Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1895

Anmärkning

{1895 28 Dec i Sockenstugan}

Närvarande voro alla
Nämndens ledamöter
utom H.Persson samt
J.Andersson Stenby båda
med godkändt förfall
frånvarande

§157
Föredrogs inför Nämnden Kon.
Befallningshafvandes Utslag,hvari-
genom Gillberga socken förplig-
tas ersätta Fors socken den 2 sist
lidne November utgifven fattigvård
sex Kronor åt förra pigan Anna
Charlotta Andersson,förut boende vid
Mesta;och skulle utslaget bland
socknens öfriga handlingar förvaras

[MARG:{Anna Charlotta
Andersson
Utslag}]


§158
Med anledning af Nämndens
åt ledamoten Herr C.Lindqvist
lemnade uppdrag att undersöka,
rörande hemortsrätten m.m.för i
§148 härofvan omhandlade fabriks-
arbeterskan Lovisa Josefina Pettersson
från N:o 293 i Eskilstuna,så hade
en sådan undersökning nu verk-
ställts;och enär i frågavarande
hemortsrätt synes vara Fors,så
beslöt Nämnden godkänna Eskils-
tuna fattigvårsstyrelses Kraf på blif-
vande lasarettskostnad för bemälde
Lovisa Josefina Pettersson

[MARG:{Lov.josefina Pet
tersson}]


§159
Uppå derom gjord framställning
beslöt Nämnden uppdraga åt veder-
börande distriktsledamot Herr j.An-
dersson i Stenby att undersöka,huruvida

{1895 28 Dec.i Sockenstugan}

vid Gullängen i Thorshälla socken boende
arbetaren Flodin voro i stånd att
uppfylla sin sonliga skyldighet att
antingen helt och hållet öfvertaga eller
ock delvis i mån af förmåga bestrida
underhållet af sin vid Tacktorps
fattiggård intagna moder enkan
Flodin från Lustigstugan å Åsby
egor

[MARG:{Enkan Flodin}]


§160.
Nämnden delgafs Enke och
Pupillkassans vid Stockholms stads
Embetsverk skriftliga svar,att den
medgaf uppsägning samt inbetalning
den 30 istundande juni af 17.000 Kronor som
Kapitalafbetalning å socknens skuld
till bemälde kassa,allt i enlighet
med Nämndens i § 135 härofvan
fattade beslut

[MARG:{Afbetalning af lån
17.000Kr.}]


§161
Beslöts att protokollet skulle
justeras vid Nämndens nästa
sammanträde.

[MARG:{Protokoll}]

Som ofvan
/S Persson/

justeradt
/O.Eriksson/
/Joseph Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105017.

Personrelationer