Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 november 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 november 1903

Anmärkning

{I Sockenstugan den 28 November 1903.}

Närvarande: Nämndens samtliga leda-
möter utom Herr Lindhé, hvil-
ken anmält laga förfall.

{§147}
För Nämnden företrädde i §46 senast
omnämnde Henrik Andersson från Nyfors och begärde
en kostym kläder; och beslöt Nämnden att byxor
och väst samt möjligen behöfliga underklä-
der skulle anskaffas genom Herr Thorilds
försorg.

[MARG: Henrik Andersson]

{§148.}
Med anledning af v. Länsmannen K. A.
Petersons i §134 omnämnda vid förra
sammanträdet bordlagda ansökan om
löneförhöjning beslöt Nämnden inför Kom-
munalstämman förorda bifall till den
begärda löneförhöjningen, hvarvid dock
det vilkor skulle fästas att Länsman
Peterson erhåller i uppdrag att utan er-
sättning bevaka kommunens fordringar
i konkurser, inkassera de fordringsbelopp
som kommunen enligt fattade beslut nöd-
gats förskottera samt sätta tredskande skat-
tebetalare i konkurs, allt enligt anmodan
af Nämnden.

[MARG: Länsm Petterssons lön]

{§149.}
Nämnden godkände ordförandens åtgärd
att hafva utfärdat ansvarsförbindelse för lasa-
rettsvård åt understödstagerskan Sofia Vidgren
från Kisa sockens §85 hvilken sedermera på lasa-
rettet aflidit och genom dess försorg begrafts;
och skulle räkning å alla för henne under
året hafda kostnader tillställas Kisa socken
för likvidering.

[MARG: Sofia Vidgren fr. Kisa]

{§150}
I likhet med föregående år beslöt Nämn-

28/11 03

den att nedanstående personer:

Enkan Sofia Albertina Hallin Nyfors N:o 1.
Enkan Anna Kristina Söderbäck Nyfors N:o 6.
Enkan Maria Dorotea Söderbäck Nyfors N:o 8
Enkan Charlotta Gråsten Nyfors N:o 8.
Enkan Joh:a Westerberg Nyfors N:o 15.
Enkan Sofia Sjögren Nyfors N:o 15.
Enkan Clara Johansson Nyfors N:o 16
Enkan Maria Ekström Nyfors N:o 19.
[MARG: 23]
Enkan Matilda Lidström Nyfors N:o 38
Skrädd. A. G. Lundborg Nyfors N:o 45.
[MARG: hustru]
Arbet. C. G. Björk Nyfors N:o 45.
[MARG: 24]
Enkan Clara Christ. Eriksson Nyfors N:o 45.
Enkan Fredrika Jansson Nyfors N:o 45.
Enkan Clara M. Andersson Nyfors N:o 68
Enkan Anna Sofia Widerholm Nyfors N:o 70 A.B.
Enkan Albertina Betty Larsson Nyfors N:o 71.
[MARG: 86 el 88]
Enkan Carin Ersson i Nyfors, Carl Johanstorp
Enkan Blomme Carl Johanstorp
Enkan Carin Hallqvist Carl Johanstorp
Hustru Stina Pettersson Nyfors 69.
Enkan Sofia Krist. Berg Nyfors 76
Enkan Krist. Elisabet Fredriksson Nyfors 76
[MARG: E:a H Österholm i N:o 76]
Enkan Fredr. Karol. Westerberg. Nyfors 77 B.
Enkan Annie Karlström Nyfors 78.
Enkan Stafva Karlsson Nyfors 78.
Enkan Christ. Charlotta Eriksson Nyfors 81.
Enkan Lotten Larsson Nyfors 81.
[MARG: i Kloster Stjernholm]
Enkan Anna Krist. Lindberg Nyfors 88
Enkan Emma Andersson Nyfors 95 B.
Enkan Matilda Carlsson Nyfors, Tegeldalen
Enkan Westerberg Nyfors, Gustafsborg
Enkan Westergren Nyfors, Vegersberg
Enkan Emma Krist. Landin Nyfors, Lindtorp
Enkan Carolina Mathilda Fahlberg Nyfors, Marielund
Enkan Ågren Nyfors, Björktorp
Enkan Anna Charlotta Andersson Nyfors, Eriksdal

28/11 03

Arbetaren Erik Andersson, Nyfors, Eriksdal,
Enkan Clara Sofia Lundin Nyfors, Westermarken 4.
Enkan Lovisa Eriksson Nyfors, Westermarken 11.
Smeden A. G. Thunholm Nyfors, Westermarken 29.
Hustrun Selma Larsson Nyfors, Westermarken 32
[MARG: Enkan Gustafva Larsson]
Arbet L. P. Larsson Nyfors, Westermarken 42.
Enkan Ulla Blomberg Nyfors, Westermarken 43.
Enkan Broqvist Nyfors, Westermarken 45.
Enkan Lotten Wallin Lundby
Enkan Fredrika Löfgren Kolstahvena
Enkan Carolina Norstedt Eskilstuna 362 och
Joh:a Sofia Pettersson Eskilstuna 370 A.

skulle till julen erhålla hvardera en half
famn barrved, af prima beskaffenhet;
och åtog sig undertecknad ordförande att
leverera veden till ett pris af 14 kronor
per famn.

