Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1900

Anmärkning

{Vid Tacktorp den 28 December 1900}

Nämndens ledamöter med undantag af Herrar
Jonsson och Starck, som båda an-
mält laga förfall, voro härvid när-
varande.

{§195}
Föredrogs Klosters fattigvårdsstyrelses ansö-
kan om utbekommande af ersättning för
förre drängen Frans Linus Hellbergs vård
å Klosters fattiggård; och skulle infordrad
förklaring grundas på af Herrar Borgströms
och Widlunds blifvande undersökning om
Hellbergs hemortsrätt.

[MARG: Frans Linus Hellberg]

[MARG: §4/01]

{§196}
Föredrogs Nyfors municipalnämnds
afslag å Kommunalnämndens enl §
178 framstälda begäran om förhyrande af
epidemilokal i Stenbäcken. Sedan upp-
lyst blifvit att Nyfors helsovårdsnämnd af
Länsstyrelsen uppmanats inkomma med
uppgift å de åtgärder som med anled-
ning af difteriepidemien blifvit vidtagna
samt att det vore denna nämnd som
i första rummet borde vidtaga några
åtgärder, beslöts att kommunalnämn
den skulle sammanträda jemte Nyfors
helsovårds- och municipalnämnder den
29 dennes kl 1 e. m. i Stenbäcken för att
gemensamt öfverlägga och besluta i frågan.

[MARG: Epidemilokal]

{§197}
Föredrogs Konungens Befallningshaf-
vandes i Södermanlands län utslag den 13.
dennes med åläggande för Eskilstuna
stad att ersätta Fors socken för i § 143 om-
nämnde C. J. Nordmark tilldelad fattigvård
tillsammans 22 kronor; och lades utslaget till
handlingarna.

[MARG: C. J. Nordmark
fr. E:tuna]

{Vid Tacktorp den 28 December.}

Föredrogs en från föreståndaren J. O.
Jansson inkommen skrifvelse med an-
hållan om den kontanta lönens höjande
till Ett tusen kronor. Med anledning deraf
beslöt Nämnden, som icke ansåg sig be-
fogad att på en gång bevilja så stor
förhöjning, att föreståndaren skulle i
lön från och med nästa 1 April erhål-
la Åttahundra kronor årligen förutom
de naturaförmåner, som tillkomma
honom enligt kontrakt, hvarjemte
Jansson underrättades att han innan
utgifts- och inkomststaten för år 1902 upp-
gjordes skulle framställa sina anspråk;
med detta beslut förklarade sig Jansson
belåten.

[MARG: Föreståndarens vid
Tacktorps löneförhöjning]

{§199.}
Såsom erkänsla för det utmärkta
sätt hvarmed föreståndaren och före-
ståndarinnan fullgjort sina skyldighe-
ter vid fattiggården samt vårdat sig
om hjonen tilldelades de en julgåfva
af femtio kronor.

[MARG: Föreståndarens julgåfva.]

{§200}
Sedan tillsagdt blifvit att de af an-
staltens hjon, som hade något att anmä-
la skulle inställa sig inför Nämnden
företrädde i § 186 omnämnda Lars Ludvig Landin
och anhöll att blifva från anstalten utskrif-
ven den 2 nästkommande Januari, hvil-
ken begäran emellertid Nämnden tillsvi-
dare afslog enär Landin antagligen i så-
dant fall snart nog återkomma utblottad.

Enkan Augusta Svensson tilldelades
två kronor för sitt arbete i ladugården
och sin omvårdnad om kreaturen.

[MARG: Hjonen förekallas]

[MARG: 42/01]

{I Stenbäcken den 29 December 1900}

{§201}
De vid sammanträdet i Stenbäcken
närvarande nämndens ledamöter be-
slöto att arbetaren Anders Ludvig
Lindblom, som nu företrädde medhafvan-
de läkarebetyg att han var i stort be-
hof af lasarettsvård, skulle intagas å
lasarettet på socknens bekostnad samt
ansvarssedel för honom utfärdas.

[MARG: And. Ludv. Lindblom.]

{§202}
Protokollet skulle justeras nästa sam-
manträde.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan

/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius/
/Hj. Lindhé/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105019.

Personrelationer