Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 januari 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 januari 1905

Anmärkning

{I Sockenstugan den 28 Januari 1905.}
Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
bestående af Herrar

Belin, A. vald för tiden 1905-08
Hyltén-Cavallius, C. 1903-06
Jonsson, J. 1905-08
Kåberg, C. A. 1905-08
Laurén, E. 1905-08
Lindhé, H. 1903-06
Lindqvist C. A. 1903-06
Persson, H ordförande. 1905-08
Starck, C. S. vice ordförande 1903-06
Thorild, C. A. och 1903-06
Westergren, W. 1904-06

{§1}
Till Nämndens kassaförvaltare under
år 1905 återvaldes ordföranden H. Persson

[MARG: Kassaförvaltare]

{§2}
Till kontrollant vid uppbördsstämmorna
återvaldes vice ordföranden C. S. Starck

[MARG: Kontrollant]

{§3.}
Till tillsyningsman vid fattiggården
under åren 1905 och 1906 återvaldes Herr J.
Jonson. Kvarstående under år 1905: H Persson

[MARG: Tillsyningsman]

{§4}
För Nämnden företrädde arbetaren Carl
Erik Bergstedt från Flacksta och anhöll om
understöd, enär hans hustru var blind och
sålunda endast i ringa mån kunde bidraga
till hushållets skötsel, som omhänderhafdes
af en 11-årig son; men då Bergstedt, som är

28/1 05.

40 år gammal samt frisk och arbetsför ansågs
kunna reda sig utan understöd, om han förde
ett ordentligt lefnadsätt, kunde ej Nämnden
bevilja hans begäran utan erbjöd honom
att jämte familjen blifva intagen vid fattig-
gården hvarest han skulle erhålla ersätt-
ning för sitt arbete sedan afdrag gjorts för
hans och familjens underhåll. På detta erbju-
dande förklarade sig emellertid Bergstedt icke
kunna ingå

[MARG: C. E. Bergstedt]

{§5.}
Till ogifta Anna Karlsson från Nyfors
N:o 70 B, född den 7 September 1876, hade ledamoten
Herr Thorild jämlikt § 156 i 1904 års protokoll
utbetalt ett understöd af Tio kronor
enär hon tillfölje af långt framskridet hafvande-
skap ej kunde försörja sig och 2 minderåriga
barn. Till detta sammanträde hade hon kallats och
instälde sig äfven inför Nämnden samt begärde yt-
terligare understöd, hvarjämte hon uppgaf att en
hennes dotter Anna Alexandra, född den 12 Dec 1900,
underhölls af Kung Karls socken. Godkännande
det utgifna understödet beslöt Nämnden nu till-
dela henne ytterligare behöfliga Tio kronor
samt om hon ej kunde reda sig månads-
understöd taga henne till fattiggården, hvarjämte,
om hennes uppgifter angående den utackorde-
rade dottern befinnas riktiga, Kung Karls socken
skulle sökas för det utgifna underhållet.

[MARG: Anna Carlsson
{§36}]

{§6.}
För Nämnden företrädde hustrun till arbetaren P. J.
Löfstrand från Nyfors N:o 70, född 1845 den 27 Mars, och an-
höll om hjälp till hyran, enär mannen legat sjuk
i öfver två år; och biföll Nämnden denna begäran
sålunda att Löfstrand skulle erhålla 5 kronor i må-
naden tills vidare med vilkor att 17-årige sonen Edvin skaffade
sig sysselsättning och icke underhölles på detta under-
stöd och den sjukhjälp Löfstrand erhölle.

[MARG: P. J. Löfstrand]

28/1 05.

{§7.}
För Nämnden företrädde faktoriarbetaren Johan
Sigfrid Hellgren från Nyfors N:o 17 och anhöll att kom-
munen ville ansvara för betalningen af hans vård
vid Hålahults sanatorium under tre månader med
kr 1:25 per dag. Denna hans begäran blef ock
af Nämnden bifallen.

[MARG: J. S. Hellgren
{§175}]

{§8.}
Med anledning af beslutet i § 173 af nästlidet
års protokoll rörande Föreståndarens vid fattig-
gården till tillsyningsmännen för yttrande hän-
skjutna begäran om en löneförhöjning af 400
kronor, hade dessa föreslagit, att lönen skul-
le höjas med 200 till 1200 kronor. Men då
Nämnden ansåg, att föreståndare Jansson,
som tillträdt sin befattning den 15 Mars 1898
mot en lön af 400 kronor, som efter hand
höjts till 1000 kronor, var lika högt aflönad
som motsvarande befattningshafvare i orten,
beslöts afstyrka den gjorda framställnin-
gen, som skulle hänskjutas till kommunalstämman.

[MARG: Föreståndarens lön.
{§74}]

{§9.}
Tillsyningsmännen föreslogo, med anled-
ning af Herr Westergrens vid föregående
sammanträde väckta förslag (§ 176/1904), att
samtlige vid fattiggården intagna hjon skulle
omedelbart efter frukostmålet erhålla en
kopp kaffe samt två skifvor hvetebröd.
Detta förslag godkändes af Nämnden som
beslöt dess tillämpning från och med
nästkommande Februari.

[MARG: Kaffe till hjonen]

{§10.}
I § 106 af 1904 års protokoll omnämnde
stenhuggaren Carl Erik Eriksson hade så-
som hjälp till hustruns begrafning erhållit
14 kronor; detta godkändes nu af Nämnden.