[MARG: Julved.]

{§151.}
Nedanstående personer beviljades, i
likhet med föregående år, julpengar,
nämligen:

{af Rothoffska fonden:}
Sofia Jonsdotter, Lagersberg 4:-
Olof Ersson, Westermarken 41 4:-
Jonas Jonsson, Eskilstuna 4:- 12:-

{till Kommunens fattige:}
6. Anna Lotta Larsson 4:-

{till Westermarkens fattige:}
Carin Ersson, Carl Johanstorp 4:-
Lovisa Eriksson, Westermarken 11 4:-
Smeden A. G. Thunholm Westermarken 29 4:- 12:-
Kronor 28:-

[MARG: Julpengar.]

{§152}
Till Nämnden inlämnade 3 st barnmor-
skeräkningar öfverlämnades till distriktsledamöter-
na för granskning; en fjärde åtog till Herr Larsson
betala i förskott samt därefter uttaga beloppet.

[MARG: Förlossningskostnad]

28/11 03

{§153.}
Att ersättas af hundskattemedel beviljade
Nämnden skodon åt enkorna Sofia Albertina
Hallins, Mina Löfgrens och Carolina Wilhelmina
Welins samt hustru Selma Larssons barn, allt
efter vederbörande distriktsledamöters pröfning
af behofvet.

[MARG: Skodon af hundskatte
medel.]

{§154.}
Af fjärdingsmannen Herr C. A. Thorild före-
teddes en lista å en del personer som,
ehuru de hade god arbetsförtjänst i staden,
saknade tillgångar att betala sina ut-
skylder i Fors socken; och beslöt Nämnden
att, därest dessa utskylder ej på den van-
liga indrifningsvägen kunde utkräfvas,
anlita stadsfogden i Eskilstuna att medels
utmätning af arbetslikviderna uttaga
socknens fordran i de fall där bri-
stande betalning berodde på tredska el-
ler liknöjdhet. I samband härmed åtog
sig ledamoten Herr Hyltén-Cavallius att
söka förmå Stålpressningsbolagets direk-
tör G. W. Larsson att, då
socknens fjärdingsman af bolagets ar-
betare skulle utkräfva utskylder, icke
söka förhindra detta.

[MARG: Tredskande skatte-
betalare.]

{§155.}
Till distriktsledamoten hade enkan
Anna Charlotta Andersson i Eriksdal
vändt sig med begäran om understöd
och af honom tillsagts att infinna sig
vid detta sammanträde. Då hon ej hör-
sammat denna tillsägelse föranledde
ej hennes begäran till någon åtgärd.

[MARG: Anna Ch. Andersson]

{§156.}
Till ledamoten Laurén hade anhöriga
till hustru Hilma Helena Pettersson, född

28/11 03

den 11 Juli 1845 och boende i Nyfors N:o 3, vändt
sig med begäran om hennes intagande å fattig-
gården, enär hon, tillfölje af sinnessjukdom styrkt
af läkarebetyg, ej kunde vårdas i hemmet; och
hade efter samråd med några af Nämndens leda-
möter hustru Pettersson intagits vid fattiggården
den 23 dennes. Då hon emellertid därstädes
visat sig lugn och stilla hade inga andra
åtgärder för hennes intagande å hospital vid-
tagits än prästbetyg anskaffats och plats för henne
efterhörts vid upptagningsanstalten i Nykö-
ping. Nämnden beslöt nu att hustru Petters-
son skulle, därest hennes tillstånd förvärras, sän-
das till nämnda anstalt på kommunens an-
svar och kostnaden därför, äfvensom för hen-
nes vård vid fattiggården med 75 öre om da-
gen, återsökas af Norrtälje stad, hvarest man-
nen vistats sedan år 1899, såvida ej mannen
ersätter densamma. (Utskrefs d. 29/11 och sänd af slägtingarna
till mannen d 2/12 03)

[MARG: Hilma Hel. Pettersson
tillh Norrtälje.
§61/05]

{§157}
Nästa ordinarie sammanträde skulle hållas
vid Tacktorp måndagen den 28 December kl
11 f. m. och protokollet därvid justeras.

[MARG: S.träde vid Tacktorp]

Som ofvan.
/H. Persson/

Justeradt
/Sig; Starck./
/Gustaf Lindberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 november 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105036.

Personrelationer