Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 oktober 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 oktober 1899

Anmärkning

{I Sockenstugan den 28. Oktober 1899.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter med
undantag af Major C. Hyltén-Cavallius,
hvilken anmält laga förfall.

{§143}
I §§85 och 106 förut i protokollet om-
nämnde drängen Johan David Carlström be-
gärde, med bifogande af läkarebetyg som styrk-
te hans oförmåga till arbete, ett bidrag af fem
kronor i månaden. Under afvaktan på resul-
tatet af distriksledamoten J. E. K. Widlunds un-
dersökning huruvida det ej vore lämpligare
att intaga Carlström vid Tacktorp, utbeta-
lades nu till honom ett tillfälligt understöd af
fem kronor.

[MARG: J D. Carlström
fr. Tholan]

{§144.}
Då enkan Anna Augusta Svensson
från Sommarviken N:o 45 den 17. inneva-
rande månad blifvit häktad för bedrägeri
vid lifförsäkring och hennes fem minder-
åriga barn saknade all vård, hade un-
dertecknad ordförande gått i författning
om att fyra af barnen; hvilka enligt läka-
rens föreskrift behöfde lasarettsvård, intagits
å lasarettet samt det femte vid Tacktorp,
hvilka åtgärder gillades af Nämnden.
Enkan Svensson, som sedermera blifvit
försatt på fri fot, företrädde nu för Nämnden
och förmälde att hon hade anställning vid
kakelfabriken i Nyfors samt vore villig att
erlägga Tio kronor i månaden till kommunen
som då skulle besörja barnens vård och un-
derhåll; men beslöt Nämnden, som ansåg
att hon vore bäst betjenad med att vid fat-
tiggården efterse sina barn, intaga henne
vid Tacktorp.

[MARG: Anna Aug:a Svensson
fr. Sommarviken]

{§145.}
Delgafs Nämnden Konungens Befallnings-

{I Sockenstugan den 28 Oktober 1899}

hafvandes i Westmanlands län resolution
af den 5. innevarande månad i det från
Kongl Kammarrätten återförvisade må-
let angående förre drängen Johan Albert
Bergenholtz, innhållande att Bergen-
holtz´ vistande inom Säby socken icke
egt rum under sådan tid och å sådana
förhållanden att mantlsskrifning derå
bort följa samt anledning ej förekom-
mit dertill att han förvärfvat hemorts-
rätt i någon annan af länets kom-
muner; då emellertid upplyst blifvit
att Bergenholtz vistats i Dingtuna soc-
ken från hösten 1894 till våren 1895 och
från hösten 1895 till år 1896, beslöt Nämn-
den att hos Kongl Kammarrätten
begära ärendets återförvisande för
Dingtuna sockens förklaring.

[MARG: J. A. Bergenholtz]

{§146}
Då ladugårdskarlen C. E. Andersson vid
Åsby insjuknat och ansvarssedel för hans
intagande å lasarettet erfordrades hade
sådan utfärdats af undertecknad ordföran-
de. Med gillande häraf beslöt Nämnden
att af Björskogs socken, hvarifrån An-
dersson hösten 1898 inflyttat till Fors, ut-
söka blifvande lasarettskostnad.

[MARG: C. E. Andersson
vid Åsby]

{§147}
Från Direktionen öfver Nyköpings hos-
pital hade underrättelse ankommit, att
handlingarne angående i §138 omnämnde
A. G. Molin, då plats ej nu kunde å hospi-
talet beredas Molin, öfversändts till Medi-
cinalstyrelsen för dess vidare åtgärd.

[MARG: A. G. Molin
plats vid
Nyköping]

{§148.}
Från Länsstyrelsen hade för förklarings
afgifvande remitterats Lista sockens fattig-

{I Sockenstugan den 28 Oktober 1899.}

vårdsstyrelses ansökan om ersättning dels
för lasarettsvård och begrafning med Sexton
kronor 87 öre, dels ock för skjuts till lasaret-
tet med fyra kronor, eller tillhopa Tjugu
kronor 87 öre som Styrelsen fått vidkännas
för Arbetaren Anders Gustaf Andersson. Då
emellertid Länsstyrelsen genom utslag den 8.
November 1897, eller samma år Andersson fylde
60 år, förklarat honom hafva hemortsrätt
i Gillberga och Fors socken dessutom fått
ersättning för hans hustru sist-
nämnda år tilldelad fattigvård, skulle
krafvet bestridas.

