Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 november 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 november 1896

Anmärkning

{1896 28 Nov.i Sockenstugan]

Närvarande voro samtlige
Nämndens ledamöter utom
Herr O.Eriksson med godkändt förfall

§162
I och för tillstånds erhållande att
idka gårdfarihandel hade Gustaf Albert
Karlsson i Kina,Nyfors,begärt Nämn-
dens intyg om vandel och redbarhet;
och beslöt Nämnden vitsorda dessa
hans egenskaper jemte lämplighet
för bemälde rörelse,hvarom pro-
tokollsutdrag honom skulle med-
delas.

[{MARG:gårdfarihandel}]

§163
För sökande af rättighet att idka
gårdfarihandel hade smidesarbetaren
O.A.Holmström i N:o 17 Westermar-
ken begärt Nämndens yttrande om
hans ordentlighet och lämplighet
för dylik rörelse;och beslöt Nämn-
den vitsorda dessa hans egenskaper
för sådan rörelses bedrifvande

[MARG:{Gårdfarihandel}]

§164
Uppå derom från vederbörande gjord
anfordran hade fjerdingsman C.A.
Thorild vid besök å de respektive
platserna upprättat förteckning öfver
de minderårig personer,hvilka an-
vändes i arbete å de inom socknen
belägna fabrikerna;och förevisades
nu denna förteckning hvilken
skulle af Ordf.till Länsstyrelsen
öfversändas

[MARG:{minderåriga vid
fabriker}]

§165
Inför Nämnden föredrogs en från
Stockholms fattigvårdsnämnd ingången
skrifvelse med af Länsstyrelsen godkändt

{1896 28 Nov.i Sockenstugan}

kraf,för lemnad uppfostringshjelp
åt vid Tacktorp numera intagna flickan
Anna Math Tillbom;och beslöt Nämnden att
bemälde kraf,45 Kronor,skulle erläggas
att utgå ur Kommunens kassa.

[MARG:{Math.Tillbom
45,00 till Sthlm}]

§166
Nämnden godkände Ordförandens
åtgärd att efter samråd med vederböran-
de distriktsledamot hafva utfärdat
ansvarsförbindelse för vård å lasarettet
af Smeden Lars Johan Gråsten från
Johanneberg i Nyfors,hvilken genom företedt
läkarebetyg deraf styrkt sig vara i behof
äfvensom upplyst blifvit att han sjelf eller
genom andra saknade medel för Lasaretts-
vården,hvilken Nämnden beslöt skulle
utgå ur räntemedlen af socknens lasaretts-
fond,om dessa räckte till.

[MARG:{L.J.Gråsten
Lasarett}]

§167
Uppå af vederbörande distriktsledamot
C.Fahlborg gjord framställning beslöt
Nämnden att åt statdrängen P.Alins vid
Hagby gård i Konfrimationsåldern va-
rande flicka,enär bemälde Alin var enk-
ling med 4 minderåriga barn och i särdeles
torftiga omständigheter,måtte genom Herr
C Fahlborgs försorg anskaffas beklädnad,
hvarför Kostnaden skulle utgå ur
hundskattemedlen.

[MARG:{Alin,Hagby,
barn.kläder}]

§168
Nämnden beslöt att ansökan om
intagande och ansvarsförbindelse för
vård vid hospital skulle af ordf.
utfärdas för smidesarbetaren A.F.L.Fund-
berg från Kina i Nyfors,hvilken med
vederbörliga handlingar styrkts vara
i behof af sådan vård,hvarjemte be-

{1896 28 Nov.i Sockenstugan}

slöts att Fundberg,intill dess att ho-
spitalsplats honom kunde beredas,
måtte intagas vid Tacktorp;och
upplystes desslikes inför Nämnden,at
fabriksidkaren Arvid Nilsson,som
varit bemälde Fundbergs arbetsgifvare,
mundtligen godhetsfullt lofvat bekosta
hans hospitalsvård under 1:sta året,hvil-
ket till framtida efterrättelse borde
tagas till protokollet.

