Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 juli 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 juli 1906

Anmärkning

I Sockenstugan den 28 Juli 1906.
Närvarande:Nämndens ledamöter utom
Herrar Hyltén-Cavallius, och Kåberg,
af hvilka den senare icke an-
mält förfall, och för sin uteva-
ro fälldes att böta två kronor,
att användas till extra förplägning
vid Tacktorp.

[MARG: Böter.]

{§141.}
Hos Länsstyrelsen hade Klosters fattig-
vårdsstyrelse begärt åläggande för Fors socken
att ersätta arbetaren August Herman Svensson
tilldelad fattigvård 15 kronor; men då Svensson
enligt vunna upplysningar flyttat från Fors
socken till Helenborg i Klosters socken redan
den 1. November 1904, skulle krafvet bestridas.

[MARG: A H. Svensson]

{§142.}
I §55 senast omnämnda hustru Anna
Maria Andersson hade nu åtalats för det
hon förledt sina barn till tjufnadsbrott. Då hon
förut förklarat att orsaken därtill låge i fa-
miljens fattigdom och det förhöjda understödet
hvilket Stockholms fattigvårdsnämnd förklarat
sig villig ersätta, ej synes räcka till, beslöt
fattigvårdsstyrelsen begära familjens hem-
sändning till Stockholm.

[MARG: Anna Maria Andersson]

{§143}
I §126 omnämnda änkan Johanna Wilhel-
mina Julin hade tillfölje af några veckors vi-
stelse i Nyfors före årsskiftet 1904-05 fått hem-
ortsrätt härstädes. Då hom ämnade utackordera
dera det minsta barnet och skaffa sig arbete
så att hon därmed torde kunna försörja sig,
erhöll hon 10 kronor i tillfälligt understöd
för Augusri månad.

[MARG: Joh:a W:a Julin.
{§178}]

{§144.}
I §128 omnämnda änkan Anna Maria Karlsson
företrädde och anhöll att i stället för att blifva in-

28.7.06

tagen vid fattigvårdsanstalten erhålla ett
kontant understöd, i hvilket fall
hon trodde sig erhålla bostad hos sin stjuf-
moder i Eskilstuna (från sin nuvarande bo-
stad måste hon afflytta på grund af ogulden
hyra). Styrelsen ansåg emellertid att änkan
Karlsson icke kunde reda sig själf hvarfö-
re det förut fattade beslutet skulle vidhål-
las, synnerligast som stjufmodern endast hade
ett rum och därjämte två vuxna söner hemma.

[MARG: Anna M. Karlsson]

{§145}
Från Säby fattigvårdsstyrelse hade erhållits
räkning å Maria Elisabet Olsdotter (§27 här ofvan)
tilldelad fattigvård, slutade å ett belopp af
kr öre, beräknat efter 50 öre per dag;

detta belopp hade dock nedprutats med 5
kronor, sedan Säby fattigvårdsstyrelse gjorts uppmärk-
sam på utslagets innehåll. Därjämte ha-
de anmärkts att beloppet ansågs oskäligt
högt, då Olsdotter endast åtnjutit 2 kronor
i månaden samt en del naturapersedlar.
Säby socken, härom underrättad, hade nu
anhållit om handräckning för beloppets
utbekommande, och beslöts nu att icke
medgifva högre betalning än hvad som
kunde visas hafva till Olsdotter utgifvits.

[MARG: Maria E. Olsdotter]

{§146.}
Föredrogs Länsstyrelsens resolution af den
dennes uppå fattigvårdsstyrelsens ansökan
om åläggande för Klosters kommun att er-
sätta å §150/05 senast omnämnde Ivar Vatgar
Astley Sjögren tilldelad fattigvård, hvari sty-
relsens ansökan, som först riktats mot
Stockholms stad, underkändes. Då ändring
häri, tillfölje af att fadern Sjögren vid för-
sta understödets beviljande skulle ägt hem-
ortsrätt i Fors socken, sannolikt icke stode
att vinna, beslöt kräfva fadern för kostnaden.

[MARG: Ivar V. A. Sjögren]

28.7.06.

{§147.}
Föredrogs Sundby sockens fattigvårdssty-
relses ansökan om ersättning för drängen
J. A Johansson tilldelad fattigvård; och skul-
le förklaringen grundas på de närmare upp-
lysningar om Johansson ledamoten Laurén
åtog sig anskaffa. (Haft tjänst 1/10 1904 - 1/10 1905 och
Brickstugan å Hof; tagen till Tacktorp 4/8 06, krafvet
godkändt och betalt).

[MARG: J. A. Johansson
{§154}]

{§148.}
Då statdrängen Aug Jonsson ämnar söka en
vaktmästareplats vid Klosters folkskolor medgaf
styrelsen att Jonsson, ifall han erhöll platsen, ge-
nast skulle få afflytta för att tillträda densamma.
Orlofssedel skulle af ordföranden utfärdas.

[MARG: Aug. Jonsson]

{§149.}
Till styrelsen hade genom vederbörande distrikts
ledamot änkan Elin Ann Matilda Gustafsson,
från Nyfors N:o 97, vändt sig med begäran om-
understöd, enär hon tillfölje af långt fram-
skridet hafvandeskap ej kunde försörja sig
och två minderåriga barn; och beviljades hon
ett tillfälligt bidrag af femton kronor, som
skulle återsökas af Eskilstuna stad enär
makarna därifrån hitflyttat den 15 Jan. 1905.

[MARG: Elin A. M. Gustafsson
{§158}]

{§150.}
Till i §117 här ofvan omnämnda änkan
Hesselgren beviljades äfvenledes för Augusti 10 kronor

[MARG: Maria Hesselgren]

{§151.}
Som understödstagaren Henrik Andersson §112 vid
flera tillfällen varit öfverlastad så att han af
polismyndigheten i Nyfors måst omhän-
dertagas, beslöt styrelsen att han härför
skulle tilldelas en allvarlig varning med
underrättelse tillika att han, därest
han ej ändrade lefnadssätt; komme att
mista sitt kontanta understöd och i stället
intagas vid fattigvårdsanstalten.

[MARG: Henrik Andersson
{§197}]

28.7.06

{§152.}
Till fattigvårdsstyrelsens ombud vid den
fattigvårdskongress som den 4-6 oktober det-
ta år kommer att hållas i Stockholm
utsågos ledamöterna E. Laurén och W.
Westergren, hvilka båda anmält sig
såsom deltagare i kongressen.

[MARG: Ombud vid fattig-
vårdskongressen.]

{§153}
Protokollet justeras nästa sammanträde.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H, Persson/

Justeradt
/Erik Laurén,/
/Sig; Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 juli 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105027.

Personrelationer