[MARG: A. G. Andersson
fr. Gillberga
Gillberga dömd/1.1900]

{§149.}
Den 12 dennes hade i en halmbod å
prestgårdens egor anträffats liket af Arbetaren Gustaf Adolf
Jansson, från gården N:o 236 i Eskilstuna, hvil-
ket på kommunens bekostnad måst begraf-
vas. Kostnaden härför, Tolf kronor 50 öre, be-
slöt Nämnden återsöka af Eskilstuna stad.

[MARG: Gustaf Adolf Jansson
fr. Eskilstuna]

{§150.}
Åt tillsyningsmännen vid Epidemiska
sjukhuset uppdrog Nämnden att i sam-
råd med läkaren anskaffa för sjukhuset
nu behöfliga linne- och klädespersedlar samt
sängutredning.

[MARG: Inventarier till
sjukstugan]

{§151.}
Delgafs Nämnden Konungens Befallnings-
hafvandes utslag angående hushållerskan Eri-
ka Wilhelmina Andersson, omnämnd i §110 i pro-
tokollet, hvarigenom Fors socken ålades ersätta
Eskilstuna stad för hennes vård med en krona
om dagen från och med den 25 Juli detta år.
Då numera blifvit kändt att hennes inflyttning
till staden egt rum först på nyåret 1898, beslöts
att den 30 dennes intaga henne vid Tacktorp
samt med godkännande lägga utslaget till
handlingarna.

[MARG: Erika W. Andersson]

{I Sockenstugan den 28. Oktober 1899.}

{§152.}
Delgafs Nämnden Konungens Befallnings
hafvande utslag med åläggande för Fors
socken att med fyra kronor ersätta Stockholms stads helso-
vårdsnämnd för i §140 omnämnde Johan
Konrad Johanssons transport till Epidemi-
sjukhus i Stockholm, hvilket utslag Nämnden
ansåg lönlöst att öfverklaga.

[MARG: Joh. Konrad Johans-
son.]

{§153.}
Delgafs Nämnden Konungens Befall-
ningshafvandes utslag med åläggande
för Fors socken att godtgöra Thorshälla
socken med femton kronor för i §§123
och 136 omnämda Enkan Clara Eriksson
tilldelad fattigvård.

[MARG: Clara Eriksson]

{§154.}
Delgafs Nämnden Konungens Befall-
ningshafvandes utslag med åläggande
för Fors socken att med Tio kronor
godtgöra Eskilstuna stad för i §125 om-
nämnda Silfverpolerskan Hulda Maria Pet-
tersson tilldeladt understöd

[MARG: Hulda Maria Pettersson]

{§155.}
Att uppgöra förslag till förteckning
å de personer, som böra befrias från er-
läggande af mantalspenningar, ut-
sågos undertecknad ordförande och
Herr C. A Thorild

[MARG: Mantalspeningar]

{§156.}
På förmälan af Herr C. A. Lindqvist
att Enkan Brita Sofia Anderssons från
Vegersberg tre barn saknade kläder och sko-
don uppdrog Nämnden åt Herr Lindqvist
att gå i författning om anskaffning af
sådana persedlar, att gäldas af hundskat-
temedlen.

[MARG: Brita Sofia Andersson
Vegersberg]

{§157.}
På förmälan af Herr J E. K. Widlund

{I Sockenstugan den 28. Oktober 1899}

att Enkan Maria Dorotea Söderbäck i Grind-
stugan N:o 8 saknade skor till sina två minderåriga
barn uppdrog Nämnden åt Herr Widlund att
anskaffa dylika mot ersättning af hund-
skattemedlen.

[MARG: Maria D. Söderbäck]

{§158}
Protokollet skulle justeras vid nästa sam-
manträde.

[MARG: Protokollet]

som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Sig; Starck./
/C. A. Lindqvist./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 oktober 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105038.

Personrelationer