[MARG:{A.F.L.Fundberg
Hospital}]

§169.
Uppå af vederbörande distriktsledamot
G.Larsson derom gjord framställning
beslöt Nämnden att åt enkan Ida
Mathilda Carlsson i Grindstugan 7,Nyfors,
och hennes minderåriga barn måtte
utdelas dels ett för månaderna December
januari och Februari gällande understöd
af 15 kronor,som nu erlades att utgå ur
Kommunens Kassa,hvarefter hon
ifall af vidare behof skulle intagas
vid Tacktorp,dels att åt hennes i
skolåldern varande gosse skulle ge-
nom Herr G.Larssons försorg an-
skaffas beklädnad,hvarför Kost-
naden skulle tagas ur hundskat-
temedlen

[MARG:{Ida Math.Carlsson
understöd}]

§170
Föredrogs inför Nämnden för förklarings
afgifvande handlingar i målet rörande
Eskilstuna fattigvårdsstyrelse Kraf mot
Fors socken för lemnad fattigvård åt
smidesarbetaren Wideholm Westholm från Grindstugan 13
och beslöt Nämnden,enär insinuationer
att det fattigunderstöd som enligt
bemälde handlingar lemnats omnämnde
Wideholms familj år 1894,då han hade

{1896 28 Nov.i Sockenstugan}

hemortsrätt i Eskilstuna, skulle hafva
Staden tillfullo återgäldadts och så vidare,
föreföll något dubiös,Att i infordrade
förklaringen bestrida ifrågovarande
Kraf.

[MARG:{Westholm}]

§171
I till Nämnden stäld,af frejdebetyg
åtföljd,ansökan hade gårdsegaren
C.Ax.Borgström i Nyfors anhållit om
Nämndens förord till att sin nybygg-
da gård N:o 50 af Grindstugan,Nyfors,få
försälja svagdricka i mindre partier
än Tio liter;och beslöt Nämnden med
hänsyn till platsens lämpliga läge
i tät bebyggd och folkrik del af muni-
cipalsamhället lemna sitt bifall till
ansökan i fråga.

[MARG:{Svagdrickshandel}]

§172
I ändamål att hafva ständig tillgång på
torrt bränsle vid Tacktorp beslöt Nämnden
att i år liksom förut nu skulle inkö-
pas nödigt behof deraf vare sig i form
af redan upphuggen ved eller af S.K.skogs-
parker eller annorledes;och utsågos till
verkställande af bemälde inköp de bå-
da tillsynsingsmännen,hvilka god-
hetsfullt åtogo sig uppdraget.

[MARG:{Wed till
Tacktorp}]

§173.
Nämnden beslöt uppå derom gjord
framställning,att enkan Christina Char-
lotta Björklund från Hörnhammar måtte
erhålla sitt månadsunderstöd höjdt från
2 till tre Kronor från och med nästa års
början.

[MARG:{Christina Björk
lund.Hörnhammar}]

§174
Med anledning af en från sysslomannen
vid härvarande läns lasarett ingången
skrif-

{1896 28 Nov. i Sockenstugan}

velse med anhållan att ansvarssedel
måtte utfärdas för från Amerika
efter föräldrarnes derstädes timade
frånfälle hit återvända 13 åriga flic-
kan Anna Jansson,som haft
tjenst hos Skomakaren Wasberg i Eskils-
tuna,hvilken inforslat henne till
lasarettet men nekat betala lasaretts-
Kostnaden liksom äfven hennes släg-
ting,muraren Jansson i Nyfors,der
hon ock vistats,beslöt Nämnden,
som ansåg sig sakna befogenhet
att häri ingripa,att icke lemna
sitt bifall till ifrågavarande anhållan

[MARG:{Flickan Anna
Jansson från}
E:a]

§175.
Nämnden beslöt,på sätt vid före-
gående åren skett, att julpengar till
de fattige måtte utdelas och att föl-
jande personer skulle erhålla fyra
Kronor hvardera,neml:

{Af Rothoffska fonden}
Sofia Jonsdotter vid Lagersberg 4 Kr.
Maria Jonsdotter vid Lagersberg 4 -
Olof Ersson vid Rosenberg {4 - 12.}

{Westermarkens fattige}
Gustaf Olsson Bing i N:o 44 - 4 Kr.
Carin Ersson i N:o 22 - 4 -
Carolina Matth.Svensson i N:o 3 - 4 -
Greta Andersson i N:o 44 - {4 -} 16.