[MARG: C. E. Eriksson]

{§ 11}
För flickan Elsa Bergström från Nyfors 85

28/1 05

hade den 13 dennes ansvarsförbindelse å lasa-
rettsvård utfärdats; men då hon hitflyttat un-
der år 1904 från Eskilstuna N:o 347 skulle stadens
fattigvårdsstyrelse tillfrågas om den utan lagsök-
ning ville betala kostnaden (Godkändt till betalning 18/2)

[MARG: Elsa Bergström]

{§12.}
Åt undertecknad ordförande samt Herr Thorild
uppdrogs att till högsta möjliga pris försälja
socknen tillhöriga åbyggnaderna å Wästermarken
N:o 11.

[MARG: Wästermarken N:o 11]

{§13.}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag af den 28
nästlidne December med åläggande för Klosters
socken att ersätta för i § 148 af 1904 års proto-
koll omnämnda hustru Hult och hennes min-
deråriga barn hafdva kostnader; och skulle räk-
ning härå tillställas nämnda socken.

[MARG: Hustru Kristina Hult
o barn]

{§14.}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag den 31 näst-
lidne December med åläggande för Björkviks
socken att ersätta blifvande lasaretts- och an-
dra fattigvårdskostnader för i § 116 af 1904 års
protokoll omnämnda flickan Tyra Johansson;
och skulle räkning härå tillställas Björkviks
socken så snart Johansson blir utskrifven från
lasarettet.

[MARG: Tyra Johansson
{§28}]

{§15.}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag af den 19 den-
nes med åläggande för Åkers socken att er-
sätta för i § 169 af 1904 års protokoll omnämnda
enkan Sofia Albertina Andersson hafda kostna-
der; och skulle räkning härå tillställas nämn-
da socken

[MARG: Sofia Alb. Andersson o
barn]

{§16}
För Nämnden anmäldes att arfskifte nu
hållits efter i § 145 af nästlidet års protokoll om-
nämnda Amanda Karolina Wahlström i Flen, hvarvid
kommunen bekommit dels den på Wahlströms syss-
ling F. O. Pettersson belöpande andelen 470 kronor dels ock det
förskott af 175 kronor som ombudet Laurén en-
ligt § 99 af 1903 års protokoll erhållit för arfs-
rättegångens förande. Genom öfverenskommel-
se med öfriga arfvingarna hade arfvet de-
lats lika hvadan Petterssons andel upgått
till 1/7:del i stället för 1/9:del. Nämnden godkände
för Petterssons räkning arfskiftet.

[MARG: Arfskifte efter Amanda
Wahlström.]

{§17.}
Vid fattiggården intagna Elin Jonsson hade
anhållit att jämte sitt yngsta barn blifva utskrif-
ven därifrån för att taga tjänst, men kvarlämna
två af barnen 13 och 8 år. Denna ansökan bord-
lades tills dess tillsyningsmännen förvissat sig
om hurudan den plats var, som hon skul-
le tillträda.

[MARG: Elin Jonsson]

{§18.}
På begäran af mannen hade hustru
Carolina Stenborg från Norra Fridhem i
Nyfors varit intagen vid fattiggården i
6 dagar mot en ersättning af 50 öre om
dagen. Detta godkändes af Nämnden.

[MARG: Carolina Stenborg]

{§19.}
Af enkan Anna Andersson i Stenby
framstäld begäran att svagsinte Anders
Jonsson därstädes måtte intagas vid
fattiggården bordlades tills vidare

[MARG: Anders Jonsson]

{§20}
Tre företedda räkningar å förloss-
ningskostnader för Signe Walén, Nyfors 45, Au-
gusta Österberg, Nyfors 39 och Alma Karolina
Nilsson, Nyfors 49, godkändes till betalning.

[MARG: Förlossningskostnad]

{§21}
Jämlikt § 13 i Fattigvårdsförordningen
uppdelades socknen i följande 10 distrikt

{1:a distriktet:} ledamoten A Belin

Kvarteren N:ris 5-20 samt 21 och 22
i Nyfors;

28/1 05

{2:a distriktet:} ledamoten C. A. Kåberg:

Kvarteren 6, 7, 18, 19 och 23

{3:e distriktet:} ledamoten C. A. Thorild:

Kvarteren 3, 4, 8, 9 o 17 samt Forshem

{4:e distriktet:} ledamoten C. A Lindqvist

Kvarteren 10, 11, 15 och 16.

{5:e distriktet:} ledamoten W. Westergren:

Kvarteren 12, 13 och 14, Forsbomsvreten och Wästerm till N:o 10.

{6:e distriktet:} v. ordföranden C. S. Starck:

Wästermarken från N:o 11 till slutet, samt
lägenheterna å Tunafors Hofs och Werrestorps ägor.

7:e distriktet: ledamoten J Jonson:

Skjulsta, Kälby, Skogstorp, Lagersberg

8:e distriktet: ledamoten H. Lindhé:

Frönäs, Mesta, Wiby, Åsby och Hagby.

9:e distriktet: ordföranden H. Persson:

Flackersta, Flacksta, Kolsta, Lundby, Sten-
by och Svallinge.

10:e distriktet: Ledamoten C. Hyltén-Cavallius:

Carl Gustafs stad och Gredby

[MARG: Distrikt]

{§22}
Protokollet skulle justeras vid nästa sam-
manträde

[MARG: Protokoll]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Erik Laurén,/
/Alfr Kåberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 januari 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105025.

Personrelationer