyfors
N:o 43 vård å lasarettet hade ansvarsför-
bindelse utfärdats, hvilken åtgärd af
Nämnden gillades (ersättes af lasarettsfondens medel)

[MARG: Anna Ekman
fr. N:o 43.]

{§131.}
För 15-årige Carl Gustaf Jansson, hvilken
den 16 dennes slutat sin tjenst vid Slätten,
hade den 18 i samma månad utbetalts 5 kronor
i reseersättning till Stockholm samt ansvars-
förbindelse för hans vård å Serafimerlasarettet

{I Prestgården den 28 September 1901.}

utfärdats, enär han, enligt läkares (d:r von Posts
och d:r Thunströms) förordnande vore i trängan-
de behof af vård för ögonsjukdom; med gil-
lande häraf beslöt Nämnden att Helgarö
socken, hvarifrån Jansson hitflyttat den 1 November
1900, skulle återsökas för kostnaden.

[MARG: C. G. Jansson
fr. Helgarö
{§16/02}]

{§132}
Från lärarepersonalen vid Nyfors folk-
skola hade till Nämnden ankommit en
skrifvelse med anhållan att Nämnden
ville ställa nödiga medel till Skolrådets
förfogande på det att lärarnes löner
kunde hädanefter utbetalas månadsvis
i stället för qvartalsvis, hvilken garanti
Skolrådet å sin sida fordrat för villfarande
af deras begäran. Med anledning häraf
beslöt Nämnden öfverlemna deras skrif-
velse till kyrkostämman under förkla-
ring, att Nämnden funnit deras begä-
ran fullt befogad och velat för sin del
tillstyrka densamma, samt att hinder
icke möta för medlens ställande till
Skolrådets disposition då tillgångarna
det medgifva.

[MARG: Lärarelönerna.]

{§133}
På derom af vederbörande distriktsleda-
möter framstäld begäran beviljade Nämnden,
att ersättas af hundskattemedel,

kängor till Enkan Modins flicka i Westermarken 6
kängor till Ebba Nordin i Nyfors N:o 72.

[MARG: Skor af hundskatte
medel]

{§134}
Efter distriktsledamotens tillstyrkan
beviljade Nämnden enkan Christina Charl-
lotta Carlsson i Tegeldalen, som har 5 minder
åriga barn att försörja, ett tillfälligt hyres-
bidrag af femton kronor.

[MARG: Enkan Ch. Carlsson i
Tegeldalen]

{I Prestgården den 28 September 1901.}

{§135}
På distriktsledamotens tillstyrkan bevilja-
de Nämnden Enkan Emma Pettersson i
Ekslund förhöjning i månadsunderstödet
från 5 till 6 kronor, att utgå fr. o. m. den
1 dennes

[MARG: Emma Pettersson]

{§136}
Nämnden beslöt att för Kommunal-
stämman framlägga följande

{Förslag till Utgifts- och Inkomststat}
för Fors socken för år 1902.

{Utgifter.}
A.) {Till fattigvården:}
Lön och stat till föreståndare vid fattiggården 1300:-
Lön och stat till piga vid fattiggården 300.-
Lön och stat till dräng vid fattiggården 475:-
Tillsyningsmän vid fattiggården 150:-
Bokföring vid fattiggården 50:-
Underhåll af hus, dragare och in-
ventarier 700:-
Onera 175:-
Ränta och amortering af fattiggårdslånet 800:-
Underhåll af hjon vid anstalten 7000:-
Underhåll af hjon utom anstalten 4600:-
Extra och oförutsedda utgifter 950:- 16500:-

B) {Till öfriga behof:}
Aflöningar: till barnmorska 300:-
till vaccinationsföreståndare 50:-
till fjerdingsman 1200:-
till läkare 500:-
till polisman i Nyfors 750:-
till brandrotemästare 30:-
Jura stolae och prestlönsuppbörden 200:-
Annonser och skrifmateriel 400:-
Protokolls- och räkenskapsföring 1200:-
Ved, lyse m. m. till Epidemiska sjukhuset 900:-
Transport 5530:- 16500:-

{I Prestgården den 28 September 1901.}

Transport 5530:- 16500:-
Ränta och amortering af lånet ur
Gallénska fonden 900:-
Ränta och amortering af lånet för
Norra Södermanlands jernväg 612:-
Verkstäld tillbyggnad vid Epidemi-
ska sjukhuset 5000:-
Extra och oförutsedda utgifter 958:- 13.000:-
Kronor 29.500:-

{Inkomster.}
A) {Som ej behöfva uttaxeras:}
Beräknad afkastning af fattiggården 2000:-
Inkomst af hjonens arbete 200:-
Bränvinsmedel 2000:-
Ersättning från främmande kommuner 400:-
Matlagsafgifter för Westermarken 270:-
Hundskattemedel 500:- 5370:-

B) {Lån:}
Till täckande af halfva kostnaden
för Epidemiska sjukhusets till-
byggnad föreslås upptagandet
af ett lån (om behofvet påkal-
lar, redan under år 1901) att be-
talas under år 1903 å 2.500:-

C) {Att uttaxera:}
Till fattigvården: af 125200 fyrkar à 11 öre 13772:-
Till öfriga behof: af 125200 fyrkar à 9 öre 11268:-
Säger kronor 25.040:-
Afgår beräknad afkortning 3410:- 21.630:-
Kronor 29.500.

[MARG: 1902 års stat]

{§137}
Protokollet skulle justeras nästa sammanträde

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius/
/Sig; Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 september 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105040.

Personrelationer