Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 oktober 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 oktober 1882

Anmärkning

{1882 den 28 Oktober}

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar P. G. Andersson i Kohlsta
S. Persson å Lagersberg
A. F. Eriksson i Flacksta
Jonas Ersson i Stenby
F. Persson i Faskunge
E. Eriksson i Tacktorp
C. G. Pettersson i Gredby

§41.
Beslöts att enkan Johanna Nyström från
Åsby, född 1837, hvilken tillhör denna kom-
mun samt till följd af sjuklighet är oförmö
gen till arbete skall från den 1 nästkommande
November erhålla understöd af 3 Kronor i
månaden.
[MARG: {Johanna Nyström.}]

§42.
Beslöts att underhållet för Per Olsson i Backa
samt hans hustru skall från den 1 Novem-
ber ökas från 3 till 4 Kronor i månaden.
[MARG: {Per Olsson i Backtorp}]

§43.
Beslöts att till sjuke Jonas Jonssons enka vid
Lagersberg skall anskaffas linne, hvarjemte
kostnaden för hemförande af bränsle åt henne
skall utgå af Kommunens medel.
[MARG: {Jonas Jonssons enka.}]

§44.
Ogifta kringstrykande quinnspersonen Mathilda
Tillbom var inför Nämnden närvarande, der
hon erhöll varning för följderna af ett
kringstrykande och liderligt lefnadssätt och
förståndigades att inom åtta dagar skaffa
sig laga försvar vid äfventyr att eljest
varda anmäld hos Konungens Befallnings
hafvande till att ådömas allmänt arbete
[MARG: {Mathilda Tillbom}]

§45.
Beslöts att detta protokoll skall juste

{1882 den 28 Oktober.}

ras vid nämnden nästa sammanträde.
[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan

/A. Svedin./

Den 9 December 1882 uppläst
och godkändt
/P, G, Anderson/
/F. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 oktober 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105037.

Personrelationer