Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1898

Anmärkning

{1898 28 Dec. vid Tacktorp}

Närvarande voro
samtlige Nämndens
ledamöter.

§197
Med anledning af en från
Provinsialläkaren D:r V. Mossberg
till Nämnden aflåten skrifvelse
med anhållan att, enär difteri
utbrutit vid Fröslunda soldattorp
hos arrendatoren Lundholm, hvars
ena barn, en 5 årig gosse blif-
vit afförd till Epidem. sjukhuset,
Nämnden måtte föranstalta om
ifrågavarande bostads desinfici-
ering, beslöt nu Nämnden att
så skulle ske samt uppdrog åt
distriktsledamoten J. Korell att
derom underrätta Lundholm
hvarjemte Herr Thorild åtog sig
att hos Stadens Helsovårdstillsynings-
man Herr Carlsson anhålla att
han oförtöfvadt ville åtaga sig
bemälde desinficiering, hvar-
för Kostnaden skulle utgå
ur Kommunens Kassa.

[MARG: {Difteri vid Frös}
{lunda soldattorp}]

§198.
Upplästes Kon. Befallnings-
hafvandes utslag, hvarigenom
Härads socken förpligtas ersätta
Fors socken för pigan Anna Al-
bertina Hjelmbergs vårdande vid
fattiggården Tacktorp efter 79 öre
om dagen som ock hvad vidare
Fors socken utgifvit eller kan
komma att för henne utgifva
i enlighet med 1§ af fattigvårds

{1898 28 Dec vid Tacktorp}

och skulle utslaget bland
Kommunens öfvriga handlingar
förvaras.

[MARG: {Utslag}

§199
Inför Nämnden företrädde enkan
Anna Augusta Svensson från Sommarvik
med anhållan om understöd, enär
hon hade 6 barn, hvaraf del älsta
9 år; och beslöt Nämnden med från-
gående af sitt i § 177 härofvan fattade
beslut att, enär en hennes nu när-
varande broder [OLÄSLIGT]lofvade att efter för-
måga bispringa henne, tillsvidare
tilldela henne ett hyresbidrag
af 15 Kr. i qvartal, som skulle
af distriktsledamoten Herr C.
Ax. Borgström lyftas ock till
vederbörande husvärd utbetala

[MARG: {Enkan Svensson}
{Sommarviken}]

§200
Företrädde inför Nämnden f. pi-
gan Sofia Pettersson, som förut varit
intagen vid Tacktorp men nu vista-
des vid Hagby i Fors, med anhållan
om ett par kängor till en hennes
i skolåldern varande flicka, och
beslöt Nämnden villfara denna hen-
nes begäran, hvilket beslut distrikts
ledamoten Herr C Fahlborg fick
i uppdrag att verkställa och
skulle kostnaden, sex Kronor,
utgå ur hundskattemedlen

[MARG: {Skor åt Fia Pet-
terssons barn, Hagby}]

§201
Wid Tacktorp intagne förre
gardisten Hjelm företrädde nu
inför Nämnden med anhållan
att instundande sommar
få genomgå en kur vid

{1898 28 Dec. vid Tacktorp}

Bie badanstalt, och beslöt
Nämnden att , enär Hjelm, som
vore endast några och tjugo år
gammal, lede af en ovanligt
svår reumatism, som hotade
att göra honom till krympling
för hela lifvet, på läkarens
inrådan bevilja denna hans
begäran; och skulle kostnaden
utgå ur Kommunens medel.

[MARG: {Hjelm till Bie}]

§202
Förekallades inför Nämnden
vid Tacktorp intagne f. smides-
arbetaren Löfdal, hvilken på
sjelfva julaftonen inkommit starkt
berusad vid bordet, klandrat Ko-
sten, skymfat anstaltens före-
ståndare och föreståndarinna
samt iöfvrigt uppfört sig rått
och brutalt; i allvarliga och stränga
ordalag förehöll honom Nämn-
den nu det oskickliga i hans
uppträdande samt uppmana-
de honom strängeligen att
uppföra sig ordentligt vid äfven-
tyr att i motsatt fall blifva
intagen å förbättringsanstalt.

[MARG: {Löfdal varnas}]

§203
Några anmärkningar mot
anstalten, dess föreståndare eller
föreståndarinna hade hjonen
ej att inför Nämnden fram
ställa.

[MARG: {Hjonens inkallande}]

Nämnden beslöt att tjugofem
Kronor som julgafva nu skul-
le föreståndaren tilldelas att

{1898 28 Dec vid Tacktorp}

utgå ur Kommunens kassa

[MARG: {Föreståndaren}
{julgåfva}]

§205
Afgående Ordf. tackade nu
Nämnden för ett ovanligt
enigt och godt samarbete, hvil-
ket han önskade ständigt
måtte fortfara äfven under
den nyvalde ordföranden till kommu-
nens lycka och båtnad, hvar-
efter sammanträdet upplöstes.

[MARG: {Ordförandens afgång}]

§206
Beslöts att detta protokoll
skulle justeras af Herrar
C. Ax. Borgström och S. Starck.

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeras
/C. Ax. Borgström/
/Sig, Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105018.

Personrelationer