Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 juli 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 juli 1894

Anmärkning

{1894 den 28 Juli vid Carl Gustafs Stad}

Närvarande voro undertecknad ordfö
rande Samt Herrar Thorild, Westersson,
Starck, H. Persson, Eriksson och S. Persson

§89.
Herrar A. J. Westersson och C. A. Thorild utsågos
att, efter kallelse, justera detta protokoll hos
ordföranden.

§90.
Uppå anmälan att vid åtskilliga ställen
inom kommunen helsovårdsStadgans
föreskrifter ej funnos iakttagna hade syn,
på sätt §88 i protokollet här ofvan angifver,
blifvit förrättad, hvarivid befanns

Vid uthuslängan å Prestgårdens egor:
vid afträdet funnos latrinburkarna sön-
derspruckna, och innehållet kringrunnet,
hvarjemte å gården finnes en stor pöl, full
med orenlighet, från hvilket allt sprides
en förpestande stank, hvilket här inne-
bär så mycket större fara, som platsen
är belägen invid allmänna landsvägen
och jernvägslinien samt lasarettet och
kyrkan; nämnden beslöt förelägga
hemmanets arrendator; Stationsin-
spektoren J. Ericsson, som disponerar
denna uthuslänga, att inom trenne
dagar efter delfåendet af detta beslut
hafva låtit bortföra all orenlighet och
latrin såväl från afträdet som pölen,
att inom samma tid hafva låtit fylla
gropen med groft grus, jord eller annat
lämpligt ämne, samt att afträdet, om
allt fortfarande kommer att begagnas,
skall inom åtta dagar efter delfåendet
häraf förses med täta, lätt flyttbara kärl,
som skola placeras å tätt underlag
af plank, ofvanpå hvilket anbringas

{1894 den 28 Juli vid Carl Gustafs Stad.}

1.5 à 2 t:s slanor för åstadkommande af luft-
vexling mellan burkar och underlag,
börande i öfrigt underlaget så anordnas,
att mellan kärlets öfverkant och fjölen
blir ett mellanrum af 4 à 6 tum; sko-
lande kärlen tömmas, innan de blifva
öfverfylda och innehållet under den
varmare årstiden blandas med torf-
mull eller annat lämpligt ämne;
vid vite för underlåtenhet att fullgöra
någon af nu gifna föreskrifter af tjugo
kronor.

§91
Vid Stålfors finnas vid verkstadens afträ-
de burkarne placerade direkt på un-
derlaget, hvarigenom luftvexling mellan
burkarne och underlaget förhindras, hvar-
jemte afträdena voro i hög grad osnygga
och orena; nämnden beslöt ålägga fa-
briksidkaren L. Fr. Ståhlberg att inom trenne dagar
efter delfåendet af detta beslut och vid vite
af tio kronor låta under latrinburkarna
anbringa 1.5 à 2 t:s narar för åstadkom-
mande af luftvexling samt att låta skura
och rengöra afträdena, hvilket senare,
vid förut förelagdt vite, bör ske, så ofta
omständigheterna det påfordra.

Vid ett annat afträde, som användes
af här boende hyresgäster, blandas latri-
nen med stallgödsel; men då härifrån
sprides stank, och denna anordning måste
anses helsofarlig för den här boende be-
folkningen samt för den talrika per-
sonalen å härinvid varande stora fabri-
ker äfvensom för resande å närbelägna
landsvägen och jernvägslinien, beslöt
nämnden förelägga fabriksidkaren

{1894 den 28 Juli vid Carl Gustafs Stad.}

L. Fr. Ståhlberg att före den 15 instundande Sep-
tember hafva låtit vid afträdet anbringa
täta, lätt flyttbara kärl, som skola hvila
å 1.5 à 2 t:s narar ofvanpå tätt underlag af
plank samt med iakttagande, att afstån-
det mellan kärlens öfverkant och fjölen
blir 4-6 tum, hvarjemte för stallgödseln
skall anbringas gödselkista med cement-
botten, vid vite för underlåtenhet härut-
innan af Tjugo kronor.

§92
Å s.k. Kronoskogen, å den plats som
af Helsovårdsnämnden i Eskilstuna
af Herr H. Persson å Svallinge förhyres
till upplagsplats, finnes i marken ned-
gräfd en större, omkring tre fot djup lår,
i hvilken, utom annan orenlighet,
blifvit, utan något förut gjordt försök
till desinfektion, nedvräkt en mängd
å torget i Eskilstuna beslagtaget skämdt
kött och andra födoämnen, hvarifrån
sprides en förpestande stank till fara
för omkringboendes och förbipasserandes
helsa, hvilken fara än ytterligare ökas
derigenom, att en del af dessa ämnen
af hundar och foglar kringsläpas och
kringströs samt blifva liggande och
förpestande trakten vida omkring och
sålunda utgörande en verklig pesthärd;
i anledning häraf beslöt nämnden
förelägga Helsovårdsnämnden i Eskils-
tuna att inom trenne dagar efter del-
fåendet häraf samt vid vite af tjugo
kronor hafva låtit med jord eller annat
lämpligt ämne fylla förberörda lår
samt täcka densamma till den höjd,
att stank förhindras sprida sig derifrån;

{1894 den 28 Juli vid Carl Gustafs Stad.}

derjemte ålägges nämnden, att, då skämda
födoämnen eller dylikt till nu förevarande
eller annan plats inom kommunen
utföres för att oskadliggöras, desamma
skola nedgräfvas till sådant djup, att de
sålunda nedgräfda föremålen täckas
af minst två fot lager af jord; och äfven detta
vid förut bestämda vite af Tjugo kronor.

§93.
Å de lotter å Gredby kronohemmans egor,
som arrenderas af C. G. Pettersson, finnas
invid gränsen mot Nyfors samhälle
uppförda flera stycken svinhus, från hvil-
ka äfvensom från den derifrån utflytan-
de orenlighet sprides en förpestande stank;
i anledning häraf beslöt nämnden å-
lägga arrendatorn C. G. Pettersson i Gred-
by att inom åtta dagar efter delfåendet af
detta beslut hafva låtit utrymma alla de
här afsedda svinhus, hvilka derefter äfven-
som svingårdarna skola rengöras, och
orenligheten bortföras, hvarjemte dessa
svinhus ej vidare må begagnas eller
andra uppbyggas för svinhållning i
närheten af Nyfors samhälle med min-
dre iakttages hvad i 17§ 2 mom. gällan-
de HelsovårdsStadga föreskrifves, vid
vite, för underlåtenhet att ställa sig till
efterrättelse någon af nämndens här gif-
na föreskrifter, af Tjugo kronor.

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt den 31 Juli 1894
/A. J. Westersson
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 juli 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105026.

Personrelationer