Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 mars 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 mars 1903

Anmärkning

{I Prästgården den 28 Mars 1903.}

Närvarande: Nämndens samtlige ledamöter
utom Herrar Lindhé och Lindqvist,
hvilkas förfall godkändes.

{§32}
För Nämnden företrädde i § 2 här ofvan
omförmälda hustru Larsson och anmälde
att hennes man nu lämnat sin anställ-
ning i Trondhjem och rest till Bergen och
Stavanger. Ett till honom afsänt bref hade
återkommit såsom obeställbart; och beslöt
Nämnden att han skulle eftersökas för att å-
tergälda familjens fattigvård.

[MARG: Selma Larsson fr. W:n 32
§ {62}]

{§33}
Föredrogs Stockholms fattigvårdsnämnds
ansökan om ersättning med en krona
om dagen från och med den 20 sistl. Februari
för arbetaren Frans Gustaf Anderssons vård
å fattigvårdsinrättning i Stockholm. Andersson,
som bott i Nyfors N:o 76, flyttade till Stockholm 1901
i April månad och åtnjöt under 1902
kostnadsfri lasarettsvård därstädes. Då det icke
styrkts att denna lasarettsvård varit betingad
af Anderssons medellöshet skulle emellertid
krafvet bestridas.

[MARG: Frans G. Andersson
fr. Stockholm.
§82]

{§34.}
För Nämnden företrädde enkan Hanna
Westerberg från Nyfors N:o 15, senast omnämnd
i § 159 af sistlidet års protokoll, och anhöll om
ett varaktigt understöd enär hon ej mäktade
försörja sig och 3 minderåriga barn. Med bifall
härtill beviljade Nämnden henne ett hyresbidrag af
15 kronor i kvartalet, att utgå från den 1 näst-
kommande April.

[MARG: Hanna Westerberg
fr. Nyfors N:o 15]

{§35}
Föredrogs och lades till handlingarna Länssty-
relsen kungörelse af den med tillkän-
nagifvande att kommunalnämnden ägde på-
kalla sjuksköterskas biträde för desinfektion,
när hennes tjänstgöring vid sjukhuset det
tillät, mot ersättning af femtio öre om da-
gen, fri kost och skjuts.

[MARG: Desinfektion]

{§36}
I § 172/02 senast omnämnda Johanna Sofia
Pettersson från Westermarken, nu boende
vid Fridhem i Nyfors, hade återigen några dagar
vistats vid Tacktorp men nu begärt un-
derstödets höjande till sex kronor i må-
naden då hon själf skulle bestyra sin
försörjning. Nämnden biföll denna
hennes begäran och skall det förhöjda
understödet utgå från och med 1 nästkom-
mande April.

[MARG: Joh:a Sofia Pettersson
{§ 108}]

{§37.}
Enligt Nämndens beslut den 29 Decem-
ber 1902, §176, förelåg nu förslag om
inrättande af två dårceller i första rum-
met till venster å nedre botten i nya bygg-
naden vid Tacktorp, genom rummets
afbalkning med plank och ett fönsters
igensättande samt det andras förseende
med galler jämte upptagandet af två nya
fönstergluggar på byggnadens gafvel. För
dämpande af ljudet skulle väggarna be-
klädas med slätspåntade bräder på [tunn]
läkt samt mellanlägg af grof papp. Golf-
vet skulle förbättras genom påläggande
af ett nytt golf ofvanpå det gamla och
värme i cellerna erhållas genom galler
af järn vid taket samt insättning af
en kamin i förrummet. Fasta britsar af
trä samt klosettanordning anbringas och
väggar, tak och golf målas med oljefärg.
Enligt af byggmästaren G. A. Pettersson upp-

28.3.03

gjort materialförslag skulle kostnaden
härför uppgå till 635 kronor 75 öre, men då
det möjligen under arbetets fortgång kun-
de behöfva vidtagas några detaljförändrin-
gar höjdes beloppet till 700 kronor; och
skulle detta förslag underställas kom-
munalstämmans pröfning med begäran
om bemyndigande för Nämnden att låta
utföra arbetet på för socknen bäst e-
konomiska sätt.

[MARG: Dårceller vid Tacktorp]

{§38}
Enkan Stina Andersson i Larslund hade
hos distriktsledamoten gjort anhållan att
blifva intagen vid fattiggården, enär det
underhåll af 5 kronor hon bland Wester-
markens fattige uppbär var otillräckligt
då hon af sjukdom och ålderdom började
blifva oförmögen att försörja sig själf
Nämnden biföll hennes begäran och skulle
hon intagas vid fattiggården den 2 nästkom-
mande April samt uppbära underhåll
för samma månad så att hon kunde låta
rengöra sin lägenhet o. d.

[MARG: Stina Andersson
till Tacktorp]

{§39}
Från sömmerskan Carolina Lind i Eskils-
tuna, understödstagare från Rothoffska fonden,
hade begäran ingått om förhöjning af un-
derstödet; och uppdrog Nämnden åt Herrar
Lindberg och Thorild att verkställa undersök-
ning rörande hennes behof af begärd förhöj-
ning.

[MARG: Carolina Lind
§48]

{§40}
Från Barnmorskan Edla Widlund inkom-
men räkning å förlossningskostnad 16 kronor
öfverlämnades till distriktsledamoten för gransk-
ning.

[MARG: Förlossningskostnad
{§ 54}]

{§41}
Under ett anfall af sinnesförvirring hade
den 13 dennes arbetaren Karl Oskar Björk, född den
15 April 1879 och senast skrifven i Nacka församling
af Jönköpings län, kastat sig ut genom ett fönster
i andra våningen i Gredby gård, hvarest han till-
fälligt vistades, och därvid skadat sig i en hand
och en fot så att han måste afföras till lasa-
rettet, hvarest han blifvit förbunden. Därifrån ha-
de han olofligt aflägsnat sig samt omhänder-
tagits å Järnvägens område samt förd till
fattiggården. Sedermera har ersättningstalan
väckts mot Karlskoga församling i Örebro län,
hvarest han syntes äga hemortsrätt, om ersätt-
ning för hans skjuts med 5 kronor samt
1 krona 50 öre om dagen för hans vård. Dessa
åtgärder gillades nu af Nämnden, som på
Björks begäran, att få lämna fattiggården
ifall han kunde förskaffa sig respengar
härifrån af sin förre arbetsgifvare, förkla-
rade sig icke hafva något att invända
däremot, då han nu syntes hafva återfått
sina sinnens bruk.

[MARG: Karl Oskar Björk
{§162}]

{§42}
Af torparen Blomberg vid Hagstugan fram-
stäld begäran om erhållande af Henning
Hallqvist till hjälp under ett år öfverlämna
des till tillsyningsmännens afgörande

[MARG: H. Hallqvist
i tjänst]

{§43.}
Protokollet skulle justeras nästa sammanträde

[MARG: Protokollet.]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius/.
/Sig, Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 mars 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105034.

Personrelationer