[MARG:{julpengar}

§176
Följande personer beslöt Nämnden
tilldela en half famn ved hvardera:
Gust.Olsson Bing i N:o 44 Westermarken
Enkan Greta Andersson i N:o 44 Westermarken
Enkan Carin Ersson i N:o 2 Westermarken
Enkan Carolina Mathilda Svensson i N:o 3 Westermarken

{1896 28 Nov.i Sockenstugan}

Enkan Lovisa Eriksson i N:o 11 Westermarken
Enkan Lindberg i N:o 29 Westermarken
Enkan Stina Andersson Larslund Westermarken
Enkan Carin Olsson i Fridhem
Enkan Anna Sofia Widerholm i Carljohanstorp

[MARG:Lotta Clara Lundin i Westerm.4. 5,00 för ved]

Enkan Anna Holmström i Wegersberg
Enkan Emma Charlotta Pettersson i Erikslund
Enkan Amalia Charlotta Höglund i Lorentzberg B.
Enkan Agnes Larsson i Johanneberg
Enkan Westerberg i N:o 15 Grindstugan
Enkan Westergren i Gustafsberg
Enkan Landin i Lindtorp;
och åtog sig ledamoten Herr J.Korell
att anskaffa och till vederbörande
öfverlemna bemälde ved af fullgod
beskaffenhet till ett pris af Tio Kr.per famn.

[MARG:{julved}]

§177
Mönstrades församlingens,å fattig-
gården ej intagne,hjon och bestämdes
deras underhåll för nästkommande första halfår sålunda:

{A)Äldre fattige}
5.Enkan Johanna Berglund i E-a bekommer
hyreshjelp d.1:ste April och 1:st October med 12,50
19.Enkan Christina Charlotta Björklund från Hörn-
hammar för månad 3,00
22 Enkan Sofia Wilhelmina Bergendal hos
Byggmästaren Carlsson,Elim,i qvartal 33,00
F,L.Nilsson i Grindstugan 7 i qvartal 15 00

{Fattige från Westermarken}
21.Gust. Olsson Bing i N:o 44 för månad 4,00
31 Enkan Carin Ersson i N:o 2 för månad 4,00
33.Enkan Aug.Charlotta Ågren i Björktorp för månad 6,00
52.Enkan Stina Andersson i Larslund för månad 4,00
76 Enkan Carolina Math.Svensson i N:o 3 för månad 4,00
Enkan Anna Lovisa Eriksson i N:o 11 för månad 4,00
Enkan Anna Pettersson i N:o 22 för månad 2,00
Enkan Greta Andersson i N:o 44 för månad 4 00

{1896 28 Nov.i Sockenstugan}

Smeden Thunholm i N:o 29 för månad 3,00
Enkan Clara Lundin i N:o 4 för månad 5,00

{Från Eskilstuna stad}
71.Frans Aug.Pettersson fr.Äppleviken i qvartal 15,-
76.Maria Christina Lindberg i Carljoh.torp för qvartal 12

{Från Strengnäs socken}
Ida Wilhelmina Björklund hos arrendator
41.Björklund vid L:a Ekstugan i qvartal 12,50

{Från Westra Wingåkers socken}
63.gossen Carl Olof Berg hos morf.soldat
A.F.Berg vid Löppinge soldattorp i qvartal 24,00

{Från Stockholms stad}
56.Enkan Maxmiliana Charlotta Wetter-
ström för månad- 6,00
93.gossen Carl Sune Carlsson
Ingeman hos Gårdfarihandl G.A.
Karlsson i Kina för månad 6,00

[MARG:{Halfårsunderhåll}]

§178
Följande Kommunens hjon skulle
i protokollet antecknas såsom varande
intagna å nedan nämnde ställen,neml:

{Wid Wadstena Hospital}
Stenarb.Theoder Ferdinand Molin från Wester-
marken mot en afgift af 50 öre pr dag,
hvarjemte ansökan inlemnats enl §168 härofvan
för vård å hospital af smidesarbetaren
A.F.L.Fundberg från Kina i Nyfors.

{I Nora stad}
Smedslärlingen A.G.Andersson för år 75 00

{Wid Idiotanstalten i Strengnäs}
Calla Elisabeth Eriksdotter Carlsson mot
en årsafgift af - 150.00

{1896 28 Nov.i Sockenstugan}

Beslöts att protokollet skulle
justeras af Herrar C.A. Thorild
och Josef Jonsson Skogstorp.

[MARG:{Protokoll}]

som ofvan

/S.Persson/

justeradt
/C.A.Thorild/

/Joseph.Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 november 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105035.

Personrelationer